PL EN


2017 | 2 |
Article title

Nowa ustawa o ubogich 1834 roku jako podstawa nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is devoted to considerations on the new Poor Law 1834 as the basis of the modern local government system in Great Britain. On the basis of the analysis of the reasons for the adoption of the Law it is determined, in particular, that the beginning of reforms in local governance should be sought in the 1832 electoral reform. The main innovations of the Poor Law Amendment Act 1834, and especially their implementation in practice, are identified. The process of the reform of guardianship over the poor in 1834 is considered, and it is claimed that these measures were not aimed at abolishing the existing system; on the contrary, they developed and perfected it. The changes brought about by the reform had ripened for a long time, as evidenced by the adoption in the late 18th and early 19th centuries of recommendatory legislative acts which contained individual measures later improved and consolidated in the single Poor Law Amendment Act 1834. The author claims that this law laid the foundation of the modern system of local government in Great Britain and the institutions based on it evolved into other institutions, either expanding the scope of their influence and functions, or transferring certain functions to other institutions.
PL
Artykuł został poświęcony nowej ustawie o ubogich 1834 roku jako podstawie tworzenia nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii. Przeanalizowano przyczyny i przesłanki przyjęcia ustawy z 1834 roku, w szczególności ustalono, że reformy władz lokalnych rozpoczęto od reformy systemu wyborczego w 1832 roku. Zidentyfikowano główne nowe rozwiązania ustawy o ubogich i uwarunkowania ich implementacji w praktyce. Rozpatrzono również proces przeprowadzenia reformy opieki nad ubogimi. Stwierdzono, że podjęte działania nie miały na celu diametralnej zmiany istniejącego systemu, wręcz przeciwnie w określonych aspektach utrwalały zastany stan rzeczy. Zmiany, które wprowadziła reforma były efektem ewolucji systemu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Świadectwem tego było przyjęcie w końcu XVIII i na początku XIX wieku aktów prawnych, które zawierały w sobie poszczególne działania później udoskonalone i skonsolidowane w jednym akcie w randze ustawy z 1834 roku. Wskazano, że to właśnie wspomniana ustawa stworzyła podstawę nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii, zaś utworzone w myśl jej instytucje zostały później przekształcone w inne instytucje poprzez rozszerzenie ich funkcji lub z przeniesieniem niektórych zadań do innych instytucji.
RU
Статья посвящена рассмотрению нового Закона о бедных 1834 года как основы для создания современной системы местного управления Великобритании. Проанализированы причины и предпосылки принятия Закона 1834 года, в частности определено, что началом реформ в местном управлении следует считать реформу избирательной системы в 1832 году. Определены основные нововведения Закона «Об изменениях к законодательству о бедных» и особенности их внедрения на практике. Рассмотрен процесс проведения реформы опеки над бедными 1834 года и утверждается, что это не были меры с целью отмены существующей системы, наоборот, они ее развили и усовершенствовали. Изменения, которые привнесла реформа вызревали давно. Свидетельством этого было принятие в конце ХVIII – начале XIX века законодательных актов рекомендательного характера, которые содержали в себе отдельные мероприятия позже усовершенствованные и консолидированные в едином акте «Об изменениях к законодательству о бедных» 1834 года. Автор утверждает, что именно этот закон заложил фундамент современной системы местного самоуправления в Великобритании, а основанные согласно нему учреждения трансформировались в другие учреждения или с расширением сферы их влияния и функций, или с передачей некоторых функций другим институтам.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2017_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.