PL EN


2017 | 44 | 209-230
Article title

Obraz młodzieży w filmie– jako impuls do namysłu nad kondycją tożsamości współczesnych nastolatków

Content
Title variants
EN
The Picture of Young People in Film as an Impulse to Conside-ring the Condition of the Identity of Modern Teenagers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The dynamic transformations of the contemporary reality oblige the subject to engage in permanent self-creation and search of their place in the world. Technological development and the increasing role of the pictorial message in socio-cultural life significantlyimpact the individual’s perception of the external environment. A wide filmoffer, an essential element of popular culture, creates both a fictionalimage of the postmodern world and strives to reflectits real image, including the youth participating in its space. In the face of this sketched perspective, a question arises: “To what extent is the image of a young man shown in filmsconsistent with his real face?” and “To what extent does the image of a teenager in a movie affect his own ‘ego’”?
Keywords
PL
youth   film   present   identit   youth   film   present   identit  
EN
youth   film   present   identit  
Year
Issue
44
Pages
209-230
Physical description
Dates
published
2020-11-14
Contributors
References
 • Adamczyk W., Rola filmu w kształtowaniu standardów osobistych młodzieży szkolnej, [w:] U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Białystok 2003.
 • Adamczyk W., Psychologiczny model percepcji dzieła sztuki filmowej, Kultura i Historia, 2005, 9.
 • Adamczyk W., Psychologiczny model widza kinowego. Przyczyny preferencji filmów produkcji amerykańskiej oraz ich skutki wychowawcze wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, Bielsko-Biała 2005.
 • Adamczyk W., Bohater filmowy w percepcji młodzieży. Film w procesach kształtowania standardów osobistych uczniów szkolnych i studentów oraz konceptualizacji tworzonego przez nich wizerunku rzeczywistości, Bielsko-Biała 2012.
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, przekł. J. Radzicki, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, 1993, 2(19).
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Beisert M., Rozwojowa norma seksuologiczna jako kryterium oceny zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, Dziecko Krzywdzone, 2006, 16.
 • Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005.
 • Cassidy M.F., Knowlton J.Q., A visual literacy: a failed metaphor? Education Communication and Technology Journal, 1983, 31, 2.
 • Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013.
 • Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.
 • Depta H., Fabryka snów czy szkoła życia, Warszawa 1986.
 • Galas B., Młodzież, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. II, Warszawa 2005.
 • Gergen K.J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009.
 • Golka M., Aparycje współczesności, Warszawa 2015.
 • Grunbaum J.A., Kann L., Kinchen S., Ross J., Hawkins J., Lowry R., Harris W.A., McManus T., Chyen D., Collins J., Youth risk behavior surveillance – united states, MMWR Surveill Summary, 2004, 55.
 • Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.
 • Kluszczyński R.W., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Seria druga, Kraków 2000.
 • Korsak Z., Świadomość filmowa młodzieży, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, 1990, 16.
 • Kosmalska B., Zrozumieć obraz, [w:] Obraz, przestrzeń popkultura. Inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, red. M. Ejsmont, B. Kosmalska, M. Mendel, Toruń 2009.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1997.
 • Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 2006.
 • Melosik Z., Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność, [w:] Wychowanie obywatelskie, Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, Toruń – Poznań 1998.
 • Melosik Z., Młodzież i styl życia. Paradoksy poptożsamości, [w:] Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, red. Z. Melosik, Poznań 2001.
 • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Obuchowska I., Drogi dorastania, Warszawa 1996.
 • Oleszkowicz A., Senejko A., Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa 2013.
 • Ostaszewski J., Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999.
 • Ostaszewski K., Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [w:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, red. M. Deptuła, Bydgoszcz 2005.
 • Panofsky E., Styl i tworzywo w filmie, [w:] Studia z historii sztuki, red. E. Panofsky, wybrał i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971.
 • Pisarek J., Francuz P., Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera, [w:] Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. P. Francuz, Lublin 2007.
 • Plisiecki J., Język filmu i jego mowa, Roczniki Kulturoznawcze, 2010, 1.
 • Siudem A., Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, Psychologia Rozwojowa, 2013, 18.
 • Stadnik K., Wójtewicz A., Anielice czy diablice? Warszawa 2009.
 • Szafraniec K., Boni M. (red.), Młodzi 2011, Warszawa 2011.
 • Woynarowska B., Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990-2002, Alkoholizm i Narkomania, 2004, 17, 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_44_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.