PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Naprotechnologia jako holistyczna medycyna przyjazna rodzinie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Naprotechnologia to zintegrowany system leczenia niepłodności małżeńskiej. Oparty jest na szczegółowej analizie przemian zachodzących w organizmie kobiety; pacjenci otrzymują gruntowną wiedzę na temat płodności i analizy biomarkerów cyklu. W rezultacie stają się równorzędnymi partnerami w procesie oceny i leczenia swoich własnych cykli. Naprotechnologia to także precyzyjna i spójna wiedza na temat rodziny i małżeństwa, którego istotnym aspektem jest nierozerwalność, pomimo trudności leczenia czy też ewentualnego negatywnego jego skutku. W ramach naprotechnologii opracowano indeks podstawowych wymiarów jedności małżeńskiej SPICE. Akronim ten pochodzi od angielskich słów, określających te płaszczyzny: spiritual, physical, intellectual, creative, emotional, a praca nad każdym z nich jest podejmowana podczas współpracy z instruktorem. Punktem wyjścia w omawianiu relacji małżeńskiej na bazie indeksu SPICE jest pojęcie kontaktu seksualnego. Jego definicja jest bardzo szeroka, a określana nimi więź dotyczy osób w ich całej cielesno-duchowej strukturze, angażując je w budowanie wspólnoty. Jednocześnie kontakt seksualny pozwala umieścić płodność człowieka we właściwym miejscu, podnosząc zasadniczo jakość całego życia. Kontakt seksualny dokonuje się na wszystkich płaszczyznach wymienionych w indeksie SPICE, dlatego wszystkie te obszary łączy w sobie i zespala.
EN
NaProTechnology is an integrated and systematic system about treatment of marital infertility. It is based on an analysis of the transformations occurring in women’s bodies, where patients receive knowledge about fertility and analyze specific biomarkers. As a result, patients become equal partners in the process of assessment and treatment of their own cycles.NaProTechnology is also precise and consistent knowledge about family and marriage, of which indissolubility is an essential aspect, despite the difficulties of treatment, or its possible negative effect. SPICE index is an important part of NaProTechnology. The acronym comes from the English words: spiritual, physical, intellectual, creative and emotional. Work on each of these aspects is undertaken in cooperation with the instructor The starting point in discussiom about marital relationship is a definition of sexual contact, which is very wide. It consists of physical and mental structure of people involved in building the community. At the same time sexual contact can put the fertility of a man in the right place, improving essentially the quality of life. Sexual contact is made at all levels listed in the SPICE index, because all of these areas are united.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.