PL EN


2016 | 41 | 403-424
Article title

Przyczyny niezadowolenia nauczycieli edukacji przedszkolnej z warunków pracy

Content
Title variants
PL
Causes of Discontent with the Conditions of Performance in the Teaching Profession Within Pre-Primary Education
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
This article focuses on the identification of causes of discontent of teachers with conditions of performance of the teaching profession within kindergartens. The aim of this study is to clarify the characteristics and specific factors causing discontent of teachers within pre-primary schools. The article provides an analysis of key terms, it synthesizes and evaluates the results of research carried out in the Slovak Republic and abroad. In the empirical part, the author focuses on the identification of causes of discontent with conditions of work in public kindergartens in Slovakia. The results of the survey are a descriptive interpretation of specific causes that hamper the effective work of the teaching staff. The end of the article proposes to implement specific practical recommendations, aimed mainly at strengthening the communication skills of teachers of pre-primary education, as well as directors of kindergartens.
Year
Issue
41
Pages
403-424
Physical description
Dates
published
2020-12-29
References
 • Babiaková S., Pracovná záťaž slovenských učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania počas týždňa, Pedagogické rozhľady, 2012, 21, 1-2.
 • Guziová K., Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách, MŠ SR, Bratislava 1999.
 • Kačmárová M., Pracovná spokojnosť učiteľov základných a špeciálnych základných škôl, [in:] Psychologické poradenstvo na celoživotnej ceste človeka, S. Vendel [online], Prešovská univerzita, Prešov 2011, s. 89-97 [cit. 2015-02-13]. Dostupné na: <http://www.pulib. sk/elpub2/FF/Vendel1/index.html>.
 • Kariková S., Špecifiká profesijnej dráhy učiteliek, MPC, Prešov 2004.
 • Kasáčová B., Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe, MPC, Prešov 2004.
 • Kasáčová B., Kariérový rozvoj profesionality učiteľov, [in:] Kríza učiteľskej profesie – hľadanie riešení – Zborník z medzinárodnej konferencie, MPC, Banská Bystrica 2006.
 • Kasáčová B. et. al., Profesijný rozvoj učiteľa, Rokus, Prešov 2006.
 • Kosová B., Predškolská výchova v medzinárodnom porovnávaní, Metodické centrum Banská Bystrica, Banská Bystrica 2001.
 • Kubáni V., Kandrík P., Pracovná spokojnosť učiteľov v kontexte kvality života, [in:] Psychologické dimenzie kvality života, J. Džuka [online], Prešovská univerzita, Prešov 2004, s. 358-369 [cit. 2015-04-06], Dostupné na internete: <https://www.pulib.sk/web/
 • kniznica/elpub/dokument/Dzuka3>
 • Miklošíková M., Kreativita a učitelství odborných předmětů, Vysoká škola báňska, Ostrava 2009.
 • Moore C.M., The Role of School Environmentin Teacher Dissatisfaction Among U.S. Public
 • School Teachers [online], Sage Open, 2012, 16 s. [cit. 2015-02-13]. Dostupné na: <http://sgo.sagepub.com/content/2/1/2158244012438888>
 • Ololube N.P., Teacher Job Satisfaciton and Motivation for School Effectiveness [online], Essays in Education 2006, 18, 9, [cit. 2015-02-13]. Dostupné na: <http://www.usca.edu/essays/vol182006/ololube.pdf>
 • Pavlov I., Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy), Škola plus s.r.o, Prešov 2013.
 • Průcha J., Pedagogická encyklopedie, Portál, Praha 2009.
 • Průcha J., Walterová E., Mareš J., Pedagogický slovník, 4. vyd. Portál, Praha 2003.
 • Rosa V., Turek I., Zelina M., Milénium : Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov, IRIS, Bratislava 2001.
 • Strauss V., U.S. teacher’s job satisfaction craters – report, „The Washington Post“ [online].
 • February 21, 2013 [cit. 2015-02-18]. Dostupné na: <http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/02/21/u-s-teachers-job-satisfaction-cratersreport/>
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie [online], ŠPÚ, Bratislava 2008 [cit. 2015-02-18]. Dostupné na:<http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/ms/isced_0. pdf>.
 • Trubíniová V. a kol., Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník, PF KU, Ružomberok 2007.
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zelina M., 1994 in: Kariková S., Špecifiká profesijnej dráhy učiteliek, MPC, Prešov 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2016_41_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.