PL EN


2017 | 1 | 121-136
Article title

Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Content
Title variants
EN
Intellectual property in a public university (part 2). The case of Adam Mickiewicz University in Poznań
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Intellectual property and its protection is a current and evolving matter. A lot has been written on this topic and more considerations will follow, both on account of changing legislation and numerous details that deserve attention and reflection. The authors of this paper focus on the issue of intellectual property in a public university. This subject is becoming increasingly topical, as there are more and more encouragements and incentives aiming to enhance the cooperation between academia and industry, which is inevitably related to the issue of rights discussed in this paper.
PL
Własność intelektualna i jej ochrona jest zagadnieniem aktualnym i ustawicznie fluktuującym. Wiele na ten temat napisano, ale jeszcze niejedno zostanie na ten temat wyartykułowane, nie tylko z uwagi na zmiany w prawodawstwie, lecz także ze względu na wiele szczegółowych aspektów tego zagadnienia, które wymagają zastanowienia lub rozważenia. Autorki niniejszego artykułu mają zamiar skupić się na zagadnieniu własności intelektualnej w uczelniach publicznych. Temat ten staje się tym bardziej aktualny, że coraz częściej spotyka się hasła i inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, co nieodzownie łączy się z kwestiami praw, które staną się przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.
Year
Issue
1
Pages
121-136
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
References
 • Barta J., Markiewicz R. (1993), Główne problemy prawa komputerowego, Warszawa.
 • Barta J., Markiewicz R. (1994), Programy komputerowe, „Rzeczpospolita” z 11.10, nr 237.
 • Golat R. (2013), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.
 • Howorka B. (2009), Prawa pracownika szkoły wyżej, „Forum Akademickie”, nr 3, http://forumakad.pl/archiwum/2009/03/21_prawa_autorskie_pracownika_szkoly_wyzszej.html, 19.03.2016.
 • Narożna D. (2012), Własność intelektualna w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej w Polsce (część 1), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 • Nowicka A. (1995), Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex (2015), red. D. Flisak, Warszawa.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu (stan prawny na 30 września 2006 r.) (2006), red. M. Późniak-Niedzielska, Bydgoszcz.
 • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/269041/Za_uchwaa_202_REGULAMIN.pdf.
 • Szewc A. (1995), Prawo autorskie w szkole wyższej (część 1), „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 5, http://gazeta.us.edu.pl/node/194381, 19.03.2016.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 j.t. ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2013, poz. 1410 j.t. ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2012, poz. 572, j.t. ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 84, poz. 455 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 1198, ze zm.
 • Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2006 r. wydany w sprawie o sygn. akt XVII AmC 48/05, niepubl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.