PL EN


2017 | 20 | 3 | 95-115
Article title

A Comparative Analysis of Initiatives and Adaptation Measures To Climate Change Undertaken in Poland and Eastern EU Countries

Authors
Content
Title variants
PL
Analiza porównawcza inicjatyw działań adaptacyjnych do zmian klimatu podejmowanych w Polsce i w państwach wschodnich UE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zmiany klimatu to jedno z największych współczesnych zagrożeń dla naszej planety w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Towarzyszy im zmiana w systemach podtrzymujących życie na Ziemi, a ich skutki będą odczuwalne w nadchodzących dziesięcioleciach. Rozwój krajowej polityki adaptacji (strategii i/lub planu) jest instrumentem, który dostarcza niezbędnych wskazówek do prowadzenia działań adaptacyjnych w zależności od sektora, regionu czy poziomu decyzji. Celem niniejszego artykułu jest porównanie stopnia wpływu zmian klimatu na gospodarkę krajów Wschodnich Unii Europejskiej i porównanie krajowych strategii adaptacji do zmian klimatu w wybranych państwach Europy Wschodniej i w Polsce. Z przeprowadzonego badania wynika, że regionami, które najdotkliwiej odczują negatywne oddziaływanie zmian klimatu są Cypr, Malta, Bułgaria i Polska, to te kraje odnotowały najwyższy „climatechange index”, największe straty w szacowanym PKB, straty w dobrobycie gospodarstw domowych, straty ziemi, mniejszych dochodach w branży rolnej i turystycznej. Przy odpowiednich działań adaptacyjnych, kraje takie jak Liwa, Łotwa i Estonia mogą skorzystać z nadchodzących zmian panujących warunków atmosferycznych. Można zaobserwować przesunięcie się produktywności branży rolnej i turystycznej z południa na północ.
EN
Climate change is one of the greatest contemporary threats to our planet’s environmental, social and economic condition. It is accompanied by massive changes in life support systems on Earth, where its far‑reaching effects will be felt in the upcoming decades. The development of a national adaptation policy (strategy and/or plan) serves as an instrument that provides the necessary framework for adaptation by coordinating the consideration of climate change across relevant sectors, geographical scales, and levels of decision making. The purpose of this paper is to compare the degree of influence of climate change on the economy of the Eastern European Union and compare national strategies for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland. The study shows that countries bearing the brunt of the negative impacts of climate change are Cyprus, Malta, Bulgaria and Poland. These countries recorded the highest climate change index, the greatest losses in terms of estimated GDP, household welfare, land losses, and lower incomes in the agricultural and tourism sectors. With appropriate adaptation measures, countries such as Lithuania, Latvia and Estonia can take advantage of the future changes in weather conditions. A shift in the productivity of the agricultural sector and tourism from south to north can be noted.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
95-115
Physical description
Dates
published
2017-09-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2017-0022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.