PL EN


2005 | 7 | 195-219
Article title

Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych?
Keywords
Year
Issue
7
Pages
195-219
Physical description
Dates
published
2018-08-27
Contributors
References
 • Ammon, Ulrich 1987. Language-variety/standard variety-dialect, [w:] Ammon, Ulrich, Norbert Dittmar, Klaus Mattheier (red.). 1987–1988. Sociolinguistics, 316–335. Berlin – New York: Walter de Gruyter (Handbooks of Linguistics and Communication Science 3).
 • Ahlqvist, Anders 1997. Language and languages, [w:] Brunon Synak i Tomasz Wicherkiewicz (red.), Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk, 1–5 July, 1986, 27–36, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bańczerowski, Jerzy, Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka 1982. Wstęp do językoznawstwa, Poznań: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza.
 • Baudouin de Courtenay, Jan (Ignacy Niecisław) [1903] 1990. Język i języki [Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. XXXIII, 266–278, Warszawa], [Przedruk w:] Jan Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane. T. IV, 332–354, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bednarczuk, Leszek 1992. Typologia a izomorfizm, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 48, 5–14.
 • Chomsky, Noam Avram 1965. Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge MA: The MIT Press.
 • Fisiak, Jacek 1975. Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Furdal, Antoni 1977/1990. Językoznawstwo otwarte, 2. wyd., rozszerz., Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Furdal, Antoni 1993. Językoznawstwo - wiedza o języku czy o językach? Sborník Prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity 140. Slovanské Studie I. /Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 140. Studia Slavica I/: 5–9.
 • Gabelentz, Georg von der 1891. Die Sprachwissenschaft. Ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, Leipzig: T. O. Weigel Nachfolger (Chr. Herm. Tauchnitz).
 • Gawroński, Andrzej 1927. La langue, sa nature et son origin, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1: 3–93 (O istocie i rozwoju języka, [w:] Andrzej Gawroński, 1928. Szkice językoznawcze, 1–37, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Wilno – Zakopane: Gebethner & Wolff).
 • Grabias, Stanisław 1997. Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Grucza, Franciszek 1983. Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Grucza, Franiciszek 1994. O wieloznaczności wyrazu “język”, heterogeniczność związanych z nim desygnatów, i istocie rzeczywistości języków ludzkich, Przegląd Glottodydaktyczny (Warszawa) 13: 7–38.
 • Gutschmidt, Karl 1989. Jan Baudouin de Courtenay und Hugo Schuchardt. Einige Bemerkungen, [w:] Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk (red.), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4–7 IX 1979, 155–164. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Harris, Roy 1990. The integrationist critique of orthodox linguistics, [w:] Michael P. Jordan (red.), The Sixteenth LACUS Forum, August 1989, Queen’s University, Canada, 63–77. Chapel Hill, N.C.: The Linguistic Association of Canada and the United States.
 • Haugen, Einar 1972. Language ecology, [w:] Anwar S. Dil (red.), The Ecology of Language. Essays by Einar Haugen, 324–39, Stanford CA: Stanford University.
 • Heinz, Adam 1978. Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Hymes, Dell [1971] 1980. [Sociolinguistics and the ethnography of speaking. [w:] Edwin Ardener (red.), Social Anthropology and Linguistics, 47–93, London: Tavistock (Association of Social Anthropologists Monograph 10)]. Socjolingwistyka i etnografia mówienia, tłum. Krzysztof Biskupski, [w:] Michał Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, 41–82, Warszawa 1980: „Czytelnik”.
 • Jelinek, Max Hermann 1913(–1914). Geschichte der Neuchochdeutschen Grammatik von den Anfängen bis auf Adelung. Erster Halbband. (Zweiter Halband) Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung (Germanistische Bibliothek. Zweite Abteilung. Untersuchungen und Texte. Siebenter Band. Geschichte der Neudchochdeutschen Grammarik).
 • Kovács, Ferenz [{1970}1971] 1977. [{Nyelvi struktúrák, nyelvi törvények. Budapest: Akadémiai Kiadó} Linguistic Structures and Linguistic Laws, tłum. z jęz. węgierskiego Sándor Kimon, Amsterdam: Grüner] Struktury i prawa językowe, tłum. z jęz. ang. Maria Sysak-Borońska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 • Korżyk, Krzysztof 1999. Język i gramatyka w perspektywie „komunikatywizmu”, [w:] Aleksy Awdiejew (red.), Gramatyka komunikacyjna, 9–32, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzeszowski, Tomasz P. 1997. Angels and Devils in Hell. Elements of Axiology in Semantics, Warszawa: Energeia.
 • Lamb, Sydney M. 1991 Language and Illusion. Toward a Cognitive Theory of Language, Houston, TX: Rice University.
