PL EN


2014 | 2 | 67-82
Article title

Процесс представления политики в Польше средствами массовой информации как эпистемологическая проблема

Content
Title variants
PL
Proces medialnego obrazowania polityki w Polsce jako problem teoriopoznawczy
EN
The process of imaging politics in the Polish media as an epistemological issue
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The paper reflects on the issue of the epistemological limitations present in the process of the imaging of political reality in the media in Poland. Referring to the theories of reference and of description, the author tries to answer the question of what the image of political reality expressed in the media coverage consists of. He concludes that, apart from the attempt to reflect factual reality in the image of politics presented by the media, there emerges a particular journalistic and political construct of this reality, which is an apparent reality. Therefore, the category of truth usually fails in media communications concerning the field of politics. It can therefore be expected that traditional realism, which finds expression in the factuality of the media on the one hand and their morality on the other, will provide two pillars to support the image of political reality which is presented, interpreted and commented on in the media. This should not, in principle, be naïve realism, which promotes the cognitive spontaneity of an individual over reflection and analysis, or spiritual realism, which seeks the truth about reality solely in human spirituality.
PL
Artykuł porusza problematykę ograniczeń teoriopoznawczych występujących w procesie medialnego obrazowania rzeczywistości politycznej w Polsce. Autor korzystając z teorii referencji i teorii deskrypcji próbuje odpowiedzieć na pytanie z czego się składa obraz rzeczywistości politycznej werbalizowanej w przekazie medialnym. W rezultacie dochodzi do wniosku, że w medialnym obrazie polityki obok próby odwzorowania rzeczywistości faktualnej pojawia się specyficzna dziennikarsko-polityczna konstrukcja tej rzeczywistości, a mianowicie rzeczywistość pozorna. Dlatego kategoria prawdy w komunikacji medialnej dotyczącej sfery politycznej zwykle zawodzi. Stąd też należy oczekiwać, że tradycyjny realizm, którego wyrazem jest z jednej strony faktualność mediów, z drugiej zaś moralność mediów, będą stanowiły rodzaj filarów, na których powinien się wznosić obraz rzeczywistości politycznej przedstawianej, interpretowanej i komentowanej w mediach. W zasadzie jednak nie powinien to być realizm naiwny, który spontaniczności poznawczej jednostki daje pierwszeństwo przed refleksją, analizą, doświadczeniem, ani realizm spirytualistyczny, który jedynie w duchowości człowieka upatruje prawdy o rzeczywistości.
RU
The paper reflects on the issue of the epistemological limitations present in the process of the imaging of political reality in the media in Poland. Referring to the theories of reference and of description, the author tries to answer the question of what the image of political reality expressed in the media coverage consists of. He concludes that, apart from the attempt to reflect factual reality in the image of politics presented by the media, there emerges a particular journalistic and political construct of this reality, which is an apparent reality. Therefore, the category of truth usually fails in media communications concerning the field of politics. It can therefore be expected that traditional realism, which finds expression in the factuality of the media on the one hand and their morality on the other, will provide two pillars to support the image of political reality which is presented, interpreted and commented on in the media. This should not, in principle, be naïve realism, which promotes the cognitive spontaneity of an individual over reflection and analysis, or spiritual realism, which seeks the truth about reality solely in human spirituality.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
67-82
Physical description
Dates
published
2014-06-15
Contributors
References
 • Bańka J. (1990), Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy, Katowice.
 • Bańka J. (1991), Traktat o czasie. Czas a poczucie dziejowości istnienia w koncepcjach recentywizmu i prezentyzmu, Katowice.
 • Bobrowska E. (2007), Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Kraków.
 • Bredemeier K. (2007), Czarna retoryka. Siła i magia języka, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna, Warszawa–Bielsko-Biała.
 • Dobrzański D. (1999), Interpretacja jako proces nadawania znaczeń. Studium z etnometodologii, Poznań.
 • Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem (2009), praca zbiorowa, Łódź.
 • Ejsmont M., Kosmalska B. (2005), Media, wartości, wychowanie, Kraków.
 • Gałązka W. (2008), Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego, Wrocław.
 • Gut A. (2009), O relacji między myślą a językiem, Lublin.
 • Jabłoński W. (2006), Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa.
 • Jastrzębski J. (2009), Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław.
 • Kepplinger H. M. (2008), Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków.
 • Kreowanie światów w języku mediów (2007), red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin.
 • Maciejczak M. (2010), Intencjonalność i znaczenie językowe, Warszawa.
 • Majewski J. (2010), Religia, media, mitologia, Gdańsk.
 • Manipulacja w języku (2004), red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin.
 • McCombs M. (2008), Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków.
 • Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków (2006), red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska,W. Furman, Rzeszów.
 • Mrozowski M. (1991), Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Warszawa.
 • Pareto V. (1994), Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa.
 • Pisarek W. (2005), Słowa sztandarowe we współczesnych dyskursach Polaków o tym, co najważniejsze, b: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin.
 • Pleszyński J. (2009), Wiedza medialna i jej status, b: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. I, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin.
 • Prawda (2011), red. D. Leszczyński, Wrocław.
 • Przegląd technik manipulacji mediów (2006), red. G. Abramczyk, Warszawa.
 • Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego dyskursu (2004), red. P. Piotrowski, Warszawa.
 • Rudniański J. (1983), Elementy prakseologicznej teorii walki, Warszawa.
 • Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego (1997), red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków.
 • Słownik języka polskiego (2007), red. nacz. M. Bańko, t. 3, Warszawa.
 • Sobczak J. (2007), Dziennikarstwo śledcze i prowokacja dziennikarska, b: Media a polityka, red. M. Szponar, Rzeszów.
 • Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej (2004), red. S. Krzychała, Wrocław.
 • Stawowczyk E. (2002), O widzeniu, mediach i poznaniu. Stłuczone lustra rzeczywistości, Poznań.
 • Szczęsna E. (2007), Poetyka mediów – polisemiczność, digitalizacja, reklama, Warszawa.
 • Szewczyk A. (2008), Problemy moralne w świecie informacji, Warszawa.
 • Środki przekazu. Informacja czy manipulacja (2008), red. A. Balicki, T. Guza, W. Lis, Lublin.
 • Wartości w komunikowaniu (2009), red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń.
 • Wasilewski J. (2006), Retoryka dominacji, Warszawa.
 • Waszczuk J. (2005), O metatekście, Warszawa.
 • Woleński J. (2007), Epistemologia, Warszawa.
 • Z zagadnień psychologii społecznej (1968), t. 3, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2014_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.