PL EN


2020 | 1 | 97-113
Article title

Wpływ kultury politycznej na proces funkcjonowania demokracji w Polsce w latach 2006–2018

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of political culture on the process of democracy functioning in Poland in 2006-2018
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to describe the process of democracy as it has been functioning in Poland over the last decade. The main research hypothesis in the article is that the political culture has had a crucial impact on the functioning of democracy in Poland. The author’s goal was to describe the process of political rivalry and the determinants of the process of consolidating democracy. The text is of an interdisciplinary character, since the research problem has been analyzed from the political, sociological and philosophical perspectives. While verifying the hypothesis put forward, it was observed that it is the low level of political culture that is very likely to have a negative impact on the functioning of democracy in Poland. An attempt to analyze the research problem may make a significant contribution to further study of the process of consolidating democracy in Poland.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka procesu funkcjonowania demokracji w Polsce w ciągu ostatniej dekady. Główna hipoteza badawcza postawiona w artykule brzmi: Kultura polityczna ma kluczowy wpływ na proces funkcjonowania demokracji w Polsce. Celem autora była charakterystyka procesu rywalizacji politycznej oraz czynników określających (warunkujących) proces konsolidacji demokracji. Tekst ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Weryfikując hipotezę postawioną w pracy, zauważono, iż występuje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie niska kultura polityczna ma negatywny wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce. Próba analizy problemu badawczego może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu funkcjonowania demokracji w Polsce.
Year
Issue
1
Pages
97-113
Physical description
Dates
published
2020-03-15
Contributors
author
References
 • Almond G., Verba S. (1963), The Civic Culture, Press Princeton, Princeton.
 • Almond G., Verba S. (1995), Problem kultury politycznej, w: Władza i społeczeństwo, t. I, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Antoszewski A. (2012), System polityczny RP, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Antoszewski A. (2016), Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Antoszewski A. (2004), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Barber B. (2007), Dżihad kontra Mcświat, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Bartolini S., Mair P. (1990), Identity, competition and electoral availability: The stabilisation of European electorates 1885–1985, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Beyme K. (2007), Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Blok Z. (2006), Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrz systemowych na przykładzie Polski, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Bobbio N. (1998), Liberalizm i demokracja, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Bourdieu P. (2009), Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Burszta W. (2013), Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 • Canovan M. (2008), Lud, Wydawnictwo SIC, Warszawa.
 • Castells M. (2019), Rupture: The Crisis of Liberal Democracy, Polity Press, Cambridge.
 • Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, 2.10.2013, https://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1, 20.10.2018.
 • Dahl R. (2012), Demokracja i jej krytycy, Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 • Dahrendorf R. (2008), Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Democracy Index. Report (2018), „The Economist”, https://infographics.economist.com/2006-2018/DemocracyIndex.
 • Diamond L. (2007), Spirit of Democracy, St. Martin’s Griffin Press, New York.
 • Eagleton T. (2014), Kultura a śmierć Boga, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Eagleton T. (2012), Po co nam kultura?, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Fukuyama F. (2012), Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Fukuyama F. (2018), Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 • Gardziel T., Gawroński S. (2007), Wybory 2007: partie, programy, kampania wyborcza, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.
 • Gdula M. (2018), Nowy autorytaryzm, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Goldfarb J. (2012), Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy, Wydawnictwo Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
 • Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Grygieńć J. (2018), Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna?, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Hochschild A. (2017), Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Huntington S. (1995), Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Karwat M. (2017), Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”, nr 17.
 • Kohli A. (2005), Źródła konfliktów społecznych i politycznych w demokracjach naśladowczych, w: Przyszłość demokracji, red. P. Śpiewak, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Lakoff G. (2017), Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Lamentowicz W. (2015), Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 • Levitsky S., Ziblatt D. (2018), Tak umierają demokracje, Wydawnictwo Fundacja Liberte, Łódź.
 • Lijphart A. (1995), Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, w: Władza i społeczeństwo, t. I, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Linz J., Stepan A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, JHU Press, Baltimore–London.
 • Mouffe Ch. (2008), Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Mounk Y. (2019), Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić?, Wydawnictwo Kultura Liberalna, Warszawa.
 • Muller W. J. (2017), Co to jest populizm, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Ost D. (2007), Klęska „Solidarności” gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Sartori G. (1998), Teoria demokracji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Skarżyńska K., Radkiewicz P. (2018), Z czym przegrywa liberalna demokracja?, w: Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji, red. M. Drogosz, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa.
 • Snyder T. (2018), The Road to unfreedom, Penguin Books, London.
 • Sobolewska-Myślik K. (2004), Partie i systemy partyjne na świecie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Sokół W. (2008), Systemy partyjne, w: Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sutowski M. (2019), PiS-owi sprzyjała nierówność wobec prawa i alienacja polityków, 8.01.2019, „Krytyka Polityczna”, http://krytykapolityczna.pl/kraj/wladze-najmocniej-popieraja-zwolennicy-wolnosci-absolutnej/?fbclid=IwAR3eQO5iXb6W8WWxvTQtYQlLmzrwyuU9rMnIle426-JK1-QszkdTXaW26FU, 10.01.2019.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tittenbrun J. (2012), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Touraine A. (1995), Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, w: Władza i społeczeństwo, t. I, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Tyrała M. (2019), Konsolidacja demokracji w Polsce w latach 2006–2017, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, nr 25.
 • Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Wojtasik W. (2012), Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Zielonka J. (2018), Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2020_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.