PL EN


2020 | 56 | 297-307
Article title

Rodzina naturalna a rodzina zastępcza. Pojęcia, podobieństwa i różnice

Content
Title variants
EN
Natural Family and Foster Family. Concepts, Similarities and Differences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Walancik-Ryba Karolina, Rodzina naturalna a rodzina zastępcza. Pojęcia, podobieństwa i różnice [Natural Family and Foster Family. Concepts, Similarities and Differences]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 297-307. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.16 The article “Natural Family and Foster Family. Concepts, Similarities and Differences” covers the problem of defining the terms: the family and the foster family. The author compares these concepts, focusing on the similarities and differences between the two. Based on the issues related to these concepts, she attempts to define the concept of the foster family.
Year
Issue
56
Pages
297-307
Physical description
Dates
published
2020-03-15
Contributors
References
 • Andrzejewski M., Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1999, 8, Instytut Rozwoju Służb Publicznych.
 • Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 • Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Andrzejewski M., Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M., Rodziny zastępcze – problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 • Andrzejewski M., Dolecki H., Haberko J., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sokołowski T., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013.
 • Boddy J., Understanding permanence for looked after children: A review of research for the Care Inquiry, The Care Inquiry, London 2013. https://www.thefosteringnetwork.org.uk/sites/www.fostering.net/files/resources/england/understanding-permanence-for-lac-janet-boddy.pdf, [dostęp: 31.01.2020].
 • European Social Network, Foster care models in Europe, https://www.esn-eu.org/news/59/index.html, [dostęp: 31.01.2020].
 • FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Standards on foster care, https://fra.europa.eu/en/publication/2015/mapping-child-protection-systems-eu/fostercare,[dostęp: 31.01.2020].
 • Grzybowski S., Prawo rodzinne: zarys wykładu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Laklija M., Foster care models in Europe – results of the conducted survey, Zagreb October 2011 https://www.udomiteljizadjecu.hr/wpcontent/uploads/documents/publikacije/
 • Foster%20care%20models%20in%20Europe%20-%20results%20of%20a%20conducted%20survey%20-%20Maja%20Laklija.pdf, [dostęp: 31.01.2020].
 • Mazurkiewicz B., Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, komentarz praktyczny ABC, nr 150010, LEX 2013.
 • Piątkowski J., Winiarz J., Ignatowicz J., Gwiazdomorski J., System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 • Polkowska A., Polkowski T., Perspective of Family Foster Care in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, http://fdir.pl/images/wyszegrad/Pl_final.pdf, [dostęp: 31.01.2020].
 • Safjan M., Instytucja rodzin zastępczych: Problemy prawno-organizacyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
 • Safjan M., Instytucja rodzin zastępczych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1983, 3, ROK XLV, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
 • Smyczyński T. (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznań 1999.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Smyczyński T., Gajda J., Nazar M., Panowicz-Lipska J., Sokołowski T., Stojanowska W., System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Szurgacz H., Naganne zachowanie świadczeniobiorcy jako przesłanka ograniczenia ochrony w prawie pomocy społecznej, Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo, 1994, 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Winiarz J., Prawo rodzinne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011.
 • Akty prawne
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 • Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU poz. 567).
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU 1964 nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 2003 nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU 2011 nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Yorku 19 grudnia 1966 r. (DzU 1977 nr 38, poz. 169).
 • Orzecznictwo
 • Postanowienie SN z 9 września 1998 r. I CKN 197/98, nr 1215918, LEX
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2020_56_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.