PL EN


2013 | 4 | 159-174
Article title

Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny)

Authors
Content
Title variants
EN
Public versus private. Attempts at the demonopolization of a third party payer in Poland (political and economic aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is an attempt at an assessment of the discussion and steps taken in order to demonopolize a third party payer in Poland, in particular as regards a patient’s right to choose the payer. For the purpose of this analysis it is assumed that a patient should have the right to choose a third party payer. It is also assumed, however, that a patient’s attitude transforms from being demanding into the attitude of an active and aware patient caring for his own health. The author indicates that the manner of operation of a third party payer should be a result of the system of health protection, its scope and objectives. Finally, the concept of introducing competition is considered, but only in the case of voluntary health insurance policies and a single but decentralized payer in the public health insurance.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
159-174
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
author
References
 • Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk L., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P. (2011), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – narzędzia wprowadzania mechanizmów rynkowych w polskiej opiece zdrowotnej, w: Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, pod red. M. Sakowicza, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 • Białynicki-Birula P. (2008), Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych, „Zarządzanie publiczne”, nr 4.
 • Biuletyn nr 3313/III, Komisja Zdrowia nr 186, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/483155A687BE2A6AC1256B73003CA9B2?OpenDocument.
 • Bromber P. (2012), Rozważania o konkurencyjności i efektywności płatnika trzeciej strony w Polsce, „Studia i Materiały”, nr 1–2,Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ciura G. (2001), Zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w III kadencji Sejmu (1997–2001), Informacja nr 809, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Warszawa.
 • Ciura G. (2002), Opinia merytoryczna do sprawozdania Komisji Zdrowia do druku 932 (projekt ustawy o ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia), Warszawa.
 • Dercz M., Gałązka-Sobotka M., Ignatowicz M., Kulesza M., Kaoka P., Matczak M., Nojszewska E., Pawłowski P.,Waśko B., Wójcik A. (2013), Ustawa o działalności leczniczej –posumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji, Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o., Warszawa.
 • Druk Sejmowy nr 288 (1998), Warszawa.
 • Dryszel A. (2010), Kto stoi za OFE?, „Przegląd”, nr 10.
 • Ekspertyza projektów ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Rządowego i Prezydenckiego) (1995), Ekspertyza nr 65, Lublin.
 • Flejterski S., Zioło M. (2008), Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3.
 • Francja wprowadza podatek od coli, by ratować budżet i walczyć z otyłością, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,10913651,Francja_wprowadza_podatek_od_coli__by_ratowac_budzet.html#ixzz2WYJGC1Ld.
 • Golinowska S., System ochrony zdrowia w Polsce po dotychczasowych reformach. Forum Ochrony Zdrowia.Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Stanislawa%20Golinowska.pdf.
 • Golinowska S., Włodarczyk C., Kocot E., Kowalska I., Sowa A., Grabowski J., Kanavos P., Kozierkiewicz A., Ponikło W., Sowada Ch., Cylwik A. (2005), Projekt reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Część II. Zarys reformy, Raport CASE – Doradcy we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa.
 • Gostyńska M. M. (2009), Wdrażanie i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń zdrowotnych w latach 1999–2008, „Kontrola Państwowa”, nr 4.
 • Holly R. (2008), Zmiana społeczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli: o reformie jakiej potrzebujemy, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”, nr 5.
 • Informacja o wynikach kontroli utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Ja i moje ciało. Zdrowie i dobre samopoczucie w dzisiejszych czasach (2012), Prosumer Report. Euro RSCG Sensors.
 • Kautsch M., Lasa U. (2010), Czy należy urynkowić usługi medyczne? (wybrane zagadnienia), w: Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, pod red. I. Rudawskiej, E. Urbańczyka, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: „Studia i Materiały”, nr 25, Bydgoszcz.
 • Komunikat po Radzie Ministrów, http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/1937_2610.htm.
 • Kowalska I. (2006), Decentralizacja władzy a funkcje zdrowotne państwa, w: Nowe dylematy polityki społecznej, raport CASE nr 65, pod red. S. Golinowska, M. Boni, Warszawa.
