PL EN


2015 | 4 | 71-77
Article title

Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України

Content
Title variants
EN
Prospects of IT sector development as a leading innovative sector in Ukraine
RU
Перспективы развития сферы ит как ведущей инновационной отрасли Украины
Languages of publication
UK
Abstracts
RU
На основе статистических данных проведен анализ рынка ИТ Украины, который показал, что существует большой потенциал для развития этой инновационной сферы деятельности в Украине. Выполнено прогнозирование объемов рынка ИТ Украины на 2014-2016 г. с помощью линии тренда и искусственной нейронной сети. Для определения факторов, влияющих на объем рынка ИТ и характера этого влияния проведен корреляционно-регрессионный анализ и выявлены четыре фактора, которые наиболее влияют на рынок. Спрогнозировано положительную тенденцию объемов рынка ИТ в Украине в 2014-2016 гг
EN
Innovation activity becomes an integral part of the modern world that develops dynamically. Every leading country identified priority innovative sectors and concentrates its efforts on their development. In Ukraine the best dynamics among innovative areas is demonstrated by the sector of information technologies. It has considerable potential and therefore the study of the prospects of its development is relevant. The aim of the research is to develop the forecast of development of the IT market in Ukraine under conditions of uncertainty based on the available statistics, trends and forecasts of experts by using methods of forecasting, such as a trend line and artificial neural networks; to specify the measures for the development of IT sector based on the forecast. We analyzed the state of the market of IT in Ukraine as one of the leading innovative sectors of the country. As a result, a significant potential for the development of this innovative field of activity in this country was verified. It was discovered that the IT market has a tendency to growth. It is found that the crisis of 2008–2009 negatively influenced this market but already in 2010 the positive trend resumed. From 2000 to 2013, the volume of IT market increased by 505.7%, which confirms the prospects of this sector. It is proven that under current conditions of uncertainty, it is very risky to invest in the sphere of IT because it requires large initial investment. It was concluded that this situation predetermined the need to study the impact of the political and economic situation on the IT market in Ukraine and its further development forecast. By using correlation–regression analysis, we identified the factors that affect the volume of the IT market in Ukraine, and the nature of their influence. It was found that the most influential of these factors are the four: the volume of GDP, average wage, foreign direct investments and export of services, and we determined the nature of this influence. Based on the available forecasts of the dynamics of these factors, by using the line trend and artificial neural network, we made a forecast of positive trends in the volume of the IT market in Ukraine for 2014–2016. The scientific novelty of the work is: in conducting forecasting of the volume of the Ukrainian IT market by using trend line and artificial neural network; in the application of correlation–regression analysis to find the factors of influence on the IT market for building up artificial neural network. The results of the work can be used as a basis for developing strategies for innovative development of enterprises under conditions of uncertainty. The obtained results may become the basis to further research into the development of innovation activity of enterprises in Ukraine and determining capability of the development of IT sector in this country as the most promising innovative field of activity.
UK
Інноваційна діяльність стає невід’ємною частиною сучасного світу, що динамічно розвивається. Кожна лідируюча країна визначила пріоритетні інноваційні сфери діяльності та зосереджує свої зусилля на їх розвитку. В Україні серед інноваційних сфер діяльності найкращу динаміку розвитку демонструє сфера інформаційних технологій. Вона має значний потенціал і тому вивчення перспектив її розвитку актуальне. Мета дослідження – розробка прогнозу розвитку ІТ ринку України в умовах невизначеності на основі наявних статистичних даних, тенденцій та прогнозів експертів із застосуванням методів прогнозування, таких як лінія тренда та штучні нейронні мережі; виокремлення на основі прогнозу заходів для розвитку сфери ІТ. Проаналізовано стан ринку ІТ в Україні як однієї з провідних інноваційних галузей країни. У результаті засвідчено наявність значного потенціалу для розвитку цієї інноваційної сфери діяльності в нашій державі. Виявлено, що ринок ІТ має тенденцію до зростання. З’ясовано, що криза 2008–2009 рр. негативно вплинула на даний ринок, але вже у 2010 р. позитивна тенденція відновилася. Із 2000 р. по 2013 р. обсяг ринку ІТ зріс на 505,7 %, що підтверджує перспективність даної сфери. Доведено, що в сучасних умовах невизначеності дуже ризиковано інвестувати у сферу ІТ, адже вона потребує великих початкових інвестицій. Зроблено висновок, що така ситуація викликала необхідність дослідження впливу політико-економічної ситуації на ринок ІТ в Україні та прогнозування його подальшого розвитку. Із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу визначено фактори, що впливають на обсяг ринку ІТ в Україні, та виявлено характер їх впливу. З’ясовано, що найвпливовішими з цих факторів є чотири: обсяг ВВП, середня заробітна плата, прямі іноземні інвестиції та експорт послуг, і виявлено характеру цього впливу. На основі наявних прогнозів динаміки даних факторів за допомогою лінії тренда та штучної нейронної мережі зроблено прогноз позитивної тенденції обсягів ринку ІТ в Україні у 2014–2016 рр. Наукова новизна роботи полягає: у проведенні прогнозування обсягів ринку ІТ України за допомогою лінії тренду та штучної нейронної мережі; у застосуванні кореляційно-регресійного аналізу для пошуку факторів впливу на ринок ІТ України для побудови штучної нейронної мережі. Результати роботи можна використовувати як основу для розробки стратегій інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності. Одержані результати можуть стати основною для подальших досліджень розвитку інноваційної діяльності підприємств України та виявлення можливостей розвитку ІТ сфери нашої країни як найбільш перспективної інноваційної галузі діяльності. Рис. 1. Табл. 3. Бібл. 11.
Year
Issue
4
Pages
71-77
Physical description
Dates
published
2015-09-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191510
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.