PL EN


2015 | 4 | 27-35
Article title

Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції

Authors
Content
Title variants
EN
Features of development of innovative environment in Ukraine in the conditions of global competition
RU
Особенности развития инновационной среды в Украине в условиях глобальной конкуренции
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Трансформація економіки України зумовлює необхідність всебічного аналізу її впливу на сфери економічної діяльності, оскільки глибина трансформаційних процесів має суттєві відмінності. У зв’язку з цим особливо важливе інноваційне середовище, від розвитку якого значною мірою залежить конкурентоспроможність національної економіки, темпи та якість економічного розвитку. Аналіз особливостей трансформаційних змін середовища, насамперед у інноваційній сфері України, особливо актуальний в умовах глобальної конкуренції. Мета статті полягає у дослідженні розвитку глобального інноваційного середовища, розробці та науковому обґрунтуванні напрямів забезпечення національних інноваційних конкурентних переваг, визначенні можливостей використання інтеграційних процесів для активізації міжнародного інноваційно-інвестиційного співробітництва. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи: абстрактно-логічний, структурно-логічний, порівняльний та статистичний. Досліджено особливості інноваційного розвитку в Україні в умовах посилення глобальної конкуренції. Вивчено трансформаційні зміни у розвитку інвестиційно-інноваційного середовища в Україні, що дало можливість визначити реальний стан її інноваційної привабливості. Інноваційний розвиток розглянуто як самовідтворювальну основу для формування нових моделей економічної динаміки, модернізації національного господарства, технологічної конвергенції України у світовий економічний простір, збереження інтелектуального потенціалу. Дослідження трансформації інноваційного розвитку та відповідності ринкових перетворень ефективності суспільного виробництва показало, що на інноваційну привабливість України значно впливає не лише загальний стан національної економіки, а й умови ведення бізнесу. Практичне значення дослідження полягає у тому, що виконання сформульованих стратегічних завдань у інноваційній сфері дозволить національній економіці вирішити питання забезпечення істотного росту валового продукту, підвищити інвестиційну привабливість, створити умови для розвитку сучасних і залучення нових великих компаній, створювати нові сектори економіки в сфері малого та середнього інноваційного бізнесу, сформувати кластери інноваційних підприємств, забезпечити інтеграцію науки, влади та бізнесу. Подальшого детального вивчення потребують питання трансформації інноваційного розвитку в контексті подолання кризи конкурентоспроможності національної економіки, відповідності ринкових перетворень ефективності суспільного виробництва. Бібл. 17.
RU
Исследованы особенности инновационного развития в Украине в условиях усиления глобальной конкуренции. Проанализированы трансформационные изменения в развитии инвестиционно-инновационной среды в Украине, что дало возможность  определить реальное состояние инвестиционного климата и инновационной привлекательности нашей страны. Доказано, что на инновационную привлекательность Украины значительно влияет не только общее положение национальной экономики страны, но и условия ведения предпринимательской деятельности
EN
The transformation of the economy of Ukraine predetermines the need for comprehensive analysis of its impact on the areas of economic activity because the depth of transformation processes has significant differences. In this regard especially important is innovation environment, on the development of which the competitiveness of the national economy largely depends, as well as the pace and quality of economic development. The analysis of the features of the transformational changes in the environment, especially in the innovation sector, is particularly relevant under conditions of global competition. The aim of the article is to study the development of global innovation environment, development and scientific substantiation of directions ensuring national innovation competitive advantages, to identify opportunities to use integration processes to enhance international innovation investment cooperation. To achieve this aim we applied the following methods: abstract–logical, structurally–logical, comparative and statistical. Peculiarities of innovation development in Ukraine under conditions of growing global competition were examined. We studied transformational changes in the development of investment and innovation environment in Ukraine, which made it possible to determine the real state of its innovation appeal. The innovative development was considered as self–reproductive basis for the formation of new patterns of economic dynamics, modernization of the national economy, technological convergence of Ukraine into global economic space, maintaining intellectual potential. The study of the transformation of innovative development and market transformation efficiency of social production showed that the innovation attractiveness of Ukraine is significantly affected not only by the general state of the national economy but by the conditions of business activities. The practical value of the research is in the fact that the implementation of the formulated strategic objectives in the innovation field will allow the national economy to solve the problem of substantial growth of the gross domestic product, to improve investment attractiveness, to create conditions for the development of existing and for attracting new companies, to create new sectors of the economy in the field of small and medium sized innovative businesses, to form the clusters of innovative enterprises, to ensure integration of science, government and business.  The issues of the transformation of innovative development will require further detailed study in the context of overcoming the crisis of competitiveness of the national economy, market transformations for the efficiency of social production.
Year
Issue
4
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2015-09-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191504
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.