PL EN


2015 | 30 | 81-98
Article title

Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów – nowe obszary kształcenia w gospodarce przestrzennej

Content
Title variants
EN
Cultural industries in the development policies of cities and regions: A new area of education in spatial management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper seeks to present organisational and programme assumptions of a new field of postgraduate studies called Cultural industries in the development policies of towns and regions, prepared by a team of workers of the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań as a didactic innovation based on the assumptions of a modular system of education that meets contemporary changes in the labour market. Apart from those assumptions, the analysis will also embrace experiences following from the educational process implemented with the support of the Human Capital Operational Programme in the years 2013–2015 (Priority IV: Tertiary Education and Science, Measure 4.3: Enhancing the didactic potential of universities in areas of key importance for the Europe 2020 Strategy, UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00). They provide a basis for conclusions and recommendations for higher schools interested in the development of this area of education.
PL
Celem pracy jest przedstawienie założeń programowych i organizacyjnych nowego kierunku studiów podyplomowych pn. Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów, który został przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako innowacja dydaktyczna, wykorzystująca założenia modułowego systemu kształcenia, odpowiadająca na współczesne przemiany rynku pracy. Analiza, obok przedstawienia przedmiotowych założeń, obejmuje również doświadczenia wynikające z procesu kształcenia, jaki zrealizowano przy wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013–2015 (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 – UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00), które stanowią podstawę do sformułowania wniosków i rekomendacji dla uczelni zainteresowanych rozwojem tej dziedziny kształcenia.
Year
Issue
30
Pages
81-98
Physical description
Dates
published
2015-06-04
Contributors
References
 • Bloom B.S. (red.) 1956. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Susan Fauer Company Inc., s. 201–207.
 • Boschma R.A., Fritsch M. 2009. Creative class and regional growth. Empirical evidence from seven European countries. Economic Geography, 85(4): 391–423.
 • Churski P. 2013. Modułowy program kształcenia – szansa na podniesienie jakości kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna. [W:] P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. Biuletyn KPZK PAN, 251: 9–23.
 • Churski P., Motek P. (red.) 2013. Przemysły kultury w polityce miast i regionów. Program kształcenia studiów podyplomowych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań.
 • Europa 2020. 2010. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Komunikat Komisji. COM (2005) 2020. 3.03.2010. Brussels.
 • Florida R. 2002. The rise of the creative class and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.
 • Florida R. 2005. Cities and the creative class. Routledge, New York.
 • Klasik A. 2010. Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. UE, Katowice.
 • Próchnicka M., Saryusz-Wolski T., Kraśniewski A. 2011. Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów kształcenia. [W:] A. Kraśniewski (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia, Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Skinner B.F. 1960. Teaching Machines. [W:] A.A. Lumsdaine, R. Glaser (red.), Teaching Machines and Programmed Learning. Washington.
 • Skinner B.F. 1978. Poza wolnością i godnością. PIW, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T. 2008a. Regiony kreatywnej wiedzy – zarys międzynarodowego projektu badawczego ACRE. [W:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237: 129–145.
 • Stryjakiewicz T. 2008b. Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 105–119.
 • Stryjakiewicz T. 2011. Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. [W:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 407–418.
 • Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K. 2010. Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Paweł Churski, Paweł Motek, Tadeusz Stryjakiewicz
 • Stryjakiewicz T., Męczyński M. 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K. 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szafraniec K. 1994. Projektowanie doskonalenia zawodowego dorosłych opartego o koncepcję modumodułów kwalifikacyjnych. [W:] Kształcenie modułowe. ZG ZZDZ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2015_30_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.