PL EN


2020 | 49 | 27-37
Article title

Economic policy supporting social well-being. Remarks on the margin of Ludwig Erhard’s book “Prosperity for All”

Content
Title variants
EN
Polityka gospodarcza wspierająca dobrobyt społeczny. Uwagi na marginesie książki Ludwiga Erharda pt. „Dobrobyt dla wszystkich”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The purpose of the article is to present the achievements of Ludwig Erhard in the field of economic policy and his vision of social well-being. Immediately after World War II, Erhard was the main author of Germany’s economic policy. Based on the principles of ordoliberalism, the social market economy became the source of economic success. Under the Constitution, also in Poland the social market economy forms the basis of the economic system. However, it turns out that the actions taken differ significantly from Erhard’s original concept, and sometimes even close to the model of the socialist economic order. The state’s interference in market processes is growing, ad hoc decisions are more and more often made, calculated more to improve the current situation than to ensure lasting prosperity.
EN
Celem artykułu jest przybliżenie dorobku Ludwiga Erharda w zakresie polityki gospodarczej i jego wizji dobrobytu społecznego. Bezpośrednio po II wojnie światowej Erhard był głównym autorem polityki gospodarczej Niemiec. Oparta na zasadach ordoliberalizmu społeczna gospodarka rynkowa stała się wówczas źródłem sukcesu gospodarczego.Na mocy Konstytucji również w Polsce społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą ustroju gospodarczego. Okazuje się jednak, że podejmowane działania znacznie odbiegają od pierwotnej koncepcji Erharda, a niekiedy wręcz zbliżone są do modelu socjalistycznego porządku gospodarczego. Rośnie ingerencja państwa w procesy rynkowe, coraz częściej podejmowane są decyzje ad hoc, obliczone bardziej na poprawę bieżącej sytuacji niż zapewnienie trwałego dobrobytu.
Year
Issue
49
Pages
27-37
Physical description
Dates
published
2020-03-19
Contributors
References
 • Erhard L. 2011. Dobrobyt dla wszystkich. PTE, Warszawa.
 • Erhard L. 1957. Wohlstand für Alle. Econ-Verlag, Düsseldorf.
 • Eucken W. 1949. Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung: erster Teil über die Wirtschaft¬spolitik der Vergangenheit. ORDO: Jahrbuch Für Die Ordnung Von Wirtschaft Und Gesellschaft, 2: 1–99.
 • Eucken W. 2005. Podstawy polityki gospodarczej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Hayek F.A. 1996. Can We Still Avoid Inflation? [In:] R.M. Ebeling (ed.), The Austrian Theory of the Trade Cycle and other essays. Ludwig von Mises Institute, Auburn.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Mączyńska E. 2014. Ordoliberalizm w warunkach nieładu instytucjonalnego. [In:] P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (eds), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia. PWN, Warszawa.
 • Mises L. 1927. Liberalismus. Verlag von Gustav Fischer, Jena.
 • Müller-Armack A. 1947. Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Verlag für Wirtschaft und Sozial¬politik, Hamburg.
 • Oil price chats (https://oilprice.com/oil-price-charts/46; accessed: 9.03.2020).
 • Produkt krajowy brutto w 2017 r. – szacunek wstępny. 2018. GUS, Warszawa.
 • Produkt krajowy brutto w 2019 r. – szacunek wstępny. 2020. GUS, Warszawa.
 • Pysz P. 2008. Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. PWN, Warszawa.
 • Röpke W. 1949. The Social Crisis in Our Time. The University of Chicago Press, Chicago.
 • Statistical Annex of European Economy – Autumn 2019. 2019. European Commission, Luxembourg.
 • Treaty of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Po¬land, Slovenia and Slovakia. OJ L 236, 23.09.2003.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności praco¬dawcy (Dz.U. 2006, nr 158, poz. 1121).
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215).
 • Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 571).
 • Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 14.02.2020 r. w styczniu 2020 r. (dane wstępne). 2020. GUS, Warszawa.
 • Założenia polityki pieniężnej na rok 2020. 2019. NBP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2020_49_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.