PL EN


2016 | 4 | 95-110
Article title

Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym – progres czy regres w reformowaniu samorządu terytorialnego w Polsce?

Content
Title variants
EN
Parliamentary draft of an act on the metropolitan district – a progress or regression in the reform of local government in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of local government is one of the key factors that contributedto the democratization of the political system in Poland. The process of building local government in Poland is still not finished, and there are new challenges. One of the important issues is the question of increasing role of metropolitan areas and large urban areas. The subject of the article was an analysis of the parliamentary Act on the metropolitan district. The proposed project does not fit the local reality. The good thing was that this project provoked the debate. As a result, it developed a new solution – the Act on metropolitan associations.
PL
Rozwój samorządu terytorialnego jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Proces budowy samorządu terytorialnego w Polsce nie jest skończony, a przed nami pojawiają się nowe wyzwania. Jednym z istotnych zagadnień jest kwestia zwiększenia roli metropolii i dużych aglomeracji miejskich. Przedmiotem artykułu stała się analiza poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym. Przedstawiony projekt nie przystaje do samorządowej rzeczywistości. Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze się stało, iż ten projekt trafił pod obrady parlamentu, bowiem stał się podstawą do ożywionej dyskusji. W jej efekcie wypracowano nowe rozwiązanie – ustawę o związkach metropolitalnych.
Year
Issue
4
Pages
95-110
Physical description
Dates
published
2019-05-22
Contributors
References
 • Antkowiak P. (2011a), Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 • Antkowiak P. (2011b), Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina, Poznań 2011.
 • Antkowiak P. (2014), Opinia na temat poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107), Warszawa.
 • Antkowiak P. (2015), Decentralization of public authority as a result of political changes in Poland, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • Biała Księga Obszarów Metropolitalnych (2013), Warszawa.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 11 stycznia 2013 roku, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2008), Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, w: Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Poznań.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, grudzień 2011, Warszawa.
 • Krajowa Polityka Miejska, marzec 2014, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, 13 lipca 2010 roku, Warszawa.
 • Nawrot B. (2011), Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań.
 • Poselski projekt ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107). Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 1993.
 • Projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych.
 • Projekt ustawy o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie oraz zmianach niektórych innych ustaw.
 • Projekt ustawy o ustroju obszarów metropolitalnych.
 • Projekt ustawy o obszarach metropolitalnych.
 • Słobodzian B. (2011), Gmina – miasto na prawach powiatu – metropolia – w poszukiwaniu efektywnego modelu ustroju miast w Polsce, w: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych, Dz. U. 1997, Nr 36, poz. 224.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych, Dz. U. 2015, poz. 1890.
 • Wierzba A. (2006), Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa.
 • Zielona Księga dotycząca Obszarów Metropolitalnych, kwiecień 2012, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2016_4_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.