PL EN


Journal
2017 | 27 | 2 | 63-72
Article title

The function of hotels in revitalizing rural areas: case studies in Pomerania Province

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article indicates optimal local, social, economic and geographical relationships contributing to the effective implementation of hotel investment as a part of rural area revitalisation. This will be undertaken through the case studies of four hotels functioning in revitalized historical buildings in the rural areas of Pomerania Province. A ‘multiple case study’ will be performed based on the following methods: 1) the desk study of the data concerning the activity of the hotels; 2) a micro- and meso-scale cartographic inventory; 3) structured individual in-depth interviews with hotel owners and managers, as well as with the authorities and officials responsible for the promotion of the communes where the hotels are situated.
Journal
Year
Volume
27
Issue
2
Pages
63-72
Physical description
Dates
published
2017-12-30
Contributors
 • University of Lodz, Institute of the Built Environment and Spatial Policy
 • University of Lodz, Institute of Urban Geography and Tourism Studies
References
 • BAŃSKI J., BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA M., CZAPIEWSKI K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, Studia Obszarów Wiejskich, 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • BIEŃKOWSKI A., 2001, Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 15, pp. 83-94.
 • CUDNY W., ROUBA R., 2012, Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku, Ochrona Zabytków, 3-4, pp. 107-122.
 • DURYDIWKA M., 2014, Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych, Turystyka Kulturowa, 10, pp. 34-51.
 • GAWEŁ I., 2013, Współczesna oferta hotelowa dawnych rezydencji ziemiańskich w okolicach Słupska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/docmetadata?id=37261.
 • program opieki nad zabytkami gminy Somonino na lata 2017-2020, 2017, Somonino; http://bip.somonino.pl/pobierz/3203.
 • Gminny program opieki nad zabytkami w gminie Choczewo na lata 2017-2020, 2017, Choczewo; http://www.choczewo.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Uchwala-Nr-XXXVII-222-17-Rady-Gminy-Choczewo-z-dnia-15-lutego-2017-r.-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-programu-Opieki-nad-Zabytkami-w-Gminie-Choczewo.pdf.
 • GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2008, Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi, Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 7, 1, pp. 63-80.
 • GONDA-SOROCZYŃSKA E., SOROCZYŃSKA A.M., 2014, Możliwości i bariery w przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych wsi Piotrówek – studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339, pp. 23-36.
 • KALNINS A., CHUNG W., 2004, Resource-seeking agglomeration: A study of market entry in the lodging industry, Strategic Management Journal, 25, 7, pp. 689-699.
 • KIZIELEWICZ J., 2002, Wykorzystanie zespołów dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych województwa pomorskiego dla celów turystycznych, Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork 25-26 kwietnia 2002, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, pp. 36-42.
 • KONIECZNA-DOMAŃSKA A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 16, 2, pp. 179-192.
 • KORELESKI K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, pp. 19-26.
 • KOZAK M., 2008, Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, Studia Regionalne i Lokalne, 32, 2, pp. 92-111.
 • KRONENBERG J., 2011, Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – dwór w Tomaszowicach, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2, pp. 52-65.
 • KVALE S., 2011, Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • LEŚNIEWSKA-NAPIERAŁA K., 2017, The potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzeziny, Space – Society – Economy, 19, pp. 105-120.
 • LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2010, Nowoczesne metody wartościowania krajobrazu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, pp. 147-155.
 • MAKOWSKA M., BOGUSZEWSKI R., 2013, Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [in:] M. Makowska (ed.), Analiza danych zastanych: Przewodnik dla studentów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 9-31.
 • MIKA M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 406-482.
 • MYGA-PIĄTEK U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • NAPIERAŁA T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pałac Ciekocinko, 2017; http://ciekocinko.pl/; 20.11.2017.
 • PAPATHEODOROU A., 2004, Exploring the Evolution of Tourism Resorts, Annals of Tourism Research, 31, 1, pp. 219-237.
 • Program opieki nad zabytkami powiatu kartuskiego na lata 2015-2018, 2015, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Kartuzy; http://www.kartuskipowiat.com.pl/pliki/PROGRAMKartuzy_2015_2018aktualiacja.pdf.
 • Program opieki nad zabytkami powiatu puckiego na lata 2016-2019, 2016, Starostwo Powiatowe w Pucku, Puck; http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/3068/oryginal/Zalacznik1.pdf.
 • RATAJSKI L., 1973, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.
 • ROUBA R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • ROUBA R., CUDNY W., 2011, Monitorowanie zabytkowych rezydencji funkcjonujących na rynku usług hotelarskich w Polsce w latach 2002-2011, Ochrona Zabytków, 1-4, pp. 183-198.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz.U. 2004, nr 188, poz. 1945 z późn. zm.
 • SALISZCZEW K.A., 1998, Kartografia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • SIKORA D., 2010, Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej, Kurier Konserwatorski, 7, pp. 11-16.
 • Strategia rozwoju gminy Łęczyce na lata 2010-2025, 2010, Łęczyce; http://www.leczyce.pl/images/dokumenty_pdf/strategia_rozwoju_gminy.pdf.
 • Strategia rozwoju gminy Somonino na lata 2012-2019, 2012, Somonino, http://bip.somonino.pl/pobierz/1945.
 • URTASUN A. I, GUTIÉRREZ I., 2006, Hotel location in tourism cities: Madrid 1936-1998, Annals of Tourism Research, 33, 2, pp. 382-402.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31.
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
 • WILCZYŃSKI R., 2009, Jak rozwijać obszary wiejskie, aby przeciwdziałać kryzysowi zagospodarowania przestrzennego?, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 12, pp. 193-197.
 • WITKOWSKI K., STAROŚCIC D., 2008, System infrastruktury społecznej w gminie, Studia Lubelskie, IV, pp. 177-194.
 • WŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, Turyzm/Tourism, 21, 1-2, pp. 59-66.
 • YIN R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_1515_tour-2017-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.