PL EN


2020 | 1 | 193-228
Article title

Anomia jako kulturowy stan społeczeństwa polskiego w czasach nowożytnych praprzyczyną dystopii integracji z Unią Europejską

Content
Title variants
EN
Anomie as a cultural state of Polish society in the early modern period – the underlying cause of the dystopia of integration with the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyzes the issue of integration with the European Union viewed through the prism of historical factors that have played a significant role in Poland being part of central Europe. This has been assumed to stem from the economic division into Western (capitalist) and Eastern (agricultural) Europe in the 16th century, which implied the cultural disparity of those areas and that has lasted until the present in the central and Eastern regions. This division was created by feudal relations in the East and capitalist relations in the West, until the second half of the 19th century. The absence of the modern state with its administrative systems, strong government and army, bourgeoisie and new religious movements, such as Protestantism, all contributed to the development of anomie and dystopia in Poland. The second aspect of this academic analysis is the abandonment of integration with the European Union after 2015. It resulted in the possibility of Poland being ousted from the Western European center of civilization. The prospect of Poland becoming a periphery of Europe is a peculiar anomie and dystopia for the state and society.
PL
W artykule zaprezentowano analizę problemu dotyczącego integracji z Unią Europejską przez pryzmat uwarunkowań historycznych, które mają istotny wpływ na włączenie Polski do obszaru centrum Europy. Założono, że jest to wynikiem podziału ekonomicznego na Europę Zachodnią (kapitalistyczną) i Wschodnią (rolniczą) w XVI wieku. To implikowało odmienność kulturową tych obszarów istniejącą do czasów obecnych w układzie centro-peryferyjnym. Podział ten wygenerowały, stosunki feudalne do II połowy XIX wieku na Wschodzie i kapitalistyczne na Zachodzie. Brak nowoczesnego państwa z jego strukturami administracyjnymi, silnej władzy i armii, mieszczaństwa (burżuazji) oraz nowych prądów religijnych (protestantyzmu) złożyły się na swoistego rodzaju rozwój anomii i dystopii w Polsce. Drugim wątkiem analizy naukowej było zagadnienie zaniechania integracji z Unią Europejską po 2015 roku. W wyniku tego zaistniała możliwość znalezienia się Polski poza centrum cywilizacyjnym Europy Zachodniej. Wizja Polski, jako peryferia Europy jest swoistą anomią i dystopią dla społeczeństwa i państwa.
Year
Issue
1
Pages
193-228
Physical description
Dates
published
2020-03-15
Contributors
References
 • Beniuszys P. (2019), Bronimy się przed Polexitem, „Gazeta Wyborcza” z dn. 3.01.
 • Barcz J. (2019), Unia Europejska wobec nieprawidłowości, „Res Humania Humanizm Racjonalizm Kultura Świecka” 1/158.
 • Dostatni T. (2017), Partie ewangelii nie głoszą, „Gazeta Wyborcza” z dn. 6.04.
 • Durkheim E. (1961), Typy samobójstw, w: J. Szacki, Durkheim, Warszawa.
 • Głażewski M. (2010), Dystopia albo ontologia Zło-bytu, „Przegląd Pedagogiczny”.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 • Kopeć J. (2018), Stany Zjednoczone Europy, „Gazeta Wyborcza” z dn. 5–6.05.
 • Korzeniowski K. (2002), Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna, w: Postawy psychologii politycznej, pod red. K. Skarżyńskiej, Poznań.
 • Krasowski R. (2016), Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny konflikt, Warszawa.
 • Kula W. (1983), Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa.
 • Lewandowski J. (2018), Unia Europejska jest jak zdrowie…, „Gazeta Wyborcza” z dn. 7.12.
 • MacIver R. (1950), The ramparts guard, New York.
 • Majmurek J. (2017), To młodzi urządzą naprawdę świecki kraj, „Gazeta Wyborcza” z dn. 8.03.
 • Małowist M. (1973), Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa.
 • Merton R. K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 • Norwid C. K. (1984), Pisma wierszem i prozą, Warszawa.
 • Olszewski M. (2018), Kraj na kłamstwie zbudowany Polacy kochają czuć się urażeni, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25–26.08.
 • Orwell G. (1988), Rok 1984, Warszawa.
 • Piwnicki G. (2017), Syndrom integracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 • Piwnicki G. (2016), Dylematy wprowadzenia euro w Polsce przez pryzmat polityczny i gospodarczy, „Przegląd Polityczny”, nr 1.
 • Piwnicki G. (2017), Relacje państwo – kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski, „Cywilizacja i Polityka”, nr 15.
 • Podstawy psychologii politycznej (2002), red. K. Skarżyńska, Poznań.
 • Polskie encyklopedie humanistyczne.
 • Rupnik J. (2018), Wywiad dla Newsweeka, Coraz mniej Unii, przeprowadził M. Nowicki, „Newsweek” z dn. 15–21.10.2018.
 • Sikorski Cz. (2016), Toksyczny patriotyzm PiS, „Przegląd” z dn. 21–27 listopada 2016.
 • Skarga B. (2009), Przeciw nienawiści, „Gazeta Wyborcza” z dn. 19–20 września 2009.
 • Skarżyński S. (2018), Czy królewna Warszawa rzuci księcia Europę, „Gazeta Wyborcza” z dn. 12–13.05.2018.
 • Sosnowska A. (2004), Zrozumieć zacofanie. Spór historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Trio, Warszawa.
 • Starnowski M., Wielgosz P. (2007), Przedmowa do: I. Wallerstein, Analiza systemów – światów, Warszawa, s. I–XXXIV.
 • Sztompka P. (2003), Socjologia, Kraków.
 • Utopie, antyutopie, dystopie (2017), pod red. J. Barwicka-Tylek, P. Eckhard, M. Guzy, Prace KNHD 2017, Kraków.
 • Wallerstein I. (2007), Analiza systemów światów, Warszawa.
 • Wężyk K. (2017), rozmawia z Georiem Friedmanem, Polacy robią swoje, Unia może Wam skoczyć, „Gazeta Wyborcza” z dn. 25.02.
 • Wilgocki M. (2017), Trudno nie mieć skojarzeń z faszyzmem, rozmowa z o. Tomaszem Dostatnim z dn. 4.04.
 • Wróbel S. (2018), Idea Europy, „Przegląd Polityczny”, nr 151/152.
 • Wywiad dla Polski z Timotym Synderem przeprowadzony przez T. Targańskiego, z dn. 2.08.2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2020_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.