PL EN


2017 | 45 | 369-385
Article title

Jedna, wiele czy może żadna? Fenomenologia w naukach o wychowaniu. Wątki fenomenologiczne w naukach o wychowaniu – kontekst historyczny

Content
Title variants
EN
Is There One, Many or Maybe There Is No? Phenomenology in Educational Sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents and reflects on the presence of some phenomenological motifs in educational sciences research and investigations. The text focuses on historical, methodological and structural context of this connection. An attempt is made to assert qualification conditions for each of the answer options mentioned in the title, as possible answers to the question about the connection between phenomenology and educational science. An attempt to define reasons for each of the above answers is taken as well.
Year
Issue
45
Pages
369-385
Physical description
Dates
published
2017-09-15
Contributors
References
 • Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.
 • Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, przekł. L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2003.
 • Duraj-Nowakowa K., Samookreślenie pedagogów, [w:] Rozwój pedagogiki ogólnej. Interpretacje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, red. A. Bogaj, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa-Kielce 2001.
 • Filek J., Fenomenologia wychowania. Wprowadzenie, [w:] J. Filek, Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.
 • Flynn Th.R., Philosophy of existence 2, [w:] Twentieth-Century Continental Philosophy, red. R. Kearney, Routledge, London – New York 2005.
 • Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009.
 • Gołaszewska M., Roman Ingarden. Życie i dzieło, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
 • Hejnicka-Bezwińska T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki: świadomość teoretyczna i metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1989.
 • Kowalski M., Pedagogika i socjologia a fenomenologie, [w:] M. Kowalski, D. Falcman, Fenomenologie: socjologia versus pedagogika, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 • Kwieciński Z., Między ortodoksją a heterogenicznością teorii pedagogicznych. Ku strategiom pokonywania polskiego „opóźnienia”, [w:] Stare i nowe dylematy teorii wychowania, red. J. Górniewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1993.
 • Kwieciński Z., Teorie pedagogiczne okresu przesilenia. Strategie przezwyciężania polskiego „opóźnienia”, Kultura i Edukacja, 1993, 1(3).
 • Lippitz W., Badania fenomenologiczne w obrębie niemieckiej nauki o wychowaniu, [w:] W. Lippitz, Różnica i obcość. Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekł. A. Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Paulston R.G., Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów, przekł. Z. Melosik, K. Sobolewska-Myślik, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów, red. Z. Kwieciński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 • Piotrowski P., W poszukiwaniu rozumu pedagogicznego. Wybrane zagadnienia metapedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UWM, Olsztyn 2012.
 • Sebbah F.-D., French Phenomenology, [w:] A Companion to Phenoemnology and Existentialism, red. H.L. Dreyfus, M.A. Wrathall, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Carlton 2006.
 • Spiegelberg H., The phenomenological movement. A historical introduction, wyd. 2, t. 1, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1965.
 • Woronowicz W., Problemy edukacji refleksyjnej, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2017_45_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.