PL EN


2020 | 3 | 133-146
Article title

Activities of the Council of Europe in ensuring the human right to information: issues of compliance with the modern challenges of democracy

Content
Title variants
PL
Działania Rady Europy w zakresie zapewniania prawa człowieka do informacji: kwestie zgodności ze współczesnymi wyzwaniami demokracji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autorzy artykułu dokonują przeglądu i systematyzacji działań Rady Europy w zapewnianiu jednego z kluczowych czynników demokracji liberalnej – wolności słowa, która jest warunkiem realizacji szeregu innych praw i wolności. Autorzy kategoryzują podstawowe dokumenty, zarówno te, które już stały się klasyką, jak i te przyjęte niedawno, w których zjawisko to uległo utrwaleniu prawnemu. W artykule zbadano, w jaki sposób wpływa ono na kształtowanie i rozwój prawa człowieka do informacji w Europie. Zwraca się uwagę na fakt, że wraz z pojawieniem się nowych sposobów rozpowszechniania informacji, w tym przede wszystkim wobec potencjału internetu, oraz gromadzeniem informacji i wysiłkami społeczeństw Europejskiej na rzecz ochrony tego podstawowego w demokracji prawa, jego dalsze wzmacnianie pozostaje istotną kwestią. Rada Europy utraciła kontrolę nad przestrzeganiem prawa człowieka do informacji, a informacje są wykorzystywane w destrukcyjnych celach, co stanowi zagrożenie dla jednej z fundamentalnych wartości, na podstawie których funkcjonuje dziś społeczeństwo europejskie zwiększając ryzyko przywrócenia autorytaryzmu. Autorytaryzmem zagrożone są przede wszystkim nowe demokracje Europy Wschodniej. Światowa pandemia COVID-19 i światowa recesja gospodarcza, w wyniku której obywatele chętniej wybierają autorytarnych przywódców, może być przyczyną wprowadzenia autorytaryzmu.
EN
In the article, the authors review and systematize the activities of the Council of Europe in ensuring one of the key factors of liberal democracy – freedom of expression, which is a prerequisite for the implementation of a number of other rights and freedoms. The authors categorize the basic documents, both those that have already become classics and those adopted recently, where this phenomenon has found legal consolidation. It studies the way in which it affects the formation and development of the human right to information in Europe. Attention is drawn to the fact that, with the emergence of new ways of disseminating information, including the potential of the internet first and foremost, the accumulation of information and the European community’s efforts to protect this fundamental democratic right, its further strengthening remains urgent. The Council of Europe has lost control over the observance of the human right to information, and information is used with destructive intent, which poses a danger to one of the fundamental values on the basis of which European society operates today, and raises the risk of the restoration of authoritarianism. First and foremost, there is a threat of authoritarianism in the new democracies of Eastern Europe. The global COVID-19 pandemic and the recession of the world economy, which encourages citizens to choose authoritarian leaders, may be the trigger for slipping into authoritarianism.
Year
Issue
3
Pages
133-146
Physical description
Dates
published
2020-09-15
Contributors
References
 • press freedom cases documented in CoE Member States during pandemic (2020), Press freedom suffers in Council of Europe member states under COVID-19, https://ipi.media/wp-content/uploads/2020/04/Briefing-Press-freedom-suffers-in-Council-of-Europe-member-states-under-COVID-19.pdf.
 • DW freedom (2020), CoE Commissioner for Human Rights: ‘Free journalism is a crucial asset of democracy and a threat to authoritarian leaders’, https://www.dw.com/en/coe-commissioner-for-human-rights-free-journalism-is-a-crucial-asset-of-democracy-and-a-threat-to-authoritarian-leaders/a-53362913.
 • European Federation of Journalists (2020), Governments must ensure the public’s right to know in the COVID-19 pandemic, https://europeanjournalists.org/blog/2020/05/11/governments-must-ensure-the-publics-right-to-know-in-the-covid-19-pandemic/.
 • European Federation of Journalists (2020), Covid-19-impact on access to information in CoE countries, https://europeanjournalists.org/blog/2020/06/19/covid-19-impact-on-access-to-information-in-coe-countries/.
 • France Diplomacy (2019), Freedom and human rights online, https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/cifrovaya-diplomatiya/cifrovye-tehnologii-i-zadachi-v-oblasti-mezhdunarodnoj-politiki/article/svoboda-i-prava-cheloveka-v-internete.
 • Galperovich D., Jegisman V. (2019), Freedom of speech and press in the world: trends and contrasts. Voice of America, https://www.golos-ameriki.ru/a/estonia-belarus-press-freedom/4902877.html.
 • Mounier J.-L. (2019), Russia’s undiplomatic return to the Council of Europe. France24, https://www.france24.com/en/20190628-russia-undiplomatic-return-council-europe-ukraine.
 • New W. (2018), Council Of Europe Adopts Guidelines On Role Of Internet Intermediaries, Intellectual property watch, https://www.ip-watch.org/2018/03/07/council-europe-adopts-guidelines-role-internet-intermediaries/.
 • Parliamentary Assembly of the Council of Europe (1970).
 • Resolution no. 428, Concerning the Declaration on the Media and Human Rights (In Ukrainian), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994 107.
 • Shustenko S. O. (2019), Tools for building public confidence in the Government developed by the Council of Europe, “Hileya: naukovyi visnyk collection of scientific papers”, issue no. 124, pp. 340–342 (In Ukrainian).
 • The Council of Europe (2019), Safeguarding human rights online, https://www.coe.int/ru/web/portal/council-of-europe-and-internet.
 • The Council of Europe web portal (14.10.2019).
 • The role of the media. Compass: Manual for Human Rights Education with Young people, https://www.coe.int/uk/web/compass/media.
 • Tsvik M. V., Petryshyn O. V., Avramenko L. V. et al. (2009), General Theory of State and Law, “Kharkiv: Pravo” [Law], p. 584 (In Ukrainian).
 • Vienna Declaration (25 June 1993), The Verkhovna Rada of Ukraine (In Ukrainian), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994 189.
 • Yaremenko O. (2002), Information relations as a subject of legal regulation: theoretical aspect, “Khmelnytsky University of Management and Law Visnyk journal”, no. 1–2, pp. 156–161 (In Ukrainian).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2020_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.