PL EN


2017 | 12 | 2(22) |
Article title

Głosić Ewangelię życia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie głównych elementów „Ewangelii życia” wedle wskazań św. Jana Pawła II. Papież budował koncepcję Ewangelii życia jako konsekwentną odpowiedź na eskalację kultury śmierci. Wyraża się ona w najgłębszej swej warstwie w anty-teizmie, który prowadzi do anty-humanizmu. Oznacza też błąd antropologiczny, rozrywający twórczą relację wolności i prawdy. Konsekwencją tych poglądów jest walka z życiem. W odpowiedzi na ten program dewastacji ludzkiego życia św. Jan Paweł II proponował w miejsce anty-teizmu proklamację „Ewangelii miłości Boga do człowieka”, która pozwala z kolei na proklamację „Ewangelii godności (osoby ludzkiej), wskazującej nie na popularną dzisiaj zróżnicowaną kategorię jakości życia ludzkiego, ale na niepodważalną wartość życia. W ten sposób można budować „Ewangelię życia”, której głoszenie jest priorytetowym zadaniem misji Kościoła.
EN
The aim of the article is to identify the main elements of the ‟Gospel of life” according to St. John Paul II’s teaching. The Pope built the concept of the Gospel of life as a consistent response to the escalation of the culture of death. It is expressed in its deepest layer in anti-theism that leads to anti-humanism. It also means an anthropological error, breaking the creative relationship of freedom and truth. The consequence of these views is the fi ght against life. In response to this program of devastation of the human life, St. John Paul II proposed in place of anti-theism the proclamation of the ‟Gospel of the love of God to man,” which in turn allows the proclamation of the ‟Gospel of dignity (of the human person), which points not to todays varied category of quality of human life but to the undeniable value of life. In this way, the ‟Gospel of life” can be built, the proclamation of which is the priority of the mission of the Church.
Year
Volume
12
Issue
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2017_22_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.