PL EN


2015 | 5 | 30-37
Article title

Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг

Content
Title variants
EN
Methodological approaches to assessing innovative potential services
RU
Методические подходы к оценке инновационного потенциала предприятия сферы услуг
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Актуальність дослідження обумовлено особливо гострим в останній час питанням конкуренції на світових ринках, що потребує від економіки будь-якої країни, в тому числі й України, посилення інноваційного складника. Підприємства України з інноваційною діяльністю здатні забезпечувати високі темпи зростання в довгостроковій перспективі. Основною компонентою в ефективності й результативності проведення інноваційних процесів на підприємстві є його інноваційний потенціал, зокрема професійно-кадровий склад, який досить складно оцінити з урахуванням швидкої зміни сформованих завдань. Мета написання статті – аналіз існуючих підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства та їх удосконалення з урахуванням особливостей діяльності підприємства сфери послуг, формулювання завдання інноваційного управління й основних напрямків стимулювання розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Під час дослідження застосовано системний підхід, методи аналізу та синтезу, метод моделювання. Сформульовано завдання інноваційного управління підприємством. Наведено методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери послуг. Такий підхід дозволить керівникам підприємств сфери послуг здійснювати моніторинг креативності й колективного інтелекту персоналу, оцінювати підприємства щодо інноваційного розвитку та своєчасно ухвалювати рішення з усунення недоліків. Наголошено, що вимірювання, кількісна оцінка інтелектуального, професійного, освітнього та інших якісних характеристик потенціалу персоналу є досить складне завдання, для виконання якого застосовують експертні методи на основі інтерв’ю, анкетування керівників, власників підприємств та провідних менеджерів. Сформульовано основні напрямки стимулювання розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Зроблено висновок, що в сучасних умовах, за відсутності досконалої методики оцінки інноваційного потенціалу сфери послуг, розгляд і комплексне застосування різних методів, запропонованих в економічній літературі, з урахуванням специфіки підприємств дозволить отримати більш достовірну інформацію для обґрунтованого прийняття управлінських рішень щодо управління інноваційним потенціалом підприємства, внесення відповідних змін у складники інноваційного потенціалу для забезпечення його адекватності поставленим інноваційним цілям та підвищення загального рівня конкурентоспроможності у своїй галузі й на світовому ринку в цілому. Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні методичного підходу до оцінки інноваційного потенціалу підприємства на підставі комплексу основних показників, специфічних для сфери послуг, та врахування під час оцінки впливу персоналу на інноваційний потенціал підприємства. Запропонований підхід дає змогу аналізувати рівень інноваційного потенціалу підприємств різних сфер діяльності: виробничої, сфери послуг, державного урядування, комерційної та інших, де інноваційний потенціал виступає не тільки як набір наявних та правильно розміщених ресурсів, а і як ухвалене управлінське рішення або нематеріальний об’єкт. Оскільки за сучасних умов ми маємо справу з динамічним ринком товарів та послуг і підприємствам необхідно швидко реагувати на такі змінні фактори впливу, подальші дослідження можуть спрямовуватися на визначення здатності й швидкості підприємств реагувати на ці зміни, зокрема здатності персоналу продуктивно працювати та реалізовувати інноваційний потенціал у цих умовах. Табл. 2. Бібл. 13.
RU
Сформулированы задачи инновационного управления. Предложен методический подход к оценке инновационного потенциала для управления им. Определены основные направления стимулирования развития инновационного потенциала предприятия
EN
The relevance of the study is due to the especially sharp of late issue of the competition in world markets, which requires strengthening of innovation component from the economy of any country, including Ukraine. Ukrainian enterprises with innovation activity are able to maintain high growth rate in the long term. The main component in the effectiveness and efficiency of carrying out innovative processes at an enterprise is its innovation potential, including professional staff that is quite difficult to estimate given the rapid changes of the fulfilled tasks. The purpose of writing this article is the analysis of existing approaches to the evaluation of the innovative potential of enterprises and their improvement taking into account the peculiarities of service enterprises, the formulation of the task of innovation management and the main directions of development of innovation potential of an enterprise. We applied system approach, methods of analysis and synthesis and the method of modeling when carrying out research. The task of innovation management of an enterprise was formulated. A methodological approach to the evaluation of the innovation potential of enterprises in the sphere of services is attached. This approach will allow the heads of the enterprises in the sphere of services to monitor creativity and collective intelligence of the employees, to assess an enterprise on innovation and make timely decisions to eliminate the deficiencies. It was stressed that special measurements, quantitative evaluation of the intellectual, professional, educational, and other qualitative characteristics of the potential of employees is quite a difficult task, to perform which the expert methods are used based on interviews, surveys of executives, business owners and prominent managers. The main directions of stimulating the development of the innovation potential of an enterprise were formulated. A conclusion was made that under current conditions, in the absence of perfect methods of evaluation of innovation potential of the services industry, review and comprehensive application of different methods proposed in economic literature will allow obtaining more reliable information for justified management decision–making regarding the management of the innovation potential of an enterprise, introducing relevant changes into the components of the innovation potential to ensure its adequacy to the set innovation goals and increasing a general level of competitiveness in the given industry and in the global market as a whole. The scientific novelty of the research lies in improving the methodological approach to the evaluation of the innovation potential of an enterprise on the basis of the complex of main indicators specific to services and consideration, during the evaluation of personnel, of the innovation potential of an enterprise. The proposed approach allows analyzing the level of innovation potential of enterprises in the different spheres of activity: production, services, state government, commercial and others, where the innovation potential acts not only as a set of available and adequately allocated resources, but also as approved management decision or immaterial object. Since under modern conditions we tackle dynamic market of goods and services and the businesses need to respond quickly to these variable factors of influence, further studies might be directed to determining the capacity and speed of the enterprises to respond to these changes, in particular the ability of the staff to work efficiently and to realize the innovation potential under these conditions.
Year
Issue
5
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2015-12-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.