PL EN


2019 | 47 | 111-123
Article title

Rozwój społeczno-gospodarczy gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na tle województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
EN
Socio-economic development of communes belonging to the Szczecin Metropolitan Area against the background of West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnienie i rozwój metropolii przyczynia się do wzrostu poziomu rozwoju regionalnego, czy może obszar metropolitalny rozwija się kosztem regionu, deprecjonując znaczenie i możliwości wzrostowe obszarów peryferyjnych. Celem opracowania jest zbadanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) na tle regionu – województwa zachodniopomorskiego. Aby to osiągnąć, zidentyfikowano kluczowe mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego, na podstawie których przeprowadzono próbę obliczenia przy wykorzystaniu metody unitaryzacji zerowanej poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin należących do SOM, a następnie porównano go do analogicznych wartości obliczonych dla województwa. Opracowanie jest elementem cyklu publikacji autorki poświęconych wynikom badań obrazujących poziom i determinanty rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
EN
The study attempts to answer the question whether the existence and development of a metropolis contributes to the increase in the level of local development or is it developing at its expense depreciating the importance and growth possibilities of peripheral areas. The main aim of this study is to analyze the level of socio-economic development of communes belonging to the Szczecin Metropolitan Area against the background of the region – West Pomeranian Voivodeship. For this purpose were identified key measures of socio-economic development, on the basis of which an attempt was made to calculate the level of socio-economic development of municipalities belonging to Szczecin Metropolitan Area using the zero unitarisation method, and then it was compared to analogous values calculated for the voivodship. The analyzes showed a large variation in the values of individual measures. On their basis, it was found that the Szczecin Metropolitan Area doesn’t increase at the cost of the regional environment.
Year
Issue
47
Pages
111-123
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 20.07.2019).
 • Bański J., Czapiewski K.Ł., Mazur M. 2012. Policentryczność rozwoju Mazowsza. MAZOWSZE Studia Regionalne, 10: 71.
 • BIP Województwo Zachodniopomorskie (http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/wojewodztwo-zachodniopomorskie; dostęp 24.07.2019).
 • Chojnicki Z., Czyż T. 1992. Region–regionalizacja–regionalizm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2(54): 2.
 • Domański R. 2012. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 18.
 • Dutkowski M. 2008. Mówiąc „region”. [W:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 369– 387.
 • Grosse T. 2007. Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 104–105.
 • Kaczmarek T. 2019. Obszary metropolitalne, przesłanki i formy integracji zarządzania. Przegląd Planisty, 3: 4–6.
 • Kisiała W., Stępiński B. 2013. Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 33–34.
 • Klasik A. 1974. Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. Wyd. PWE, Warszawa, s. 34.
 • Klóska R. 2015. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 14
 • Korenik S. 2008. Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku. [W:] Ekonomiczne Problemy Usług, 31, 1: 104, 107.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2010 (M.P. nr 36, poz. 423).
 • Kupiec L. 2011. Demografia w gospodarce przestrzennej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 9–11.
 • Lendzion J., Sołtys J., Toczyski W. 2004. Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, s. 4, 5.
 • Markowski T., Marszał T. 2007. Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce. [W]: Z. Makieła, R. Fedan (red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim, Rzeszów–Lwów. Biuletyn KPZK PAN, 230.
 • Obrębalski M. 2006. [W:] D. Stahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 29.
 • OECD Regional Outlook. 2016. Productive Regions for Inclusive Societies. OECD Publishing, Paris (https://doi.org/10.1787/9789264260245-en, s. 26; dostęp: 24.07.2019). OECD Regions and Cities at a Glance. 2018.
 • OECD Publishing, Paris (https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-en, s. 13).
 • Parysek J.J. 2018. Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. 183: 39, 41.
 • Regional Development Policy (https://www.oecd.org/regional/regionaldevelopment.htm; dostęp: 24.07.2019).
 • Salecka E. 2018. Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Kłodzko, prognozy rozwoju na lata 2016– 2020. Współczesne Problemy Zarządzania, 1: 68.
 • Smętkowski M., Gorzelak G., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K. 2012. Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 37, 43.
 • Stanny M. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego. Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 2, 3.
 • Stasiak E. 2017. Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiego. [W:] R. Dziuba, M. Szewczyk, E. Okraszewska (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 76.
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Misja (http://som.szczecin.pl/misja/; dostęp: 24.07.2019).
 • Szczeciński Obszar Metropolitalny. Strategia rozwoju 2020 (http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/08/SzOM-2020.pdf, s. 3, 7).
 • Szewczuk A. 2011. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, s. 21, 23.
 • Ustawa o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890, z 2016 r. poz. 2260).
 • Zakrzewska-Półtorak A. 2012. Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 61.
 • Ziemiańczyk U. 2010. Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14: 34.
 • Zimny A. 2016. Ewolucja mierników rozwoju społeczno-gospodarczego, Współczesne Problemy Ekonomiczne, 13: 69–80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_47_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.