PL EN


2015 | 29 |
Article title

Możliwości wykorzystania statystycznych metod klasyfikacji danych w badaniach natężenia suburbanizacji

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Suburbanization, as a component of the process o f metropolisation, and on the other hand one of the stages of city life-cycle, is now observed in almost all main city agglomerations in our country, being the most important problem connected w ith their development. The useful tools of investigation of intensity of suburbanization in suburban zones, or wider - in metropolitan areas, can be the statistical methods of data classification, such as data clustering. These methods allow grouping the territorial units of given area (e.g. poviats, gminas, statistical locations) in relatively homogeneous classes as regards the intensity of suburbanization. The basis of such grouping is similarity between investigated objects (e.g. gminas) as regards the level of variables accepted for coefficients of intensity of suburbanization.
PL
Suburbanizacja, jako składowa procesu metropolizacji, a jednocześnie jeden z etapów cyklu życia aglomeracji miejskich, dotyczy obecnie prawie wszystkich głównych ośrodków miejskich naszego kraju, stanowiąc podstawowy problem związany z ich rozwojem. Przydatnym narzędziem badania zróżnicowania natężenia suburbanizacji w strefach podmiejskich czy szerzej - na obszarach metropolitalnych - mogą być statystyczne metody klasyfikacji danych, takie jak analiza skupień. Metody te pozwalają na grupowanie jednostek terytorialnych danego obszaru (np. powiatów, gmin, miejscowości statystycznych) we względnie jednorodne klasy pod kątem natężenia zjawisk suburbanizacyjnych. Podstawą takiego grupowania jest podobieństwo pomiędzy poszczególnymi badanymi obiektami (np. gminami) w zakresie wartości zmiennych przyjmowanych za wskaźniki zaawansowania suburbanizacji.
Year
Issue
29
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-03-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_29_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.