PL EN


2015 | 30 |
Article title

Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów – nowe obszary kształcenia w gospodarce przestrzennej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper seeks to present organisational and programme assumptions of a new field of postgraduate studies called Cultural industries in the development policies of towns and regions, prepared by a team of workers of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań as a didactic innovation based on the assumptions of a modular system of education that meets contemporary changes in the labour market. Apart from those assumptions, the analysis will also embrace experiences following from the educational process implemented with the support of the Human Capital Operational Programme in the years 2013–2015 (Priority IV: Tertiary Education and Science, Measure 4.3: Enhancing the didactic potential of universities in areas of key importance for the Europe 2020 Strategy, UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00). They provide a basis for conclusions and recommendations for higher schools interested in the development of this area of education.
PL
Celem pracy jest przedstawienie założeń programowych i organizacyjnych nowego kierunku studiów podyplomowych pn. Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów, który został przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako innowacja dydaktyczna, wykorzystująca założenia modułowego systemu kształcenia, odpowiadająca na współczesne przemiany rynku pracy. Analiza, obok przedstawienia przedmiotowych założeń, obejmuje również doświadczenia wynikające z procesu kształcenia, jaki zrealizowano przy wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013–2015 (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 – UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00), które stanowią podstawę do sformułowania wniosków i rekomendacji dla uczelni zainteresowanych rozwojem tej dziedziny kształcenia.
Year
Issue
30
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-06-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.