PL EN


2017 | 20 | 4 | 65-81
Article title

The Role of Innovation in Fostering Competitiveness and Economic Growth: Evidence from Developing Economies

Authors
Content
Title variants
PL
Rola innowacji w promowaniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego na przykładzie gospodarek rozwijających się
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono istotne cechy określające rolę innowacji w gospodarkach rozwijających się poprzez zbadanie struktury miar innowacyjności. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność gospodarek rozwijających się są silnie powiązane z ich poziomem innowacyjności. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie znaczenia innowacji dla pobudzania wzrostu gospodarczego per capita i konkurencyjności w wybranych gospodarkach rozwijających się. W celu określenia wzajemnych powiązań między zmiennymi określającymi innowacyjność, konkurencyjność i wzrost, zastosowano różne metodologie pomiaru. Zebrane dane pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i wtórnych. Wyniki wskazują na znaczenie konkretnych wymiarów innowacji dla przyszłego wzrostu gospodarczego w gospodarkach rozwijających się. Te same miary, które są odpowiedzialne za słabą innowacyjność, są powiązane z niskimi wartościami złożonych miar innowacyjności. Pokazuje to olbrzymią rozbieżność, widoczną w każdym aspekcie innowacyjności na przestrzeni czasu, w szczególności w zakresie efektów innowacji i osiągnięć przedsiębiorstw między gospodarkami rozwijającymi się a średnimi wartościami dla UE–28. Wyniki badań wskazują na konieczność wykorzystania odpowiednich instrumentów gospodarczych dla zmniejszania problemów napotykanych obecnie przez gospodarki rozwijające się.
EN
This paper deals with the essential features determining the role of innovation in developing economies by examining the structure of innovation measures. The economic growth and competitiveness of developing economies are powerfully connected to its innovation status. The purpose of this paper is to examine the significance of innovation in driving economic growth per capita and competitiveness in selected developing economies. In order to determine the interconnection among the variables of innovation, competitiveness, and growth, assorted methodological measurement instruments have been applied. The data were collected from both primary and secondary sources. The results suggest the importance of specific innovation dimensions for prospective economic growth in developing economies. The identical measures responsible for fragile innovation are associated to the low composite measures of innovation accomplishment. This demonstrates the enormous disparity concentrated in every innovation aspect over time, specifically in innovation output and enterprise performances between the developing economies and the EU–28 average measures. The research results indicate the usage of appropriate economic instruments in diminishing the problems that developing economies are currently dealing with. 
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
65-81
Physical description
Dates
published
2018-01-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_cer-2017-0028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.