 • Lennenberg, Eric H. 1967. Biological Foundations of Language, New York: Wiley.
 • Lieb, Hans-Heinrich 1983. Integrational Linguistics. I. General Outline, Amsterdam: John Benjamins.
 • Lizis, Elżbieta 1996. Badania nad modelem zewnętrznego opisu języka, [w:] Zdzisław Wąsik (red.), Heteronomie języka, 27–44, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensiss No 1840. Studia Linguistica XVII).
 • Mańczak, Witold 1992. De la préhistoire des peuples indo-européens, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego MXLVIII. Prace językoznawcze 110).
 • Milewski, Tadeusz 1965. Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Müller, Friedrich 1876, Grundriß der Sprachwissenschaft. I. Band, I. Abteilung: Einleitung in die Sprachwissenschaft, Wien: Alfred Hölder.
 • Neu, Erich 1984. Konstruieren und Rekonstruieren, Incontri Linguistici 9: 101–113.
 • Oertel, Hanns 1901. Lectures on the study of language, New York – London: C. Scribner's sons (Yale bicentennial publications).
 • Puzynina, Janina 1982. Językoznawstwo a aksjologia, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXIX: 23–32.
 • Puzynina, Janina 1992. Język wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reiter, Norbert 1986. Die Irrtümer um den Idiolekt, Incontri Linguistici, 11, 137–151.
 • Reiter, Norbert 1993. Eurolinguistik, Forschungen zur osteuropaischen Geschichte 48: 167–178.
 • Reiter, Norbert 1994. Grundzüge der Balkanologie. Ein Schritt in die Eurolinguistik. Berlin: Harrassowitz.
 • Reiter, Norbert 1995. Eurolinguistik - Sinn und Verfahren, Südeuropa Mitteilungen. Vierteljahresschrift der Südeuropa-Gesellschaft e. V., 35/1, 30–38.
 • Saussure, Ferdinand de [1916/1955] 1961/1991. Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. Krystyna Kasprzyk 2 wyd. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schuchardt, Hugo [1917] 1928. F. de Saussure, Cours de linguistique générale [Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 38: 1–9.], [w:] Leo Spitzer (red.), Hugo Schuchardt-Brevier. Ein Vademecum der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2 wyd., rozszerz., 318–320. Halle (Saale), Max Niemeyer.
 • Skutnabb-Kangas, Tove, Robert Phillipson 1989. Mother tongue: The theoretical and sociopolitical construction of a concept, [w:] Ulrich Ammon (red.) Status and Function of Languages and Language Varieties, 450–457. Berlin: Walter de Gruyter.
 • Sperber, Dan, Deirdre Wilson 1986/1995. Relevance. Communication and Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press (The Language and thought series) / Cambridge, MA – Oxford: Basil Blackwell.
 • Sternemann, Reinhard, Karl Gutschmidt 1989. Einführung in die vergeichende Sprachwissenschaft. Berlin: Akademie.
 • Thomsen, Vilhelm [1902/1919/] 1927. Sprogvidenskabens historie; en kortfattet fremstilling. København, G. E. C. Gad./2 wyd./] Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Tłum. Hans Pollak, Halle (Saale): Max Niemeyer.
 • Wawrzyniak, Zdzisław 1974. Sposoby istnienia języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXXII, 87–91.
 • Wąsik, Elżbieta 1998. O pojęciu eurolingwistyki. Na marginesie książki Norberta Reitera Grundzüge der Balkanologie (Berlin 1994), [w:] Antoni Furdal (red.) Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu, 85–94, Wrocław: Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu.
 • Wąsik, Elżbieta 1999a. Domänen und Aufgaben der externen Sprachbeschreibung. Am Beispiel des Friesischen, [w:] Norbert Reiter (red.), Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposium vom 24. bis 27. März 1997 im Jagdschloß Glienicke (bei Berlin), 303–316, Berlin: Harrassowitz.
 • Wąsik, Elżbieta 1999b. Ekologia języka fryzyjskiego. Z badań nad sytuacją mniejszości etnolingwistycznych w Europie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2118. Studia Linguistica XIX.).
 • Wąsik, Zdzisław 1986. W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 905. Studia Linguistica X: 91–102.
 • Wąsik, Zdzisław 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 939. Studia Linguistica XI).
 • Wąsik, Zdzisław 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1302. Studia Linguistica XV, 81–92.
 • Wąsik, Zdzisław 1993. O pojęciu ekologii języka - tytułem wstępu, [w:] Zdzisław Wąsik (red.) Z zagadnień ekologii języka, 13–23, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1455. Studia Linguistica, XVI).