 • Kowalska I., Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Iwona%20Kowalska.pdf.
 • Krajewski-Siuda K., Romaniuk P. (2011), Zdrowie publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • Kromołowski H. (2008), Społeczno-polityczne uwarunkowania reformy służby zdrowia w aspekcie przeprowadzanej restrukturyzacji lecznictwa stacjonarnego na przykładzie miasta Częstochowy, rozprawa doktorska napisana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Leśniewska A. (2009), Mechanizmy rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych – doświadczenia holenderskie, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1.
 • Lisowski A. (2013), Emerytalna hybryda, „Rzeczpospolita”, 8.05.2013.
 • Magnuszewska-Otulak G. (2012), Ochrona zdrowia. Co dalej?, w: Social Policy 1, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”.
 • Michalak J., Stachowska U. (2000), Paragraf 4a, „Wprost”, nr 29.
 • Much J. (2008), Pojęcie pokusy nadużycia w opiece zdrowotnej, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 • Narodowa ochrona zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002–2003 (2002), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa.
 • Nowacka-Isaksson A. (2011), Terror poprawności zdrowotnej, „Rzeczpospolita”, 25.06.2011.
 • Ocena działalności parlamentu, prezydenta, ZUS i OFE (2011), CBOS, BS/45/.
 • Osiecka-Chojnacka J. (2012), Epidemia otyłości a interwencja władz publicznych, INFOS nr 3, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Ostrowska K. (2013a), Coraz ostrzejszy spór ekonomistów, „Rzeczpospolita”, 27.05.2013.
 • Ostrowska K. (2013b), Część polityków uznaje pieniądze w OFE za swoje, „Rzeczpospolita”, 7.05.2013.
 • Otyłość zabija ludzi. ONZ chce podatku od chipsów, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/556475,Otylosc-zabija-ludzi-ONZ-chcepodatku-od-chipsow.
 • Piotrowska-Marczak K. (2002), Finansowe aspekty reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Informacja nr 901. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa.
 • Polacy nie rozumieją, dlaczego rząd chce ograniczyć składkę do OFE, http://pbs.pl/x.php/1,969/Polacy-nie-rozumieja-dlaczego-rzad-chce-ograniczyc-skladke-do-OFE.html.
 • Projekt ustawy z dnia 31 lipca 2008 r. o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/mastruktura/docs/pu_opuz_31072008.pdf.
 • Projekt założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego (2013), Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 • Raport z przeglądu systemu emerytalnego. Fundusze pobierają za wysokie opłaty, „Rzeczpospolita”, 17.06.2013.
 • Rola i funkcje dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski (2013), Polska Izba Ubezpieczeń, Ernst & Young, Warszawa.
 • Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków – kluczowe tezy, Polska Izba Ubezpieczeń.
 • Sieńko A., Prawo wyboru świadczeniodawcy a reforma decentralizacyjna NFZ, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prawo-wyboru-swiadczeniodawcy-a-reforma-decentralizacyjna-nfz.
 • Skok na emerytalne oszczędności (2013), rozmowa z L. Balcerowiczem, „Rzeczpospolita”, 19.04.2013.
 • Sobiech J. (2004), Składka na ubezpieczenie zdrowotne i bezpośrednie opłaty za usługi w systemie „mono kasy”, Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. I: Finanse publiczne, pod red. S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego po rocznym okresie obowiązywania ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (2000), Druk Sejmowy nr 2413, Warszawa.
 • Surówka K., Decentralizacja czy centralizacja zarządzania systemem opieki zdrowotnej, Forum Ochrony Zdrowia. Wyzwania i Możliwości Rozwiązań, http://www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Referat%20Krzysztof%20Surowka.pdf.
 • Tymowska K. (1999), Sektora prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Seria: „Ekspertyzy”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 117, poz. 756.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. Nr 122, poz. 1311.
 • Wasen J., Marek M. (2000), Czy powinna istnieć ustawowa możliwość wyjścia poza system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? (art. 4a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym), Inicjatywy sektora prywatnego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Projekt banku Światowego Nr 3466 – POL TOR 3.4.14/A. Warszawa.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r., sygnatura akt K 14/03. Zarządzenie nr 57/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2012 r.
 • Żakowski z Dunin o ratowaniu służby zdrowia (2012), „Polityka”, nr 34.
 • Żyżyński J. (2010), Dylematy reformowania systemu ochrony zdrowia, w: Ekonomiczno- organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, pod red. I. Rudawskiej, E. Urbańczyka, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: „Studia i Materiały”, nr 25, Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2013_4_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.