PL EN


2018 | 51 | 39-52
Article title

Kształcenie ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomiędzy edukacją ogólnokształcącą a zawodową – na przykładzie miasta Łodzi

Content
Title variants
EN
Post-Gymnasium/Post-Primary Education of Students with Special Educational Needs – Between Mainstream Education and Vocational Education – A Case Study of the City of Łódź
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to analyze the post-gymnasium/ post-primary education in the context of students’ special needs. In the first part of the article, the author presents the problem of shaping educational paths of students with special educational needs. Then the author briefly describes the changes in the education in mainstream secondary schools and vocational secondary schools (including basic vocational schools) during the transformation period. In the further part of this article, the author analyzes the educational opportunities and limitations of students with special educational needs in their individual and environmental predispositions and with reference to the results of external examinations. The article ends with the indication of the need to support students with special educational needs in shaping their educational and professional choices.
Year
Issue
51
Pages
39-52
Physical description
Dates
published
2018-12-15
Contributors
References
 • Bronfenbrenner U., The Ecology of Human Development, Harvard University Press, Cambridge 1979.
 • Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K. red., Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica, Warszawa 2007.
 • Chrzanowska I., Zaniedbane obszary edukacji. Pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Eliasz A., Psychologia ekologiczna, Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 1993.
 • http://37lo.poznan.pl/http://www.lo44.szkoly.lodz.pl/
 • https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/niepelnosprawnosci-dane-statystyczne
 • https://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ramowe-plany-nauczania-rozporzadzenie-podpisane.html
 • https://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ramowe-plany-nauczania-rozporzadzenie-podpisane.html
 • Jachimczak B., Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 • Jachimczak B., Education at higher level in life plans of schoolchildren with disability who complete their education at vocational level [Kształcenie na poziomie wyższym w planach życiowych uczniów z niepełnosprawnością kończących edukację na etapie zawodowym], The New Educational Reviev, 2012, 27, 1.
 • Jachimczak B., Inkluzivna edukacja z perspektivy teorii ekosystemom, [w:] Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, red. V. Lechta, IRIS Bratislava 2012.
 • Knoster T., Model for Manging Complex Change, Presentation at TISH Conference 1991.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowy Europy bez barier, Bruksela, 15.11.2010 KOM (2010) 636 wersja ostateczna, s. 10 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer/
 • Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Moroń D., Wpływ przemian na szkolnictwo wyższe w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, 290.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, s. 73 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/11/1/oswiata_i_wychowanie.pdf
 • Pilecka W., Perspektywa systemowo-ekologiczna, [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, red. W. Pilecka, M. Rutkowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Plichta P., Edukacja dzieci i młodzieży – wybrane wyzwania i obszary nierówności, https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/580
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU poz. 1591).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2018_51_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.