PL EN


2014 | 28 |
Article title

Aktywność i skuteczność beneficjentów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez Lokalną Grupę Działania w Polsce na przykładzie Stowarzyszenia LGD Puszcza Notecka1

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyze the activeness and the effectiveness of the final beneficiaries in the implementation of the activities under the Local Development Strategy implementation, by the Local Activity Group Puszcza Notecka Association. This Association is working as part of the 4th Priority Axis "Leader”, of the Rural Development Programme for 2007-2013 in Poland. The final beneficiaries are the entities obtaining an co-funding through the LAG. Article lays emphasis on the analysis of the variability in activeness and effectiveness of implementation of the Local Development Strategy in system of calls for proposals, which were published by LAG Puszcza Notecka in the years 2009-2014. The analysis also contains the assessment of a spatial dispersion of activeness and effectiveness in a territorial division of communities, associated in LAG Puszcza Notecka. The results are collated with the level of socio-economical development, including a diversity o f quality of the human and social capital in researched area. The issues and the successes of implementation of the Local Development Strategy were exhibited in the article too.
PL
Celem pracy jest analiza aktywności i skuteczności beneficjentów końcowych w realizacji działań, podejmowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka. Stowarzyszenie to funkcjonuje w ramach osi priorytetowej 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjenci końcowi są natomiast podmiotami, uzyskującymi dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia. W artykule przeprowadzono analizę zmienności aktywności i skuteczności w układzie konkursów, ogłaszanych przez Stowarzyszenie w latach 2009-2014. Analiza obejmuje również ocenę zróżnicowania przestrzennego omawianych zjawisk w układzie gmin członkowskich Stowarzyszenia. Uzyskane wyniki odnosi się do zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zróżnicowania jakości kapitału ludzkiego i kapitału społecznego badanych gmin. W artykule wskazano również na problemy i sukcesy związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
Year
Issue
28
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2014_28_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.