PL EN


2019 | 48 | 41-54
Article title

Starość demograficzna miast województwa wielkopolskiego w latach 1995–2018

Content
Title variants
EN
Demographic old age of cities in Wielkopolskie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie skali zaawansowania procesu starzenia się ludności miast województwa wielkopolskiego. Wykorzystano do tego podział zaproponowany przez Prochownikową, w którym wyodrębniono siedem stopni starości. Zakres przestrzenny obejmował 108 miast województwa wielkopolskiego. W celu zaobserwowania zmian w czasie badania dotyczyły lat 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 oraz 2018. Dynamiczne ujęcie pozwoliło zobrazować skalę i ewaluację problemu starości demograficznej Wielkopolskich miast. Na podstawie wyodrębnionych typów stwierdzono, że do 2010 r. w miastach obserwowano początkowy stan starości. Do 2018 r. odsetek osób starszych przekroczył we wszystkich ośrodkach miejskich 15% (zaawansowany stan starości), a w przypadku Kalisza i Konina 25%, czyli skalę anormalnie wysokiego poziomu starości mieszkańców.
EN
ision proposed by Prochownikowa, in which the author distinguished seven degrees of old age, was used for this purpose. The classification made it possible to indicate the degree of advancement of population ageing in the studied cities. The spatial scope covered 108 cities in Wielkopolskie Voivodship. In order to observe the changes in time, the researchcovered 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 and 2018. The dynamic approach made it possible to illustrate the scale and evaluation of the problem of demographic ageing of cities in Wielkopolska. On the basis of the selected types, it was found that by 2010 the initial state of old age was observed in cities. By 2018, the percentage of elderly people in all urban centres exceeded 15% (advanced old age), and in the case of Kalisz and Konin – 25%, i.e. the scale of an abnormally high level of the residents’ old age.
Year
Issue
48
Pages
41-54
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
References
 • Abramowska-Kmon A. 2011. O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 1: 3–22.
 • Ageing in Cities. Policy highlights. 2015. OECD, Paryż.
 • Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. Executive Summary. 2012. United Nations Population Fund (UNFPA), New York.
 • Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. 2018. Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych. Studia Regionalne i Lokalne, 4: 89–110.
 • BDL, GUS (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 24.01.2020).
 • Bloom D., Luca D. 2016. The Global Demography of Aging: Facts, Explanations, Future. IZA Discussion Paper, 10163, The Institute for the Study of Labor. Bonn.
 • Czekanowski P. 2012. Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • d’Albis H., Collard F. 2013. Age groups and the measure of population aging. Demographic Research, 29: 617–640.
 • Długosz Z., Biały S. 2013. Starzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrów. [W:] P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 9–20.
 • Długosz Z., Rachwał T. 2000. Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich. Prace Geograficzne, 209: 29–37.
 • Domański B., Noworól A. (red.) 2010. Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Filas-Przybył S. 2017. Wpływ migracji na rozmieszczenie w przestrzeni miejskiej obszarów (klastrów) o wysokim poziomie starości demograficznej na przykładzie m. Poznania. [W:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 89–102.
 • Global age-friendly cities: a guide. 2007. World Health Organization, Genewa.
 • Głoskowska K. 2015. Rola gminy wobec problemu starzenia się społeczeństwa polskiego. Prace Naukowe WWSZIP, 3: 105–115.
 • Górecka S., Kozieł R. 2004. Procesy demograficzne w największych miastach Polski w okresie transformacji. [W:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 27–40.
 • Janiszewska A., Dmochowska-Dudek K. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi. Space–Society–Economy, 20: 9–22.
 • Kaplan M., Inguanzo M. 2017. The social, economic, and public health consequences of global population aging: implications for social work practice. Journal of Social Work in the Global Community, 1: 1–12
 • Kowaleski J.T. 2003. Kwestie metodologiczne w badaniu procesu starzenia się ludności. [W:] Z. Strzelecki (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. Warszawa, s. 306–312.
 • Kowaleski J.T., Majdzińska A. 2012. Starzenie się populacji krajów Unii Europejskiej – nieodległa przeszłość i prognoza. Studia Demograficzne, 1: 57–80.
 • Kurek S. 2008. Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 • Labus A. 2013. Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach. Problemy Rozwoju Miast, 2: 11–27.
 • Lechowska E. 2018. Piesza dostępność wybranych przestrzeni miasta w dobie starzejącego się społeczeństwa na przykładzie Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 43: 83–108.
 • Miszczak E. 2015. Starość i starzenie się społeczeństw – przyczyny, uwarunkowania oraz prognozy na przyszłość. Edukacja Etyczna, 9: 5–16.
 • Podogrodzka M. 2016. Wybrane miary starości demograficznej i ich implikacja dla oceny przestrzennego zróżnicowania tego zjawiska w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 289: 98–108.
 • Prochownikowa A. 1983. Problem starzenia się ludności wsi (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego). Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 • Richert-Kaźmierska A. 2016. Demograficzne starzenie się populacji jako wyzwanie dla samorządu gminnego – doświadczenia gmin województwa pomorskiego. Polityka i Społeczeństwo, 3: 114– 128.
 • Rosset E. 1967. Ludzie starzy. Studium demograficzne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rowland D. 2009. Global Population Aging: History and Prospects. [W:] P. Uhlenberg (red.), International Handbooks of Population, Springer, s. 37–65.
 • Sanderson W., Scherbov S., Gerland P. 2018. The end of population aging in high-income countries. Vienna Yearbook of Population Research, 16: 163–175.
 • Sauvy A. 1948. La population: ses lois, ses équilibres. Presses Universitaires de France. Paryż.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. 2020. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A. 2014. Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce. Studia Ekonomiczne, 178, 14: 235–249.
 • Urbaniak A. 2017. Procesy starzenia się w środowisku wielkomiejskim w Polsce na początku XXI wieku. Wymiar demograficzny i społeczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3: 103–122.
 • van Hoof J., Kazak J.K., Perek-Białas J.M., Peek S. 2018. The challenges of urban ageing: making cities age-friendly in Europe. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(11).
 • Vaupel J., Kistowski K. 2008. Living longer in an ageing Europe: a challenge for individuals and societies. European View, 7: 255–263.
 • World Population Prospects 2019. 2019. United Nations, New York.
 • World Population Prospects. The 2010 Revision. Vol. I. Comprehensive Tables. 2011. United Nations, New York.
 • Żołędowski C. 2012. Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 17: 29–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_48_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.