PL EN


2020 | 82 | 4 | 97-111
Article title

Władztwo terytorialne gminy. Od idei do mitu

Authors
Content
Title variants
EN
The territorial authority of the municipality: from ideas to myth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest istocie gminy, która jest wspólnotą mieszkańców danej jednostki podziału terytorialnego, co powinno przejawiać się sprawowaniem władzy na tym terytorium. A zarazem poświęcony jednemu z kluczowych przejawów władztwa gminy jako fundamentu jej samodzielności. Analiza przepisów prawa wraz z ich sądową i doktrynalną interpretacją pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu idea władztwa terytorialnego jest prawdą, a w jakim tylko pewnym mitycznym wyobrażeniem o nim.
EN
The article is devoted to the essence of the municipality, which is a community formed from the inhabitants of a territorial division unit, which should manifest itself in the exercise of power in that territory. The article focuses on one of the key manifestations of municipal government as the foundation of its independence. The analysis of the laws, together with their judicial and doctrinal interpretation, will answer the question of whether the idea of territorial authority has any basis in truth, or whether it is merely mythical idea.
Year
Volume
82
Issue
4
Pages
97-111
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
author
References
 • Augustyniak, M. (2010). Jednostki pomocnicze gminy. Warszawa.
 • Bethelémy, H. (1920). Traité elémenetaire de droit adminsitratif. 9 edition. Paris.
 • Bigo, T. (1928). Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa.
 • Blieback, K.-J. (1976). Die öffentliche Körperschaft. Ihre Entstehtung, die Etwcklung ihres Begrife und das Lehre vom Staat und den innerstaatlichen Verbänden in der Epoche des Konstitutionalismus in Deutschland. Schriften zum Öffentlichen Recht 286: 375–451.
 • Boć, J. (red.) (2010). Prawo administracyjne. Wrocław: 258
 • Bujny, J., Kudra A. (2015). Połączenie gmin – problemy pojęciowe. Samorząd Terytorialny 25(7): 95–104.
 • Dolnicki, B. (2017). Indywidualny akt normatywny. Przegląd Prawa Publicznego 6: 56–64.
 • Feja-Paszkiewicz, A. (2010). Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – wybrane problemy. AUW. Przegląd Prawa i Administracji 82: 26–28.
 • Fleiner, F. (1922). Institutionen des deutschen Verwaltungsrecht. Tübingen.
 • Hamann, P. (2005). Gemeindegebietsreform in Bayern. Entwicklungsgeschichte, Bilanz und Perspektiven. München.
 • Jellinek, G. (1920). Allgemeine Staatslehre. Berlin.
 • Kirste, S. (2017). Theorie der Körperchaft des öffentlichen Rechts. Verwaltungshistorische, organisationstheoretische und verwaltungsorgasnisationrechtliche Aspekte. Heidelberg.
 • Korczak, J. (1999). W Niemczech, [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej. Wrocław: 265–266.
 • Korczak, J. (2000). Wdrażanie reformy administracji publicznej – próba oceny, [w:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom 1: Prawo samorządowe i administracyjne. Opole: 113–114.
 • Korczak, J. (2012). Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Warszawa: 190, 212–239.
 • Korczak, J. (2014). W sprawie reform konsolidacyjnych w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom 2. Wrocław: 48, 60–65.
 • Lipowicz, I. (2019). Samorząd terytorialny XXI wieku. Warszawa.
 • Lisowski, P. (2013). Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym. Wrocław.
 • Makowska, M., Makowski, M. (2019). Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz. Wydanie 2. LEX/el.
 • Mączyński, M. (2020). Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r., U 1/19. Gdańskie Studia Prawnicze 24(1): 153–165.
 • Miemiec, M. (2007). Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Wrocław.
 • Niewiadomski, Z. (red.) (2002). Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Warszawa.
 • Seidel, A. (1978). Abschluß der kommunalen Gebietsreform in Bayern. Der Bayerische Bürgermeister 4(29): 11
 • Swianiewicz, P. (1995). Czy małe jest piękne? Czy duże jest efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce. Samorząd Terytorialny 5(7/8): 23–34.
 • Swianiewicz, P. (2009). Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielości gminy. Samorząd Terytorialny 19(4): 5–16.
 • Szlachetko, K. (2019). Instrumentalizacja nadzoru nad samorządem terytorialnym na przykładzie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody w sprawach związanych z dekomunizacją przestrzeni publicznej. Samorząd Terytorialny 6: 48–80.
 • Szmulik, B. (2017). Oceny przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miasta, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy w kontekście zmiany granic miasta Opola w świetle przepisów konstytucyjnych, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, prawa międzynarodowego, w tym konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Przegląd Sejmowy 2(139): 149–165.
 • Szot, E. (2000). Potrzebne korekty na mapie. Rzeczpospolita: (18)36.
 • Szymański, A. (1849). O administracyi francuzkiéj. Przegląd Poznański. Pismo miesięczne 9: 386.
 • Ura, E. (2010). Prawo administracyjne. Warszawa.
 • Winczorek, P. (2000). Komentarz do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2020_82_4_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.