PL EN


2016 | 11 | 2(20) |
Article title

Życie w rodzinie szansą pełnego udziału w życiu Bożym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of the analysis of Christian family life from the point of view of its role in the spouses’ striving for full participation in the life of God. First, the essential elements of participation in the life of God were pointed out, then the base and the specificity of the sanctification of the spouses in the family, also the motivations of personal sanctification and their participation in the threefold mission of Christ, and at the end the measures, practices, and attitudes helpful in the pursuit of full life of God through the life in the family were presented. The results of the conducted analysis are included at the end. It was found that there are three essential elements of the fullness of Christian life: a deep, personal relationship with Christ, caring for knowledge and fulfillment of God's will, and love of the Church. It has been shown that the spouses are obliged to strive for full participation in the divine life, mainly due to the obtained sacraments of baptism and marriage, and the specifics of their sanctification results from the life in the family, especially from the sacrament of marriage which determines their desire to participate fully in the life of God in the strict reference to the spouse. It was found that the very nature of the Christian spiritual life and the nature of family life imply the need to care for the sanctification of oneself and the spouse married sacramentally. The obligations arising from participation in the threefold mission of Christ: priestly, prophetic and kingly and their specific character in the family life have been highlighted. It has been shown that the spouses are called to undertake the religious and spiritual practices which are required by every baptized person, and because of the family life, among the particularly important attitudes or practices, ability of acceptance and forgiveness, patience, availability, servitude and humility have been mentioned.
PL
W artykule zamieszczono wyniki analizy chrześcijańskiego życia rodzinnego pod kątem jego roli w dążeniu małżonków do pełnego udziału w życiu Bożym. W pierwszej kolejności wskazano na istotne elementy udziału w życiu Bożym, następnie na podstawę i specyfikę uświęcenia małżonków w rodzinie, na motywacje osobistego uświęcenia i ich udział w potrójnej misji Chrystusa, a w końcu wskazano na środki, praktyki oraz postawy pomocne w dążeniu do pełni Bożego życia poprzez życie w rodzinie. Wyniki przeprowadzonych analiz zamieszczono w zakończeniu. Stwierdzono, że istnieją trzy istotne elementy, składające się na pełnię chrześcijańskiego życia: głęboka, osobista więź z Chrystusem, troszczenie się o poznanie i wypełnienie woli Bożej oraz umiłowanie Kościoła. Wykazano, że małżonkowie są zobowiązani do dążenia do pełnego udziału w życiu Bożym przede wszystkim z racji przyjęcia sakramentów chrztu i małżeństwa, a specyfika ich uświęcenia wynika z życia w rodzinie, szczególnie z sakramentu małżeństwa, który wyznacza ich dążenie do pełnego udziału w życiu Bożym w ścisłym odniesieniu do osoby poślubionej. Stwierdzono, że sam charakter chrześcijańskiego życia duchowego oraz charakter życia rodzinnego implikują konieczność troski o uświęcenie siebie i drugiej osoby poślubionej sakramentalnie. Podkreślono zobowiązania wynikające z udziału w potrójnym posłannictwie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i królewskim oraz ich specyficzny charakter w życiu rodzinnym. Wykazano, że małżonkowie są wezwani do podejmowania praktyk religijno-duchowych, do których jest zobowiązany każdy ochrzczony, a ze względu na życie w rodzinie – wśród szczególnie ważnych postaw bądź praktyk wymieniono: umiejętność akceptacji i przebaczenia, cierpliwość, dyspozycyjność, służebność i pokorę.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-03-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_20_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.