PL EN


2019 | 47 | 125-140
Article title

Obszary integracji zarządzania publicznego w sferze usług edukacyjnych – doświadczenia Metropolii Poznań

Content
Title variants
EN
Areas of integration of public management in educational services – the experience of the Poznań Metropolis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych dziedzin współpracy metropolitalnej w sektorze edukacji. Scharakteryzowano zarówno istniejące, jak i potencjalne zakresy tej współpracy, dotyczące m.in.: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dobrej dostępności przestrzennej do szkół, kryteriów naboru do szkół czy też określania oferty edukacyjnej oraz kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. W opracowaniu przedstawiono wybrane wyniki badań z realizacji projektów zespołu badawczego Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które posłużyły autorce do określenia obszarów współpracy. Artykuł kończy się podsumowaniem oraz sformułowaniem rekomendacji dla organów prowadzących szkoły.
EN
The aim of the article is to present the most important areas of metropolitan cooperation in the education sector in the author’s assessment. The article characterizes, on the basis of examples resulting from the implementation of research projects, areas of this cooperation that may concern: equalizing educational opportunities for children and youth, good spatial accessibility to schools, criteria for enrolment in schools and educational offer in secondary schools. The article presents selected research results from the implementation of projects in which the author participated as part of the research team of the Metropolitan Research Center of the University of Adam Mickiewicz University in Poznań. The article ends with a summary and the recommendations for school leaders.
Year
Issue
47
Pages
125-140
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
 • Czapiewska G. 2015. Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20: 101–117.
 • Kaczmarek T. 2018. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje. Studia KPZK, 183: 273–287.
 • Kaczmarek T., Łodyga B. 2011. Rozmieszczenie, dynamika i struktura ludności. [W:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Marks-Krzyszkowska M. 2016. Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56: 37–51.
 • Stępień N. 2015. Wyrównywanie szans edukacyjnych w warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie wyrównywania szans edukacyjnych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 14: 122–134.
 • Walaszek M. 2016. Dostępność przestrzenna szkół oraz warunki i wyniki nauczania w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Walaszek M. 2017. Niski poziom edukacji w diagnozie społecznej programu rewitalizacji. Przypadek miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39: 115–127.
 • Opracowania i ekspertyzy
 • Kaczmarek T. (red.) 2012. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Kaczmarek T., Bul R., Walaszek M., Karczewicz M. 2018. Stan i kierunki rozwoju sieci szkół ponadpodstawowych w Metropolii Poznań w świetle nowej reformy oświatowej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red.) 2016. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Kaczmarek T., Walaszek M. 2014. Prognoza demograficzna dla celów oświatowych gminy Tarnowo Podgórne na lata 2014–2019. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej Metropolia 2020. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Uchwała nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_47_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.