PL EN


2019 | 47 | 9-19
Article title

Problematyka miejskich obszarów funkcjonalnych (metropolitalnych) w badaniach polskich geografów społeczno-ekonomicznych

Content
Title variants
EN
Problems of functional urban (metropolitan) areas in the study of Polish socio-economic geographers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od niemal dwudziestu lat w Polsce trwa intensywny polityczny i naukowy dyskurs metropolitalny, związany z problematyką rozwoju wielkomiejskimi struktur osadniczych i ich zarządzania. Kwestie te stały się także przedmiotem badań przedstawicieli geografii społeczno-ekonomicznej. Celem opracowania jest wykazanie dorobku polskich geografów na temat obszarów metropolitalnych (miejskich obszarów funkcjonalnych). Przyjęto dwie zasadnicze metody badawcze: przegląd prac geograficznych opublikowanych w latach 2000–2017 oraz ankietę na temat aktywności eksperckiej geografów działających w 11 głównych ośrodkach geograficznych w Polsce. Wykazano znaczący dorobek geografów, dotyczący zagadnień rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i metropolitalnych. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje w zakresie dalszych badań metropolitalnych w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej.
EN
An intensive political and scientific metropolitan discourse related to the development and management of metropolitan settlement structures has been underway in Poland for almost twenty years. These issues also became the subject of research by representatives of socio-economic geography. The aim of the study is to demonstrate the achievements of Polish geographers in the field of research of metropolitan areas (urban functional areas). Two basic research methods were adopted: a review of geographical papers published in 2000–2017 and a survey regarding the expert activity of geographers operating in 11 major geographical centers in Poland. The summary presents recommendations for further metropolitan research in Polish socio-economic geography.
Year
Issue
47
Pages
9-19
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
 • Bartosiewicz B. 2016. Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce – koncepcja badawcza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279: 234–244.
 • Frankowski J., Szmytkowska M. 2015. Regionalne zróżnicowanie nowych partnerstw miejskich w Polsce. Zarządzanie Publiczne, 2(30): 131–150.
 • Heffner K., Gibas P. 2015. Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego). Studia Miejskie, 18: 9–23.
 • Kaczmarek T. 2017. Miejskie obszary funkcjonalne – problemy integracji zarządzania, Studia KPZK, 174: 157–167.
 • Kaczmarek T. 2018. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje. Studia KPZK, 183: 273–287.
 • Kociuba D. 2017. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69): 54–78.
 • Kozak M. 2016. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako eksperyment. Studia Regionalne i Lokalne, 3(65): 50–69.
 • Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.
 • Sokołowski D. (red.) 2016. Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999–2015. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa–Toruń.
 • Szmytkowska M. 2014. Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta. Studia Regionalne i Lokalne, 3(57): 26–45.
 • Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2): 173–197.
 • Zuzańska-Żyśko E. 2016. Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_47_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.