 • Wąsik, Zdzisław 1996. Forming a linguistic idiosystem in contact: A monolingual in a bilingual environment among Polish immigrants in the United States, Languages of the World (Unterschleissheim / München) 10: 35–56.
 • Wąsik, Zdzisław 1997a. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1948. Studia Linguistica XVIII).
 • Wąsik, Zdzisław 1997b. Interdisciplinary domains in the studies of minority languages and the division of linguistic labor, [w:] Brunon Synak, Tomasz Wicherkiewicz (red.), Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk, 1–5 July, 1986, 79–91, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wąsik, Zdzisław 1999a. Sprachautonomie, Sprachvariabilität und das Problem der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der komparativen Linguistik, [w:] Norbert Reiter (red.), Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposium vom 24. bis 27. März 1997 im Jagdschloß Glienicke (bei Berlin), 57–71, Berlin: Harrassowitz.
 • Wąsik, Zdzisław 1999b. Sydney Lamb’s cognitive theory of language and the notion of idiolect as an object of linguistic studies, [w:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.), New perspectives on cognitivism (Polish Studies in English Language and Literature 1), 11–21, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Brusselles – New York – Wien: Peter Lang.
 • Wąsik, Zdzisław 1999c. Heteronomies of language and its autonomization in cognition, [w:] Jerzy Bańczerowski i Tadeusz Zgółka (red.), Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, 187–195, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Seria Językoznawstwo Nr 22), Poznań.
 • Wąsik, Zdzisław 1999d. Językoznawstwo ogólne, [w:] Andrzej Śródka (red.), Historia nauki polskiej.– Wiek XX. Nauki filologiczne, 37–63, Warszawa 1999: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki.
 • Wąsik, Zdzisław 1999e. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland, 1860–1960, Historiographia Linguistica XXVI. 1/2 (John Benjamins, Amsterdam), 149–198.
 • Wąsik, Zdzisław 2003. Epistemological Perspectives on Linguistic Semiotics. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang (Polish Studies in English Language and Literature 8).
 • Yngve, Victor H. 1969. On achieving agreement in linguistics, [w:] W: Robert I. Binnick et al. (red.), Papers from the Fifth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, April 18–19, 1969, 455–462. Chicago: University of Chicago, Department of Linguistics.
 • Yngve, Victor H. 1975a. The dilemma of contemporary linguistics, [w:] Adam Makkai and Valerie Becker Makkai (red.), The First LACUS Forum 1974, 1–16, Columbia, South Carolina: Hornbeam Press.
 • Yngve, Victor H. 1975b. Human linguistics and face-to-face interaction, [w:] Adam Kendon et al. (red.) Organization of Behavior in Face-to-Face Interaction, 47–62, The Hague: Mouton. (Przedruk w: Thomas R. Williams (ed.) Socialization and Communication in Primary Groups, 313–328. The Hague: Mouton (World Anthropology, gen. ed. Sol Tax).
 • Yngve, Victor H. 1975c. Toward a human linguistics, [w:] Robin Grossman, L. James San, Timothy J. Vance (red.), Papers from the Parasession on Functionalism, 540–555, Chicago: Chicago Linguistic Society.
 • Yngve, Victor H. 1986. Linguistics as a Science, Bloomington, IN: Indiana University Press.
 • Yngve, Victor H. 1996. From Grammar to Science: New Foundations for General Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Victor H. Yngve & Zdzisław Wąsik (eds.), 2000. Societas Linguistica Europaea 33rd Annual Meeting: Naturalness and markedness in synchrony and diachrony. Workshop: “Exploring the Domain of Human-Centered Linguistics from a Hard-Science Perspective”. Poznań: The School of English, Adam Mickiewicz University, Motivex. Poznań.
 • Victor H. Yngve & Zdzislaw Wasik (eds.), 2004. Hard-Science Linguistics. London – New York: Continuum.
 • Zawadowski, Leon 1966. Lingwistyczna teoria języka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zgółka, Tadeusz 1985. Indywidualizm i antyindywidualizm w kwestii przedmiotu badań lingwistycznych, [w:] Krystyna Zamiara (red.), O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, 72–87, Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Metodologia Humanistyki. Redaktorzy serii: Jerzy Kmita, Jerzy Topolski).
 • Zwirner, Eberhard 1963. System der Sprachen und System der Wissenschaften. Zum Begriff der allgemeinen Sprachwissenschaft und der allgemeinen Phonetik, Indogrermanische Forschungen, LXVIII, 133–148.
 • Zwirner, Eberhard 1967. Sprachen und Sprache. Ein Beitrag zur Theorie der Linguistik, [w:] To Honour Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. III, 2442–2464, The Hague: Mouton.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_snp_2005_07_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.