PL EN


2015 | 4 | 3-9
Article title

Підтримка інновацій шляхом вдосконалення діючої структури вищої освіти в Україні

Authors
Content
Title variants
EN
Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine.
RU
Поддержка инноваций посредством улучшения действующей структуры высшего образования в Украине
Languages of publication
UK
Abstracts
RU
Исследованы основные направления формирования высокообразованных кадров, которые обеспечивают функционирование конкурентоспособной национальной экономики. Опираясь на европейский опыт, было отмечено, что самой важной платформой формирования новых идей является высшая школа, где студенты могут реализовать свои идеи и трансформировать их из идей теоретических в прибыльные бизнес-проекты. Обоснована актуальность внедрения европейского опыта поддержки инноваций посредством улучшения действующей структуры высшего образования для Украины
EN
Globalization creates growing need for intensification of generating innovation. The most important platform for the formation of new ideas is higher education, where students can realize their ideas and transform them from theoretical ideas into profitable business projects. The European experience of such transformation is useful for the Ukrainian educational system. Since the study of the means of adapting foreign experience to support innovation in higher school of Ukraine was not paid sufficient attention to, there is a need for relevant research. The aim of the research is the analysis of the experience of support and implementation of innovations of students in Europe at Lund University and Gdańsk University of Technology to identify the tools of its adaptation in higher education of Ukraine. The research methods are abstract–logical, analytical. The paper analyzes experience of one of the oldest universities in the world – Lund University and it was revealed that education and carrying out research in the areas of engineering, law, sociology, economics and management, medicine, theology, art, music and drama takes place on its basis. Demola Innovation Center, created on the basis of the University, provides collaboration and open innovation through interdisciplinary interaction between student groups that work with real customers. On the basis of the Center communication between representatives of the businesses, the higher school and the real buyers is carried out.  It was established that at Gdańsk University of Technology, support of innovation is realized within the innovation program "Horizon 2020" – a financial tool aimed at developing innovations to ensure the competitiveness of the EU economy under conditions of globalization. It was found that the development of the European education system by implementing innovations has been going on for 25 years already. This experience, as the practice shows is quite successful. Incubators, created on the basis of the universities allow implementing the new economy. Funding today the innovation processes on the basis of higher education, the European government forms the platform for the development of profitable business as a guaranteed taxpayer in the future. We made a conclusion that the application of this practice in the Ukrainian higher education will intensify the processes of generating innovation, which, in its turn, will enhance the competitiveness of national higher education. The scientific novelty of this work consists in identifying means of supporting innovation of the youth by creating innovation incubators, student research labs on the basis of higher education (University), which allow implementing new ideas, creating new jobs, increase the level of competition of national economies. The practical value of the work lies in the fact that the use of the European experience of implementation of innovation through the development of scientific laboratories will generate ideas and increase the level of competitiveness of national education. Further research will have to study the experience of other leading universities of the world in support of innovations.
UK
Глобалізація зумовлює дедалі більшу необхідність інтенсифікації генерації інновацій. Найважливіша платформа формування нових ідей – вища школа, де студенти можуть реалізовувати свої ідеї та трансформувати їх із ідей теоретичних у прибуткові бізнес-проекти. Європейський досвід такої трансформації корисний для української системи освіти. Оскільки вивченню засобів адаптації іноземного досвіду підтримки інновацій у вищій школі України достатньої уваги не приділено, виникла потреба відповідного дослідження. Мета дослідження – аналіз досвіду підтримки та реалізації інновацій студентської молоді в Європі у Лундському університеті та Гданському політехнічному університеті для виявлення інструментів його адаптації у вищій школі України. Методи дослідження – абстрактно-логічний, аналітичний. У роботі проаналізовано досвід роботи одного із найдавніших університетів у світі – Лундського та виявлено, що на його базі реалізують освіту та дослідження в напрямах інженерії, права, соціології, економіки та менеджменту, медицини, теології, мистецтва, музики та драми. Інноваційний центр «Demola», створений на основі університету, забезпечує співпрацю та відкриття інновацій шляхом міждисциплінарної взаємодії студентських груп, що працюють з реальними покупцями. На базі центру здійснюється комунікація між представниками реального бізнесу, вищою школою та реальними покупцями. З’ясовано, що в Гданському політехнічному університеті підтримку інновацій реалізують у межах інноваційної програми «Горизонт 2020» – фінансового інструменту, спрямованого на розвиток інновацій з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки ЄС в умовах глобалізації. Виявлено, що розвиток європейської системи освіти шляхом впровадження інновацій триває уже 25 років. Цей досвід, як свідчить практика, досить успішний. Інкубатори, створені на основі університетів, дозволяють втілювати нові економіки. Фінансуючи сьогодні інноваційні процеси на базі вищої школи, європейський уряд формує платформу для розвитку прибуткового бізнесу як гарантованого платника податків у майбутньому. Зроблено висновок, що застосування даної практики в українській вищій школі дозволить активізувати процеси генерації інновацій, що, в свою чергу, спонукатиме підвищення рівня конкурентоспроможності національної вищої освіти. Наукова новизна роботи полягає у виявленні засобу підтримки інновацій молоді шляхом створення на базі вищої школи (університету) інноваційних інкубаторів, студентських наукових лабораторій, які дозволяють реалізувати нові ідеї молоді, створювати нові робочі місця, підвищувати рівень конкуренції національних економік. Практичне значення роботи полягає у тому, що використання європейського досвіду упровадження інновацій шляхом розвитку наукових лабораторій дозволить генерувати ідеї та підвищити рівень конкурентоспроможності національної освіти. Подальшого дослідження потребує вивчення досвіду інших провідних вищих навчальних закладів світу у підтримці інновацій. Рис. 4. Табл. 1. Бібл. 11.  
Year
Issue
4
Pages
3-9
Physical description
Dates
published
2015-09-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.