Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 1 | 63-74

Article title

Регион как единица стабильности в (гео)политике XXI века

Content

Title variants

EN
Регион как единица стабильности в (гео)политике XXI века

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tożsamość wewnątrz regionalna jest czynnikiem sprzyjającym stabilności. Szczególnie znaczący jest tutaj przykład Europy Zachodniej.Wyraźnie zarysowana pozycja regionów w Europie może służyć jako przesłanka do ich wzajemnego upodabniania się, co powoduje wiele problemów, ale zarazem zwiększa współzależność nie tylko między państwami, ale i między regionami. W takim przypadku procesy globalizacji nie musza mieć charakteru „bezadresowgo”. Potencjał regionalnej tozsamości można traktować jako fenomen, który redukuje skutki odrodzenia narodowych i nacjonalistycznych tendencji z jednej strony oraz intensyfikacji globalizacji – z drugiej. Dziesięcioletnie i skrajnie sprzeczne doświadczenia formowania regionalnych tożsamości w Centralnej Europie potwierdzają słuszność tej hipotezy. Krystalizacja regionalnych struktur i umocnienie nowej regionalnej identyczności państw Europy Centralnej – najpierw w polityce, a potem i w ekonomii – może obniżyć poziom różnorakich niebezpieczeństw, zaczynajac od politycznych, a kończąc na ekologicznych.
EN
Internal identity of a region is a factor that promotes political stability.Western Europe is a particular example here. The significance of regions, which is clearly emphasised in Europe, may become a prerequisite for their mutual assimilation. This causes numerous problems but also contributes to increased interdependence between nations and regions. The potential of regional identity may be treated as a factor that reduces the consequences of the revival of national or nationalistic tendencies on the one hand, and those of intensified globalisation on the other. Adecade of contradictory experience in the formation of regional identity in Central Europe confirms this hypothesis. The emergence of clear regional structures as well the reinforcement of a new regional identity of Central European countries in politics and then in economics may diminish the level of various hazards ranging from political ones to environmental.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

63-74

Physical description

Dates

published
2003-06-15

Contributors

  • Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2003_1_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.