PL EN


2019 | 47 | 75-91
Article title

Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych

Content
Title variants
EN
Cooperation within the framework of Integrated Territorial Investments of provincial capitals in Poland – the perspective of local leaders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł oparto na wynikach autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wśród prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów współpracujących w ramach struktur Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych utworzonych dla miast wojewódzkich. Celem badania było m.in. poznanie opinii liderów lokalnych na temat czynników determinujących relacje w ramach każdego z 17 partnerstw ZIT. W artykule podjęto się odpowiedzi na pytania: jak oceniana jest i o czym świadczy przyjęta forma prawna ZIT, jakie czynniki determinują relacje między samorządowcami w ramach współpracy w ZIT, jak oceniana jest trwałość zawiązanych na potrzeby ZIT partnerstw, czy współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich będzie kontynuowana po zakończeniu unijnego dofinansowania?
EN
he paper was based on the author’s survey research conducted, in 2018, among executive bodies of municipalities and districts which cooperate within the framework of Integrated Territorial Investments (ITIs) for provincial capitals. The goal of the research was i.a. to get to know local leaders’ opinions about factors which determine relations within each of 17 ITI partnerships. In the paper the attempt was made to answer the following questions: how is the legal form of an ITI evaluated and what does it prove? What factors determine relations between representatives of local governments as part of cooperation? How is durability of ITI partnerships evaluated? Will cooperation in urban functional areas of provincial capitals be continued after the end of EU funding?
Year
Issue
47
Pages
75-91
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
 • Barlow M. 1991. Metropolitan Government. Routledge, London.
 • Hamilton K.D. 1999. Governing Metropolitan Areas: Response to Growth and Change. Routledge, New York.
 • Henton D. 2001. Lessons from Silicon Valley: Governance in Global City Regions. [W:] A.G. Scott (red.), Global City – Region: Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, New York.
 • Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014–2020, March 2014. European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf; dostęp: 12.12.2016).
 • Jacher W. 1976. Zagadnienia integracji systemu społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Janas K., Jarczewski W. (red.) 2017. Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kaczmarek T. 2017. Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 9–14.
 • Kaczmarek T., Kociuba D. 2017. Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of Integrated Territorial Investments (ITIs) in Poland. Quaestiones Geographicae, 36(4): 47–64.
 • Kociuba D. 2017a. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – teoria versus praktyka. Studia Regionalne i Lokalne, 3(69): 54–78.
 • Kociuba D. 2017b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie zarządzania terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 144–153.
 • Kozak M.W. 2016b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako eksperyment. Studia Regionalne i Lokalne, 3(65): 50–69.
 • Kozak M.W. 2016a. Kapitał społeczny a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46: 374–384.
 • Krukowska J., Lackowska M. 2016. Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.
 • Kuć-Czajkowska K. 2019. Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Lalman D., Oppenheimer J., Świstak P. 1994. Formalna teoria wyboru racjonalnego: komulatywne nauki polityczne. Studia Socjologiczne, 3–4: 13–62.
 • Łukomska J., Szmigiel-Rawska K. 2015. Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne, 3(61): 84–101.
 • Obrębalski M. 2014. Kontrowersje wokół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 333: 63–70.
 • Olson M. 2012. Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teorie grup. Przekład S. Szymański. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Założenia umowy partnerstwa (projekt). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 listopada 2012.
 • Ptak A. 2016. Sołectwa w lokalnym systemie władzy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Putnam R.D. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przekład J. Szacki. Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków.
 • Szafranek E. 2015a. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392: 109–118.
 • Szafranek E. 2015b. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 32: 81–94.
 • Szafranek E. 2017. Idea i praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. [W:] T. Kudłacz, P. Brańka (red.), Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych. Studia PAN KPAZK, 174: 135–143.
 • Szlachta J. 2011. Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 85: 191–214.
 • Śleszyński P. 2013. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85, 2: 173–197.
 • Trutkowski C., Mandes S. 2005. Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w wojewódzkie śląskim (Dz.U. z 2017 r., poz. 730).
 • Wolański M., Ledzion B., Borowczak A., Płoszaj A., Kupiec T., Popis Z., Haber A., Mrozowski W. 2018. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014– 2020. Raport Końcowy – wersja II. Wolański Ego Lider Ewaluacji, Warszawa.
 • Zakrzewska-Półtorak A. 2013. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Biblioteka Regionalisty, 13: 267–276.
 • Zarycki T. 2004. Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności. Kultura i Społeczeństwo, 2: 45–65.
 • Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 2013. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_47_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.