PL EN


2015 | 10 | 2(18) |
Article title

Żal za grzechy we współczesnej refleksji teologicznje

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It seems that reflection on repentance in the available studies about sacrament of penance fully draws issues of nature, meaning and characteristic features for this attitude of man, constitutive for conversion. This does not facilitate the presentation of the theological issues from the perspective of the contemporary reflection on repentance, especially if it is to be an attempt to show new aspects and not merely a repetition of known and present in the studies undertaken thoughts on the subject. It seems that on the basis of contemporary thought we can present some original aspects relating to understanding the essence and characteristics of repentance. These include anthropological basis for understanding grief, as well as three important aspects of theological act of contrition for sins, which include the prospect of love, salvation and solidarity.Contemporary theological reflection on repentance, especially in the textbooks and studies about the art of confession concentrates on the presentation of definition, type, characteristics, the necessity and the obligation of this important act for the process of man's conversion. Often these thoughts are legal and they lack the depth of the theological explanation of the essence of repentance. To protect the experience of the sacrament of reconciliation against legalism and fruitless routine is worth to continue the reflection about nature of repentance and seek those aspects that allow for a deeper experience of sacramental penance and its fundamental act, that is repentance. The anthropological and theological aspects, presented in this article and present in the contemporary theological reflection are a starting point for the better way to experience this sacrament.
PL
Wydaje się, że refleksja dotyczące pokuty w dostępnych badaniach na temat sakramentu pokuty w pełni wyczerpuje problem natury, znaczenia i cech charakterystycznych dla tej postawy człowieka nawróconego.To nie ułatwia prezentacji zagadnień teologicznych z perspektywy współczesnej refleksji nad pokutą, zwłaszcza jeśli ma to być próba pokazania nowych aspektów, a nie tylko powtórzeniem znanych i obecnych w przeprowadzonych badaniach przemyśleń na ten temat. Wydaje się, że na podstawie współczesnej myśli możemy przedstawić kilka oryginalnych aspektów odnoszących się do rozumienia istoty i cechy nawrócenia. Należą do nich antropologiczne podstawy zrozumienia i smutek, a także trzy ważne aspekty teologiczne w akcie skruchy za grzechy, które zawierają perspektywę zbawienia, miłości i solidarności. Współczesna refleksja teologiczna na temat pokuty, zwłaszcza w podręcznikach i opracowań o sztuce spowiedzi koncentruje się na przedstawieniu definicji, rodzaju, właściwości konieczności i obowiązku tego ważnego aktu w procesie nawrócenia człowieka. Często te myśli są zgodne z prawem i brakuje im głębi teologicznej wyjaśnienia istoty pokuty. Aby chronić doświadczenie sakramentu pojednania wobec legalizmu warto kontynuować refleksję o naturze pokuty i szukać tych aspektów, które pozwalają na głębsze doświadczenie sakramentalnej pokuty i jego ustawy zasadniczej. Antropologiczne i teologiczne aspekty, przedstawione w tym artykule, a obecne we współczesnej refleksji teologicznej są punktem wyjścia dla lepszego sposobu na odkrywanie tego sakramentu.
Year
Volume
10
Issue
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2015_18_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.