PL EN


2013 | 1 | 281-292
Article title

Instrumentalisation and Objectification of Human Sexuality

Content
Title variants
PL
Instrumentalizacja i uprzedmiotowienie ludzkiej seksualności
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę instrumentalizacji i uprzedmiotowienia cielesności i seksualności człowieka. Problem rozważany był w kontekście przekazów, możliwych za pomocą środków społecznego przekazu. Punktem wyjścia jest tabloidyzacja przekazu w ogóle we współczesnej kulturze, która zmienia się dzięki nowym technologiom produkcji, utrwalania i przekazywania treści. Ciało, nagość i przemoc stają się narzędziem wywoływania szoku, epatowaniem wulgarnością i przełamywaniem tabu w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, jak i ciekawości. Możliwość dostępu do treści wcześniej zabronionych lub treści, które wcześniej były nieosiągalne z powodu braku powszechności przekazów, powoduje, że przekazy te znajdują swoich odbiorców. Problem ten został sprowadzony do tzw. „pornografii twardej” (pornografia z użyciem i prezentacją przemocy), jednakże należy zwrócić uwagę na szerszy zakres tej problematyki czyli m.in. 1) faktycznej przemocy seksualnej, 2) faktycznych relacji seksualnych partnerów BDSM i 3) przemocy seksualnej w filmach pornograficznych. W zasadzie w każdej z wymienionych sytuacji będziemy mówić o różnych formach instrumentalizacji i uprzedmiotowienia cielesności człowieka. W tekście przedstawiono tezę, że znaczny wpływ na życie prywatne ma przestrzeń prawna związana z ius publicum, która kształtowana jest przez partycypację w sferze publicznej. Stąd dominacja poszczególnych narracji społecznych (ideologii, etyki itd.) wpływa na przestrzeń prawną, a ta ingeruje w szerokim zakresie w sferę prywatną człowieka. Należy również zwrócić uwagę na zmianę znaczenia czegoś, co określano mianem pornografii – od narzędzia wyrażania idei politycznych do przekazów mających jedynie za cel dostarczanie rozrywki i satysfakcji na różnych poziomach. Problem prawny związany z tzw. twardą pornografią (pornografia z użyciem i prezentacją przemocy) w ogólnym zarysie przedstawiono na przykładzie rozwiązań w polskim kodeksie karnym. Szczególne znaczenie ma art. 202 § 3, który określa odpowiedzialność karną za rozpowszechnianie, produkcję, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie i posiadanie „twardej pornografii” (w tekście ograniczono się do analizy pornografii z użyciem i prezentacją przemocy).
EN
The article discusses the issue of instrumentalisation and objectification of corporeality and sexuality. The issue was considered in the context of forms possible to distribute by the media. The starting point is general tabloidisation in the contemporary culture, which changes due to new technologies of production, recording and distribution. The body, nudity and violence are becoming a tool of inducing shock, dazzling with vulgarity and breaking taboos in order to satisfy sexual needs and curiosity. The ability to access previously restricted content or content which was previously not feasible due to the lack of universality of the media, causes that these forms find their customers. This problem has been reduced to the so called “hard pornography” (pornography using and presenting violence); however, attention should be paid to a broader range of issues which included 1) the actual sexual violence, 2) real sexual relations of BDSM partners and (3) sexual violence in pornographic films. In fact, in each of these situations we will talk about different forms of instrumentalisation and objectification of human corporeality. The text presents the thesis that the legal sphere related to ius publicum, which is shaped by participation in the public sphere, has a significant impact on private life. Hence the dominance of particular social narratives (ideology, ethics, etc.) affects the legal sphere, which interferes to a great extent with the private sphere of people. We should also stress the change in the meaning of what was called pornography – from tools to express political ideas to contents aiming at providing amusement and satisfaction on different levels. The legal issue related to the so-called hard-core pornography (pornography using and presenting violence) has been generally presented on the example of the Polish Criminal Code. Of particular importance is art. 202 § 3, which defines criminal penalties for distribution, production, recording, importing, storage and possession of “hard pornography” (the text is limited to the analysis of pornography using and presenting violence).
Keywords
Year
Issue
1
Pages
281-292
Physical description
Dates
published
2013-03-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2013_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.