PL EN


2016 | 1 | 277-300
Article title

Polish Regional State Television – On the Border Between Regional and National Television. The Evolution of the Profile of Regional Television Stations

Content
Title variants
PL
Polska Telewizja Regionalna – na granicy pomiędzy telewizją regionalną a krajową. Ewolucja charakteru regionalnych stacji telewizyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Od upadku monopolu Telewizji Polskiej, kwestia Oddziałów Terenowych TVP pozostała nierozwiązana, de facto, do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni lat podejmowane były liczne próby określenia statusu oraz zasad funkcjonowania oddziałów w strukturze TVP, jak również poszukiwano koncepcji na określenie ich miejsca oraz roli na rynku telewizyjnym. Podejmowane przez lata próby zrestrukturyzowania regionów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Proponowane rozwiązania, począwszy od koncepcji „sieci” w latach 90-tych, poprzez próbę integracji programowej i zarządczej pod koniec XX wieku, a na próbach sprofilowania anten skończywszy, zamiast poprawy sytuacji pogrążały oddziały w jeszcze większym chaosie i pogarszały ich, i tak trudną, sytuację finansową. Zmianę tej sytuacji miała przynieść nowa, zaproponowana pod koniec 2015 roku, koncepcja funkcjonowania Oddziałów Terenowych TVP S.A., zakładająca reorientację filozofii regionów i odejście od „telewizji regionalnej” na rzecz „telewizji regionów”. Zmiany na poziomie Zarządu TVP zatrzymały planowaną reformę. Artykuł ukazuje chronologię planowanych i przeprowadzonych reform od 1990 do 2015 roku, w aspekcie profilu anten oraz oferty programowej Oddziałów Terenowych TVP S.A.
EN
Since the collapse of the monopoly of Telewizja Polska (TVP – National Polish Television), the issue of field branches of TVP remains unresolved actually to this day. Numerous attempts have been made throughout the years to establish the status and functioning rules of the branches within the structure of TVP. Also, the concept has been sought to determine their position and role on the TV market. The years of attempts to restructure regions have brought no expected outcome. The proposed solutions ranged from the concept of a “network” during the 1990s, through attempts at programme and managerial integration in the late 20th century, to the endeavours to profile channels. Instead of improving the situation, they caused even greater chaos to the branches and further deteriorated their already difficult financial situation. Changes were to be brought by a new concept of the functioning of field branches of TVP S.A., proposed towards the end of 2015. It assumed the reorientation of the philosophy of the regions and abandonment of “regional television” in favour of “the television of the regions.” But personal changes to the Management Board of TVP stopped the planned reform. This article presents the chronology of the planned and implemented reforms, from 1990 to 2015, in the scope of channel profile and the programme platform of field branches of TVP S.A.
Year
Issue
1
Pages
277-300
Physical description
Dates
published
2019-05-29
Contributors
References
 • Godzic W. (2003), wypowiedź podczas konferencji: Rynek audiowizualny w Polsce – ocena i perspektywy zorganizowanej w Warszawie w dniach 28–31 października 2003 roku, w: Rynek Audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, red. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Grzybczak J. (2002), Telewizja regionalna w reformie TVP, „Zeszyty Prasowe”, R. XLV, nr 1–2 (169–170), Kraków.
 • Harazim K. (2013), TVP S.A. – Regionalna Trójka, Materiały TVP, Katowice.
 • Jakubowicz K. (1996), Publiczna i prywatna telewizja w Polsce, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, red. G. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mielczarek T. (1996), Telewizja Polska S.A. w latach 1994–1996, „Zeszyty Prasoznawcze”, R. XXXIX, nr 3–4 (147–148), Kraków.
