PL EN


2019 | 46 | 7-18
Article title

Drogi myślenia w geografii społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
The ways of thinking in social geography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Geograf próbuje wyjaśnić relacje przestrzenne w przyrodzie i w środowisku społecznym. Z kolei geografię można określić jako „sztukę czytania przestrzeni”. Dla geografa środowisko geograficzne to książka, którą próbuje odczytać, poznać jej treść, znaczenia, symbole i relacje między obserwowanymi wydarzeniami. Aby odczytać przestrzeń, potrzebna jest intuicja, wykraczająca poza istniejące schematy, poczucie piękna i nieograniczona wyobraźnia, swoboda myślenia oraz wrażliwość na innych ludzi. Dlatego należy dążyć do przekraczania granic nauki i tym samym umożliwić odkrycie sensu ludzkiej egzystencji w społeczeństwie. Myślenie geograficzne jest kluczem do wyjaśnienia otaczającego świata (naturalnego i społecznego), a przez to zrozumienia miejsca zajmowanego przez człowieka na Ziemi. Tym samym myślenie geograficzne zmierza do poznania prawdy o człowieku, o istocie terytorialnej zanurzonej w rzece czasu
EN
Geography seeks to explain spatial relations in nature and in the social environment. In general terms, geography can be described as “the art of reading the space”. To a geographer, geographic environment is a book which he/she is trying to read, its content, the meanings, the symbols and relations between the events. In order to read the space one needs intuition, going beyond existing schemes, the sense of beauty and unrestricted thinking as well as being sensitive to other people. That is why should exceed the borders of science and make it possible to discover the sense of human existence of Earth. Geographic thinking is key to explain the world around (natural and social) and, consequently, to understand the place occupied by man. Its objective is to discover the truth of human being, the inhabitant of Earth.
Year
Issue
46
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2019-05-09
Contributors
References
 • Chojnicki Z. 2001. Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 17–25.
 • Gadacz T. 2010. Wartości w czasach zamętu. [W:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 17–30.
 • Heidegger M. 1996. Przyczynki do filozofii (Z wydarzania). Przekład B. Baran, J. Mizera. Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków.
 • Kaczmarek J. 2017. Mądrość jako rozumienie świata. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27: 43–56.
 • Kaczmarek S., Kaczmarek J. 2010. Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności. [W:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 31–45.
 • Konończuk E., Nofikow E., Sidoruk E. (red.), 2014. Geografia i metafora. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Konończuk E., Sidoruk E. (red.) 2015. Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kotarbiński T. 1975. Hasło dobrej roboty. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kotus J. 2015. Turyści w strukturze miasta: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach. Studia Regionalne i Polityka Regionalna, 31: 33–46.
 • Kruszyńska S. 2018. Kulturalny barbarzyńca. Fenomenologia radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia. Universitas, Kraków.
 • Księga psalmów. 1981. Tłum. z hebrajskiego Cz. Miłosz. Éditions du Dialogue, Paris.
 • Listy Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego. 2000. Pallotinum, Poznań.
 • Milne A.A. 1987. Chatka Puchatka. Przekład I. Tuwim. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Rybicka E. 2014. Geopoetyk. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Universitas, Kraków.
 • Schmidt V. 2018. Trylogia tekstylna. Przekład uczestnicy warsztatów translatorskich w Austriackim Forum Kultury pod kierunkiem Sławy Lisieckiej. [W:] Widoki z okna. Dramaty. T. 1. ADiT, Warszawa.
 • Stein E. 1995. Byt skończony a byt wieczny, przekład S.I. Adamska OCD, W drodze, Poznań.
 • Stein E. 2000. Autobiografia w listach, 1916–1942, przekład S.I. Adamska OCD. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.
 • Wendland M. 2011. Konstruktywizm komunikacyjny. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań.
 • Wittgenstein L. 2012. Tractatus logico-philosophicus. Przekład B. Wolniewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_46_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.