PL EN


2018 | 51 | 437-456
Article title

Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych „Efekt motyla”

Authors
Content
Title variants
EN
Group Penitentiary Impact on the Example of the “Butterfly Effect” Program for Young Convicts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of serving a prison sentence is not isolating but inducing the perpetrators of crimes to refrain from committing offences in the future. This is possible when there are positive changes in their attitudes, and in particular when they create a need to respect the legal order and a sense of responsibility for their actions. For this purpose, in addition to other means of influence such as work, education, social contacts, cultural and educational activities and sports, or therapy, it is proposed to the detainees to participate in group resocialization programs. The article presents an example of resocialization program dedicated to convicted juveniles entitled “Butterfly Effect”. It presents the theoretical foundations of the program, the spectrum of objectives and results, the methods to achieve them, and scenario activities.
Year
Issue
51
Pages
437-456
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
author
References
 • Ambrozik W., Czynniki readaptacji społecznej skazanych, [w:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań – Gdańsk – Warszawa – Kalisz 2008.
 • https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-wyniki-konkursu-na-najlepszy-program-resocjalizacji%20rozsrzygni%C4%99ty.
 • Juzl M., Programy postępowania z więźniami jako podstawa resocjalizacji oraz przestrzegania ich praw, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2013, 1(3).
 • Łoś M., Role społeczne w nowej roli, [w]: O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci S. Ossowskiego, red. E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki, PWN, Warszawa 1985.
 • Niewiadomska I., Polski model resocjalizacji penitencjarnej, Teka Komisji Prawnej, 2016.
 • Poklek R., Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość, [w:] Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, red. M. Marczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Poklek R., Metodyka i organizacja resocjalizacji w zakładach karnych, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno 2013.
 • Program resocjalizacyjny w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Efekt motyla”, Areszt Śledczy w Szczecinie, Szczecin 2018 (niepublikowany).
 • Rosenberg M., Porozumienie bez Przemocy. O języku serca, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Poznań 2003.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (tekst pierwotny: DzU 2003 r., nr 151, poz. 1469, tekst jednolity: DzU 2013 r., poz. 1067).
 • Skulski A., Eksperyment Rozenhana – jak łatwo zostać schizofrenikiem, (http://www.psychologiawygladu.pl/2015/10/eksperyment-rosenhana-jak-atwo-zostac.html) [dostęp: 20.11.2108].
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (DzU nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
 • Witkowska-Paleń A., Programy wspierające proces readaptacji społecznej skazanych w zakładach karnych (Wybrane przykłady), Journal of Modern Science, 2015, 2(25).
 • Wyniki konkursu na najlepszy program resocjalizacji, Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych (niepublikowane).
 • Zdrowiak M., Projekt Stop przemocy – druga szansa, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/ Projekt-Stop-przemocy-druga-szansa [dostęp: 20.11.2018].
 • Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.