PL EN


2019 | 47 | 141-154
Article title

Suburbanizacja jako wyzwanie dla rozwoju transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia

Content
Title variants
EN
Suburbanization as a challenge for the development of transport in the urban functional area of Bydgoszcz and Toruń
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The functional urban area (FUA) of voivodship centers – Bydgoszcz and Toruń is a special example of an urban duopoly, although with functional connections not yet fully developed. It consists of the two largest cities of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship: Bydgoszcz (the seat of the voivode and the voivodship office) and Toruń (the seat of the voivodship marshal and the marshal’s office). Chances of cooperation between the two centers and communes surrounding them have become Integrated Territorial Investments (ITI), the EU program supporting sustainable development in urban functional areas. The aim of the article is to present projects implemented in FUA Bydgoszcz and Toruń, which are aimed at increasing the accessibility of both cities and integrating their transport systems in the 2014–2020 perspective. Their analysis is preceded by highlighting the course and effects of the process suburbanization, resulting in the need for integrated actions throughout the entire functional area of Bydgoszcz and Toruń.
PL
Miejski obszar funkcjonalny (MOF) ośrodków wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia – jest szczególnym przykładem miejskiego duopolu, aczkolwiek o nie w pełni jeszcze wykształconych powiązaniach funkcjonalnych. Tworzą go dwa największe miasta województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz (siedziba wojewody i urzędu wojewódzkiego) oraz Toruń (siedziba marszałka województwa i urzędu marszałkowskiego), leżące w odległości 30 km od siebie. Szansą na zacieśnienie współpracy obu ośrodków i gmin je otaczających stały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – program UE wspierający zrównoważony rozwój w miejskich obszarach funkcjonalnych. Celem artykułu jest przedstawienie projektów realizowanych w MOF Bydgoszczy i Torunia, które mają służyć zwiększeniu dostępności obu miast i zintegrowaniu ich systemów transportowych, realizowanych w latach 2014–2020. Ich analizę poprzedza naświetlenie przebiegu i skutków demograficznych oraz przestrzennych procesu suburbanizacji, powodującego konieczność zintegrowanych działań na całym obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy i Torunia.
Year
Issue
47
Pages
141-154
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
 • Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 18.08.2019).
 • Antonowicz M., Moś T. 2018. Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie. Problemy Transportu i Logistyki, 1(41): 7–16.
 • Bilet aglomeracyjny BiT-City (https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-regionalne/aglomeracyjny-bilet-bit-city/; dostęp: 18.08.2019).
 • Bul R. 2017. Węzły przesiadkowe jako główny element zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 9: 11–19.
 • Corine Land Cover 2012 (http://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2012/o-clc2012; dostęp: 18.08.2019).
 • Corine Land Cover 2018 (http://clc.gios.gov.pl/index.php/clc–2018/o-projekcie; ostęp: 18.08.2019).
 • Drewnowski A., Małachowski K. 2018. Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relacjach w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 1(41): 29–40.
 • Gierańczyk G., Krajewska M. 2017. Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, 10(677): 69–84.
 • Kacprzak E., Głębocki B. 2016. Urban sprawl a zmiany zasobów użytków rolnych na obszarach wiejskich aglomeracji poznańskiej w latach 1990–2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 99–118.
 • Kaczmarek T. 2017. Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład metropolii Poznań. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 9–24.
 • Kaczmarek T., Bul R., Kaczmarek U., Mikuła Ł. 2013. Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa. Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kurek S. 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Prace Monograficzne, 497. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Mapy dotacji UE (https://mapadotacji.gov.pl/; dostęp: 18.08.2019).
 • Parysek J.J. 2008. Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 71–90.
 • Piątkowski K. 2019. Wyzwania polityki przestrzennej miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego (MOFOW) – Bydgoszczy i Torunia. Przegląd Planisty, 3: 19–21.
 • Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II (https://www.torun.pl/pl/poprawa-funkcjonowania-komunikacji-miejskiej-w-toruniu-bit-city-ii; dostęp: 18.08.2019).
 • Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r. (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w–2016-r-,20,1.html; dostęp: 18.08.2019).
 • Rychlewski J., Bul R. 2012. Kolej aglomeracyjna jako podstawowy element systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. [W:] M. Szymczak (red.), Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 19: 35–48.
 • Sługocki W. 2017. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowy instrument podejścia terytorialnego w polityce regionalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 115: 195–210.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 2016 (http://zit.btof.pl/attachments/article/84/12a.%20Strategia_BTOF%2031.05.2016. pdf; dostęp: 18.08.2019).
 • Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ (https://kujawsko-pomor-skie.pl/pliki/planowanie/planowanie_przestrzenne/strategia_rozwoju_wojewodztwa_plan_modernizacji_2020.pdf; dostęp: 18.08.2019).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293, 471).
 • Szymańska D., Biegańska J. 2011. Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. [W:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 83–98.
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie współfinansowania inwestycji celu publicznego (http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zintegrowane-inwestycje-terytorialne; dostęp: 18.08.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_47_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.