PL EN


2020 | 50 | 175-187
Article title

Krytyczne wizje geografii i planowania – sposoby myślenia, praktyka badawcza, niezgoda i naukowy aktywizm

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule prezentujemy, w skróconej formie, przyczyny powstania Pracowni Geografii Krytycznej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Powody te odnosimy głównie do kontekstu polskiej geografii. Poza tym w dalszej części tekstu prezentujemy założenia badawcze naszych aktywności naukowych, wybrane pytania badawcze kierujące dociekaniami empirycznymi oraz intelektualne podstawy stosowanego podejścia krytycznego. W tekście zawarliśmy krótkie opisy projektów zarówno aktualnych, jak i niedawno zakończonych oraz cały czas aktualną ofertę współpracy, skierowaną do wszystkich chcących w podobny sposób podążać ścieżkami nauki.
EN
We present a short description of the reasons for the establishment of the Critical Geography Research Unit at the Faculty of Social and Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University, within the context of the Polish geography discipline. In addition, we present the research assumptions of our scientific activities, selected research questions guiding empirical inquiries and the intellectual foundations of the critical approach we are use in our research practice. We have included short descriptions of our projects, both current and recently completed, as well as an up-to-date offer of cooperation, addressed to everyone who wants to follow the paths of science in a similar way.
Year
Issue
50
Pages
175-187
Physical description
Dates
published
2020-10-15
Contributors
References
 • Kotus J., Rzeszewski M. 2020. Online Mapping Platforms: Between Citizen-Oriented and Research-Focused Tools of Participation? Journal of Planning Education and Research, on-line February (https://doi.org/10.1177/0739456X20903099).
 • Evans L., Rzeszewski M. 2020. Hermeneutic Relations in VR: Immersion, Embodiment, Presence and HCI in VR Gaming. [W:] X. Fang (red.), HCI in Games, Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, Cham, s. 23–38 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-50164-8_2).
 • Rzeszewski M., Kotus J. 2019. Usability and usefulness of internet mapping platforms in participatory spatial planning. Applied Geography, 103: 56–69 (https://doi.org/10.1016/j.apge¬og.2019.01.001).
 • Rzeszewski M., Rodak O. 2019. Czy więcej znaczy lepiej? Badania ilościowe w geografii społeczno-ekonomicznej ery Big Data. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46: 67–89.
 • Kotus J., Piekarska J. 2019. Geograf społeczny na ścieżce eksperymentalnej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46: 103–120.
 • Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M. 2019. Ponad górne szczeble „drabiny partycypacji”: koncepcja Sherry Arnstein po pięciu dekadach. Studia Socjologiczne, 3(234): 31–54 (https://doi.org/10.24425/sts.2019.126151).
 • Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Mańkowska P. 2019. Anatomy of Place-Making in the Context of the Communication Processes: A Story of One Community and One Square in a Post-Socialist City. Quaestiones Geographicae, 38: 51–66 (https://doi.org/10.2478/quageo-2019-0015).
 • Kotus J., Sowada T., Rzeszewski M., Pazder D. 2019. Zapraszamy Państwa do rozmów... Wędrówki po labiryncie wielkomiejskiej partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sowada T. 2019. Etyka badań w geografii społecznej. Kodyfikacja a praktyka badawcza. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 46: 133–145 (https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.46.09).
 • Sowada T. 2019. Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kotus J. 2018. Partycypacja–Aktywność–Podmiotowość... krok wstecz czy postęp rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Studia KPZK, 183: 119–131.
 • Kotus J., Rzeszewski M., Ewertowski W., Sowada T., Piekarska J. 2018. Komunikacyjna koncepcja miejsca – rozwinięcie podejścia. Biuletyn KPZK PAN, 271: 28–41 (https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18763.85288).
 • Małecki J., Lovell H., Ewertowski W., Górski Ł., Kurczaba T., Latos B., Miara M., Piniarska D., Płocieniczak J., Sowada T., Spiralski M., Warczachowska A., Rabatel A. 2018. The glacial landsystem of a tropical glacier: Charquini Sur, Bolivian Andes. Earth Surface Processes and Landforms, 43(12): 2584–2602 (https://doi.org/10.1002/esp.4417).
 • Rzeszewski M. 2018. Geosocial capta in geographical research – a critical analysis. Cartography and Geographic Information Science, 18–30 (https://doi.org/10.1080/15230406.2016.1229221).
 • Rzeszewski M., Luczys P. 2018. Care, Indifference and Anxiety – Attitudes toward Location Data in Everyday Life. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7: 383 (https://doi.org/10.3390/ijgi7100383).
 • Kotus J., Sowada T. 2017. Behavioural model of collaborative urban management: extending the concept of Arnstein’s ladder. Cities, 65, 78–86 (https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.02.009).
