PL EN


2013 | 8 | 2(14) |
Article title

Eurosieroctwo jako problem społeczno-moralny.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Orphanhood, regardless of its cause, is always an unusually difficult state for the child for psychological and social reasons that threaten the child's normal development and identity formation. Euro-orphanhood is a problem in the social dimension on account of its scope, diverse forms, difficulties in preventing and identifying the causes of situation and possibilities of compensation.The absence of even one of the parents hinders the educational process. Separation can cause depression, lack of the sense of security and behavioural disorders that deepen over time. Physical closeness is an essential element of building the bond with the child. No matter how hard the parents might try, phone calls and video calls over the Internet cannot replace immediate contact with the child. Tenderness, conversations, touch, hugging are extremely important activities for a normal child development. It is worthwhile to keep in mind that no money is able to compensate to the child the lack of the parent when they are most needed, when the child's personality and psyche are developing. Therefore, it is important to alert parents to the wrong they can cause their children when going abroad. It is necessary to emphasize that the child has the right to a proper upbringing. This right can best be fulfilled when the mother does not take up work outside the house, but is committed to the upbringing of children. Children in order to be able to grow up as responsible people, morally and religiously mature, which also means mentally balanced, need love and maternal and paternal affection. An important task of the school and the Church is to be with the family, to support and strengthen it in the hierarchy of values of young people.A good school is primarily a wise school, whose mission is to show young people how to be truly human. Such a school requires from the adults investment and commitment to young people. That is why in today's world, in which humanity is being destroyed, Jesus needs his people. Each of us should think about what is more important: money or man. The teacher of Nazareth will some day ask us: What did you do so that they could become valuable people?
PL
Sieroctwo niezależnie od przyczyny jego powstania jest zawsze dla dziecka stanem niezwykle trudnym pod względem psychologicznym i społecznym zagrażającym prawidłowemu rozwojowi i kształtowaniu się tożsamości. Eurosieroctwo stanowi problem w wymiarze społecznym ze względu na jego zakres, różnorodne formy występowania, trudności zapobiegania i rozpoznawania sytuacji, które je powodują oraz możliwości kompensacji.Nieobecność choćby jednego z rodziców utrudnia proces wychowawczy. Rozłąka może być przyczyną depresji, braku poczucia bezpieczeństwa, zaburzeń zachowania, które z czasem się pogłębiają. Bliskość fizyczna to niezbędny element budowania więzi z dzieckiem. Rodzice choćby jak bardzo się starali, to rozmowy telefoniczne czy video rozmowy przez Internet nie zastąpią kontaktu z dzieckiem na żywo. Czułość, rozmowy, dotyk, przytulanie to czynności niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Warto przypomnieć, że żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować dziecku braku rodzica wtedy, gdy jest mu najbardziej potrzebny, gdy kształtuje się jego osobowość i psychika. Dlatego ważne jest uczulanie rodziców na zło, jakie mogą wyrządzić swoim dzieciom, wyjeżdżając za granicę. Trzeba podkreślić, iż dziecko ma prawo do wychowania. Prawo to może być najlepiej urzeczywistniane wtedy, gdy matka nie podejmuje pracy poza domem, lecz zajmuje się wychowaniem. Dzieci, by mogły rozwijać się jako osoby odpowiedzialne, dojrzałe moralnie i religijnie, by mogły być zrównoważone psychicznie, potrzebują miłości oraz uczucia matczynego i ojcowskiego. Ważnym zadaniem Szkoły i Kościoła jest trwać przy rodzinie, wspomagać ją i umacniać w hierarchii wartości młodych ludzi.Dobra szkoła - to przede wszystkim mądra szkoła, której zadaniem jest ukazanie młodym ludziom jak być człowiekiem naprawdę. Szkoła wymaga inwestycji i poświęcenia dla młodego człowieka. Dlatego właśnie w dzisiejszym świecie, w którym człowieczeństwo ulega destrukcji, Jezus potrzebuje swoich ludzi. Każdy  z nas winien przemyśleć czy ważniejszy jest pieniądz czy człowiek. Kiedyś Pedagog z Nazaretu zapyta: Co zrobiłeś aby oni byli wartościowymi ludźmi?
Year
Volume
8
Issue
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2013_14_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.