 • Miszczak E. (2014), wywiad udzielony autorce w: W. Świerczyńska-Głownia, Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVP i TVN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nierenberg B. (2007), Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nowa odsłona telewizji regionalnej – na ekrany wraca tvp3! (2013), Centrum Informacji TVP, Telewizja Polska S.A., Warszawa, http://wroclaw.tvp.pl/23208552/nowa-odslona-telewizji-regionalnej-na-ekrany-wraca-tvp3, 09.12.2015.
 • Pallus P. (2015), Będą duże zmiany w TVP Regionalnej. „Powstaną anteny 16 regionów”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/beda-duze-zmiany-w-tvpregionalnej-powstana-anteny-16-regionow, 20.12.2015.
 • Pallus P. (2016), TVP3 zastąpiła TVP Regionalną. Nowa oprawa graficzna i poranne pasma, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp3-zastapila-tvp-regionalnanowa-oprawa-graficzna-i-poranne-pasma-wideo, 5.01.2016.
 • Rancewska A. (2002), Regionalna Trójka, „Przegląd”, nr 8, http://www.tygodnikprzeglad.pl/regionalna-trojka/, 20.12.2015.
 • Różycka M. (2013), Globalizm a lokalizm w perspektywie medialnej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 4, Kraków.
 • Skoczek T. (2009), Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Stempień J. (2002), Bóle reformatora, Media – Polska, czerwiec 1998, w: J. Grzybczak, Telewizja regionalna w reformie TVP, „Zeszyty Prasowe”, R. XLV, nr 1–2 (169–170), Kraków.
 • Strzał w dziesiątkę (2002), Press, Materiały udostępnione przez TVP.
 • Świerczyńska-Głownia W. (2014), Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVP i TVN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • TVP Regionalna – nowa, lokalna telewizja startuje 1 września (2013), Telewizja Polska S.A., Warszawa, http://www.tvp.pl, 09.12.2015.
 • Zalewski M., Prezentacja, Materiały udostępnione przez TVP.
 • Żuliński L. (2002), Trójka na piątkę, „Trybuna”, 15.03.2002.
 • Documents:
 • Główne założenia reformy Radiofonii i Telewizji (1990), Komisja do Spraw Reformy Radia i Telewizji, Warszawa.
 • Informacja o Podstawowych Problemach Radiofonii i Telewizji (2002), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2002/inf2002.pdf, 09.12.2015.
 • Informacja o Podstawowych Problemach Radiofonii i Telewizji (2003), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2003/inf2003.pdf, 09.12.2015.
 • Informacja o Podstawowych Problemach Radiofonii i Telewizji (2004), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2004/inf2004.pdf, 09.12.2015.
 • Informacja o Podstawowych Problemach Radiofonii i Telewizji (2005), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2005/inf2005.pdf, 09.12.2015.
 • Informacja o Podstawowych Problemach Radiofonii i Telewizji (2006), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2006/inf2006.pdf, 09.12.2015.
 • Koncepcja TVP3 Regionalna. Profil informacyjno-publicystyczny (2001), Telewizja Polska S.A., Biuro Programów Regionalnych, Warszawa.Koncesja Nr 522/2013-T.
 • Media publiczne. Raport z działalności w 2014 roku (2015), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Departament Mediów Publicznych, Warszawa.
 • Przyszłość telewizji publicznej w Polsce. Tezy do dyskusji (1995), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 • Raport otwarcia: rynek radiowo-telewizyjny w Polsce (2006), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 • Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania Systemowe (1999), dokument przyjęty przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. na posiedzeniu nr 31/99 w dniu 6 maja 1999 r., Warszawa.
 • Rozwiązanie prawne i organizacyjne w zakresie struktury organizacyjnej telewizji polskiej S.A. oraz rozwiązania zastosowane w wybranych europejskich telewizjach publicznych (2003), Telewizja Polska S.A., Biuro Zarządu Zespołu ds. Strategii i Organizacji, Warszawa.
 • Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2013 roku (2014), Telewizja Polska S.A., Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 7 marca.
 • Strategia Programowa Telewizji Polskiej do 2004 roku (2001), Telewizja Polska S.A., Warszawa.
 • Strategia Programowa TVP S.A. (2000), Biuro Polityki i Koordynacji Programowej, Telewizja Polska S.A., Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006 (2002), Telewizja Polska S.A., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1993, Nr 7, poz. 34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.