 • Rzeszewski M., Beluch L. 2017. Spatial Characteristics of Twitter Users – Toward the Understanding of Geosocial Media Production. ISPRS International Journal of Geo-Information, 6: 236 (https://doi.org/doi: 10.3390/ijgi6080236).
 • Sowada T. 2016. Finansowanie społeczne jako nowe narzędzie partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 21–32.
 • Kotus J. 2016. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce. Turyzm, 26, 1: 21–28.
 • Ewertowski W., Sowada T. 2015. Użytkownicy zewnętrzni polskiego miasta – wnioski z warsztatów gallery walk. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31: 123–130 (https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.12).
 • Kotus J. 2015. Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie city users w dwóch miastach. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 31: 33–46.
 • Kotus J., Rzeszewski M., Ewertowski W. 2015. Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concentric spheres? Tourism Management, 50: 98–110 (https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.007).
 • Kotus J., Rzeszewski M. 2015. Applying ‘Mixed Methods’ In The Study Of Tourist Behaviours In The City – An Example Of Conceptualization And Application (Discursive Article). Turyzm, 25: 57–66 (https://doi.org/10.2478/tour-2014-0020).
 • Kotus J., Rzeszewski M. 2015. Methodological triangulation in movement pattern research. Quaestiones Geographicae, 34: 25–37 (https://doi.org/DOI 10.1515/quageo-2015-0034).
 • Rzeszewski M. 2015. Systemy lokalizacji satelitarnej w analizie zachowań przestrzennych użytkowników miasta. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 111–121.
 • Rzeszewski M. 2015. Cyberpejzaż miasta w trakcie megawydarzenia: Poznań, Euro 2012 i Twitter. Studia Regionalne i Lokalne: 123–137.
 • Sowada T. 2015. Rola stowarzyszeń lokalnych w rozwoju Poznania. [W:] M. Śliwa (red.), 3Z Miasta: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 145–154.
 • Sowada T., Kotus J. 2015. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kotus J. 2014. Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem: pomiędzy wykluczeniem społecznym a zaangażowaniem. Studia Miejskie, 13: 37–46.
 • Dębińska D., Dzikowska A., Kołsut B., Kubiak B., Oko P., Popkowski A., Przybysz K., Sińska W., Sowada T. 2014. Diagnoza gospodarczych, finansowych i infrastrukturalnych czynników rozwoju gminy Lubniewice. [W:] B. Kołsut, W. Dyba (red.), Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 92–125.
 • Dębińska D., Dzikowska A., Dyba W., Kołsut B., Kubiak B., Kuźmińska A., Oko P., Piątek B., Popkowski P., Przybysz K., Sińska W., Sowada T., Wawrzyniak P. 2014. Analiza problemowa, wizje i cele rozwoju gminy Lubniewice. [W:] B. Kołsut, W. Dyba (red.), Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 138–150.
 • Dzikowska A., Kołsut B., Kuźmińska A., Oko P., Piątek B., Przybysz K., Sińska W., Sowada T., Wawrzyniak P. 2014. Diagnoza społecznych czynników rozwoju gminy Lubniewice. [W:] B. Kołsut, W. Dyba (red.), Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 61–91.
 • Gstach D., Mönchgesang S., Sinning H., Kotus J., Sowada T. 2014. The Role of Civic Society for Urban Qualities in the Sense of the “European City”. Similarities, differences and needs for action in the development of public spaces – a comparison between Poland and Germany. Erfurt, Poznań.
 • Kołsut B., Dzikowska A., Dyba W., Oko P., Sowada T. 2014. Problemy i potencjały rozwojowe gminy Lubniewice w świetle badań terenowych. [W:] B. Kołsut, W. Dyba (red.), Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 126–137.
 • Kotus J. 2013. Position of the Polish city on the ladder of public participation: Are we going the right way? The case of Poznan. Cities, 35: 226–236.
 • Kotus J., Rzeszewski M. 2013. Between disorder and livability. Case of one street in post-socialist city. Cities, 32: 123–134 (https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.03.015).
 • Rzeszewski M., Hildebrandt-Radke I. 2013. The InterSecT project – mitigating barriers in the GIS usage in interdisciplinary archaeological research. Sprawozdania Archeologiczne: 51–66.
 • Kotus J. 2012. Pomiędzy akceptacją a niechęcią czyli o złożoności kontaktów międzykulturowych w podróży. Turyzm/Tourism, 22, 1: 5–9.
 • Kotus J. 2012. Współczesny wymiar ulicy dużego miasta, I. Sagan, M. Szmytkowska (red.), Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu. Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 106–119.
 • Literatura:
 • Bajerski A. 2010. Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej = Anglo-American domination in geography. The main threads of a discussion conducted within the framework of critical geography. Przegląd Geograficzny, 82: 143–158 (https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1).
 • Lisocka-Jaegermann B. 2016. Geografia wobec krytycznej teorii społecznej: doświadczenia i perspektywy. Czy w Polsce potrzebujemy geografii krytycznej? [W:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Wydawnictwo UŁ, Łódź (https://doi.org/10.18778/8088-505-9.09).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2020_50_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.