PL EN


2020 | 57 | 119-144
Article title

Dyrektor szkoły w roli pracodawcy – przegląd wybranych zagadnień funkcjonowania szkoły jako zakładu pracy

Content
Title variants
EN
The Headteacher as an Employer – a Review of Selected Issues of the School as a Workplace
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the basic tasks that the provisions of the educational law entrust to the headteacher is to be inban employment relationship with the teachers as employees. This role is determined by the status of the educational institution as a workplace, to which the sources of universally and internally binding labor law apply. They impose a number of obligations on the employer, i.e. the headteacher, which should be interpreted in the light of the unique educational, teaching and tutoring tasks implemented within the units of the education system. Principal autonomy is also influenced by the imperative of implication in the educational reality the clause of the child’s good. It is done by application of specific legal provisions, in particular making decisions that create the internal policy of the school staff.
Year
Issue
57
Pages
119-144
Physical description
Dates
published
2020-06-15
Contributors
References
 • Barański A., Szymańska M., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Karta Nauczyciela. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Homplewicz J., Kierunki rozwoju prawa szkolnego w Polsce, [w:] Prawo. Administracja. Gospodarka. Księga ku czci Profesora Ludwika Bara, red. J. Łętowski, J.P. Pruszyński, Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Kamińska A., Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle regulacji zawartych w Karcie Nauczyciela i innych przepisach, Studia Prawnicze i Administracyjne, 2019, 29.
 • Komorowski T., Pielachowski J., Dyrektor szkoły w roli pracodawcy, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2004.
 • Konarska T., Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Pilich M., Ustawa o systemie oświaty, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Pyter M., Balicki A., Prawo oświatowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017.
 • Roszewska K., Tajemnica zawodowa nauczyciela, MoP, 2014, 24.
 • Rudzińska Z., Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole – praktyczne zastosowanie nowych przepisów, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019.
 • Skoczyński J., Dzienisiuk D., Rozdział I. Obowiązki pracodawcy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Zieliński T., Goździewicz G., Rozdział I. Przepisy wstępne, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Zieliński T., Pisarczyk Ł., Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Akty prawne
 • Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, t.j. DzU z 2019 r. poz. 1145 ze zm.
 • Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. DzU z 2019 r. poz. 1495 ze zm.
 • Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. DzU z 2019 r. poz. 2215.
 • Ustawa z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, t.j. DzU z 2018 r. poz. 405 ze zm.
 • Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, t.j. DzU z 2019 r. poz. 1148 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, DzU z 2016 r. poz. 2067.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, DzU z 2003 r., nr 6, poz. 69.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, DzU z 2017 r. poz. 1575.
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 05.05.1975 r., II CR 153/75, Legalis.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 16.11.1977 r., I PZP 47/77, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 05.11.1998 r., I PKN 420/98, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 19.02.2000 r., II PKN 156/08, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 09.05.2000 r., IPKN 619/99, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 22.09.2000 r., I PKN 29/00, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 11.09.2001 r., I PKN 610/00, Legalis.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 03.04.2012 r., APo 5/11, http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 11.09.2013 r., III APo 3/13, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 20.02.2014 r., III PK 71/13, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 22.01.2015 r., III PK 56/14, Legalis.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 26.05.2017 r., I CSK 557/16, Legalis.
 • Orzecznictwo NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.11.2001 r., II SA 2133/01, Legalis.
 • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 06.09.2012 r., I OSK 1831/12, Legalis.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.12.2014 r., II SA/Wa929/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 06.08.2015 r., I OSK 901/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_se_2020_57_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.