PL EN


2020 | 2 | 75-92
Article title

Polityczne uwarunkowania funkcjonowania kościelnych organizacji charytatywnych w Republice Czeskiej

Content
Title variants
EN
Political determinants of the church charities operating in the Czech Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the political determinants of church charities in the Czech Republic. The first part of the article deals with the relationship between the state and the Catholic Church in this country. The provisions of the Constitution and the unratified agreement with the Holy See are discussed. Next, the regulations contained in the Social Services Act 2006 are presented. This law gives religious organizations the right to provide social services. The last part discusses the activities of the largest religious provider of social services in the Czech Republic, namely the Catholic Caritas, in more detail.
PL
W artykule podjęty został problem szeroko rozumianych politycznych uwarunkowań kościelnej działalności charytatywnej w Republice Czeskiej. W pierwszej części omówiono relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w tym kraju. Przywołane zostały przepisy konstytucji oraz jeszcze nieratyfikowanej umowy ze Stolicą Apostolską. Następnie zostały przeanalizowane regulacje prawne stwarzające ramy dla zaangażowania Kościoła w czeskim systemie usług socjalnych. Właściwe przepisy w tym zakresie zawiera ustawa o służbach społecznych z roku 2006. W ostatniej części, celem egzemplifikacji, została przybliżona działalność największego wyznaniowego dostawcy usług socjalnych w Republice Czeskiej, a mianowicie katolickiej Caritas.
Year
Issue
2
Pages
75-92
Physical description
Dates
published
2020-06-15
Contributors
References
 • Annual Report (2016), Caritas Czech Republic, https://svet.charita.cz/res/archive/059/006791.pdf?seek=1508510246, 5.05.2018.
 • Doležel J. (2016), Catholic Charitable Social Work in the Former Czechoslovakia with the Focus on the Czech Lands, „European Journal of Mental Health”, nr 1–2.
 • Fiala P. (2016), Laboratorium sekularyzacji, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 • Frič P., Goulli R., Vyskočilová O. (2004), Small Development Within the Bureaucracy Interests: The Nonprofit Sector in the Czech Republic, w: Future of Civil Society: Making Central European Nonprofit-Organizations, red. A. Zimmer, E. Priller, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Grewiński M., Lizut J. (2012), Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń.
 • Kaczmarek H. (2016), Czechy. Kościół i państwo, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Kamiński T. (2012), Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Konstytucja Republiki Czeskiej, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Czechy_pol_010811.pdf, 26.06.2019.
 • Lábrová J. (2011), Sociální služba církve a sociální práce v České republice, https://theses.cz/id/t2golj/DP_Lbrov.pdf, 11.07.2019.
 • Novotný V. (2013), Paradygmatyczna przemiana czeskiego katolicyzmu, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 2.
 • Opatrný M., Morongová T. (2016), Outsourcing blíženecké lásky, „Studia Theologica”, nr 4.
 • Organizační struktura (2018), https://www.charita.cz/o-charite/organizacni-struktura/, 7.05.2018.
 • Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy, PEW Research Center, https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/15120322/POL-Overview-FOR-WEB.pdf, 20.03.2018.
 • Registr poskytovatelů sociálních služeb (2018), https://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1524830673228_4, 23.04.2018.
 • Staszewski M. T. (1994), Państwo–Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne, ISP PAN, Warszawa.
 • Tretera J. R. (2007), Państwo i Kościół w Czechach, w: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Tůmová I. (2016), Dějiny České katolické charity do roku 1960, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130183283, 10.07.2019.
 • Zákon č. 3/2002 Sb. ze dne 27. listopadu 2001 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), https://www.mkcr.cz/zakon-c-3-2002-sb-o-cirkvich-a-nabozenskych-spolecnostech-396.html, 11.04.2018.
 • Zákon č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, https://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-stav_k_1._10._2017.pdf, 19.04.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2020_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.