PL EN


2019 | 48 | 9-22
Article title

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w województwie wielkopolskim: zróżnicowanie przestrzenne na poziomie subregionalnym

Content
Title variants
EN
Elections to the European Parliament in 2019 in the Wielkopolska voivodeship: spatial differences in the subregional pattern
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest charakterystyka orientacji politycznych elektoratu województwa wielkopolskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. w przekroju terytorialnym 35 powiatów. Na podstawie wskaźnika proporcji poparcia dla dwóch czołowych komitetów wyborczych wyznaczono obszary przewagi Komitetu Europejskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócono też uwagę na rolę kandydatów „nierodzimych” w różnych częściach województwa, uważanego za przykład zbiorowości o silnych postawach regionalistycznych.
EN
The aim of this paper is to characterise the political orientations of the Wielkopolska region electorate revealed in the elections to the European Parliament on May 26 2019, in a territorial pattern of 35 poviats. Based on the ratio of support ratios for the two leading election committees, the areas of advantage of the European Committee and the predominance of support for Law and Justice were determined. Attention was also paid to the role of outsiders candidates in various parts of the voivodeship, considered as an example of a community with strong regionalist attitudes.
Year
Issue
48
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
References
 • Bartkowski J. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 1978. Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż, J. Parysek, W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–19.
 • Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 9–19.
 • Grajcar R. 2009. System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce. [W:] R. Grajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Wyd. Remar, Sosnowiec, s. 51–73.
 • Krawczyk P., Matykowski R., Tobolska A. 1993. Podstawowe problemy geografii elektoralnej: przykłady polskie. Streszczenia referatów, 42 Zjazd PTG, Kielce, s. 144–146.
 • Kubiak H. 1999. Wartość poznawcza genius loci jako kategorii wyjaśniającej zachowania wyborcze mieszkańców południowej Małopolski. [W:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. PWN, Warszawa–Kraków, s. 395–417.
 • Kwiatkowski P. 1984. Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej. Kultura i Społeczeństwo, 4: 143–156.
 • Lipset S.M., Rokkan S. 1967. Party systems and voter alignments. Cross-national perspectives (Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców). [W:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 89–122.
 • Malikowski M. 2001. Subiektywne aspekty więzi regionalnej w województwie podkarpackim. Tożsamość i identyfikacja regionalna. Regiony Polski, 1(2): 83–109.
 • Matykowski R., Kulczyńska K. 2016. Wybory do Sejmu w 2015 r. w województwie wielkopolskim: odmienności przestrzenne w kontekście subregionalnym i lokalnym. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 163–178.
 • Matykowski R., Tobolska A. 1996. Geografia elektoralna. Geografia w Szkole, 4(250): 206–214.
 • Prawelska-Skrzypek G., Matykowski R. 2001. Współczesne oblicza regionalizmu: analiza przypadków w Polsce. Regiony Polski, 2(3): 45–73.
 • Rokkan S. 1970. Citizens. Elections. Parties. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Rykiel Z. 1985. Badania świadomości regionalnej – przykład regionu katowickiego. Przegląd Geograficzny, 1: 7–58.
 • Skorowski H. 1999. Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa.
 • Sowa K. 1998. Galicja jako fenomen historyczny i socjologiczny. [W:] W. Świątkiewicz (red.), Regiony i regionalizmy w Polsce współczesnej. Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego i Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Katowice, s. 27–47.
 • Surazska W. 1994. The consequences of post-war resetlements on the electoral behaviour in Poland. Meeting of the IGU „Geography of mass politics in post-Communist Europe”. Hruba Skala, 18–21 August (materiał powielany).
 • Taylor P.J., Johnson R.J. 1979. Geography of Elections. Penguin, London. Wódz J.,
 • Wódz K. 1995. Regionalizm, dzielnicowość, tożsamość narodowa. Próba socjologicznej analizy dynamiki zjawisk. [W:] M.W. Wanatowicz (red.), Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność. Śląsk na tle innych obszarów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 180–190.
 • Zarycki T. 1997. Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Studia Regionalne i Lokalne 23(56).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_48_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.