PL EN


2019 | 48 | 85-103
Article title

Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej

Content
Title variants
EN
Current and expected demographic processes in the Pleszew commune and their importance for spatial policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study is a short compilation of an expertise prepared for Pleszew local authorities. Its aim was, among other things, an alternative population forecast based on alternative methods of population estimation, made for the needs of spatial planning and development of the city and the municipality. For the purposes of the forecast, the initial number of inhabitants was first corrected. Next, assumptions were formulated for two variants (development scenarios). In the projections, the cohort-component method was used, calculating births, deaths, inflows and outflows for the following time ranges (2017–2020 and then 65 years to 2050). In the perspective of the coming decades, a fairly pronounced decrease in population should be expected in the commune (to the level of 23.3–28.0 thousand) with a clear aging of the population. Then the results were confronted with the balance of areas for various functions in the study of land development conditions and directions, showing a certain surplus of investment areas. It was recommended that investment areas be reduced. It is advisable, inter alia, to prepare a more detailed study concerning the inventory of existing buildings and the valorisation of potential investment and residential areas within the administrative borders of the city and its immediate vicinity (the suburban zone), as well as to monitor rural localities exposed to the greatest age structure aging and depopulation. On the other hand, the inflow of population will be of key importance for maintaining the demographic potential of the city in the future, hence the activities of the self-government should be directed in particular at creating attractive jobs andimproving living conditions (quality of life). Incentives for the rural population in the surroundings (Pleszew poviat) to move to Pleszew or its vicinity, which is justified by the relatively low level ofurbanisation in the region, could be a great opportunity in this respect. Such measures should be the subject of regional, social and housing policy solutions of the state, e.g. the national plan for restructuring of the settlement network.
PL
Opracowanie jest skrótem ekspertyzy, wykonanej dla władz samorządowych Pleszewa. Jej celem była m.in. wariantowa prognoza ludnościowa do 2050 r. w oparciu o alternatywne sposoby szacowania liczby ludności, sporządzona dla potrzeb planowania przestrzennego i rozwoju miasta i gminy. W projekcjach zastosowano metodę kohortowo-składnikową i opracowano dwie projekcje na podstawie dwóch scenariuszy rozwoju gminy. Następnie wyniki skonfrontowano z bilansem terenów pod różne funkcje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykazując pewną nadwyżkę terenów inwestycyjnych. Oprócz tego wyniki mogą być traktowane jako przyczynek do rozpoznania procesów demograficznych i ich uwarunkowań w jednym z miastpogranicznego zbioru małych i średnich ośrodków.
Year
Issue
48
Pages
85-103
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
References
 • Bąkowska E., Kaczmarek T., Walaszek M. 2016. Lokalne prognozy demograficzne jako podstawa planowania sieci szkolnej – przykład gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica w aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.
 • Bul R., Kaczmarek T. 2016. Rola Poznania jako ośrodka metropolitalnego i jego powiązania w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 73–89.
 • Churski P. 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie gmin w 2007 r. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 19: 56–98.
 • Czyż T., Perdał R. 2016. Region wielkopolski na ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2000–2014. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 9–26.
 • Dolata M. 2009. Wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9: 63–76.
 • Dominiak J., Konecka-Szydłowska B. 2014. Wpływ kryzysu na sytuację społeczno-gospodarczą gospodarstw domowych. Przykład Wielkopolski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25: 89–111.
 • Fogel P. 2012. Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach. Biuletyn KPZK PAN, 250.
 • Gibas P., Heffner K. 2018. Społeczne i ekonomiczne koszty bezładu przestrzeni – osadnictwo obszarów wiejskich. [W:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Koszty chaosu przestrzennego. Studia KPZK PAN, 182, 2: 163–195.
 • Górecka S., Szmytkie R., Maleszka W. 2016. Prognoza demograficzna dla obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego do 2020 r. Studia Obszarów Wiejskich, 41: 199–207.
 • GUS 2017. Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030 (opracowanie eksperymentalne). Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • Hauke J., Konecka-Szydłowska B. 2011. Nierówności wewnątrzregionalne w województwie wielkopolskim. Studium małych miast. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 16: 87–98.
 • Jarczewski A. 2015. Metoda demograficzna dla samorządu. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, 223: 84–93.
 • Jończy R. 2014. Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Prace Naukowe UE, Wrocław, 360: 11–18.
 • Kołodziejczak A. 2007. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne rozwoju małych miast Wielkopolski. [W:] E. Rydz (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast. Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 85–94.
 • Konecka-Szydłowska B. 2018. Rozwój małych miast powiatowych województwa wielkopolskiego w ujęciu koncepcji urban resilience. Space–Society–Economy, 24: 27–44.
 • Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H. 2014. Spatial differences in the level of population and settlement development in Wielkopolskie voivodship. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 24: 93–104.
 • Konecka-Szydłowska B., Maćkowiak H. 2016. Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 41–59.
 • Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.) 2018. Studia nad chaosem przestrzennym. Studia KPZK PAN, 182(1–3).
 • Krysiński D. 2013. Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej Polski. Przykład Kalisza. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 23: 5–20.
 • Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J. 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski. Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań. Maszynopis.
 • Paradysz J. 2012. Prognoza demograficzna dla Poznania i powiatu poznańskiego do 2035 roku. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 245: 37–54.
 • Parysek J.J. 2016. Asking about the future of spatial management in Poland (thirteen years on from the 2003 legal regulation). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78, 2: 37–58.
 • Podemski K., Przestalski A. (red.) 2015. Społeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Śleszyński P. 2011. Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2: 35–57.
 • Śleszyński P. 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89, 4: 565–593.
 • Śleszyński P. 2018. Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna, Mazowsze. Studia Regionalne, 25: 13–27.
 • Śleszyński P., Komornicki T. 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88, 4: 469–488.
 • Śleszyński P., Wiedermann K. 2020. Próba szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG (w druku).
 • Zborowski A. 2001. Prognoza demograficzna dla Krakowa: metoda badań. [W:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń. Profesorowi Adamowi Jelonkowi w 70. rocznicę urodzin. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 89–97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2019_48_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.