PL EN


2015 | 5 | 93-100
Article title

Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму

Content
Title variants
RU
Формирование бренда города как инновационный путь повышения его привлекательности для туризма
EN
Formation of the brand the city as an innovative way to improve its attractiveness for tourism
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Нині у світі образ України та її регіонів сформовано несистемно й хаотично. У результаті привабливість окремих міст і регіонів України для туристів дуже низька. Зростання рівня глобальної конкуренції регіонів й окремих міст активізувала необхідність створення позитивного іміджу міста на туристичному ринку. Просування локальних унікальних відмінностей таких міст шляхом формування бренда на їх основі – найефективніший інструмент підвищення туристської привабливості регіону. Оскільки формування брендів для різних об’єктів і цілей має свою специфіку, зі зростанням значення туризму для регіонів України потрібно деталізувати, вивчити особливості формування бренда окремих міст для підвищення привабливості території для туризму. Мета написаної статті – визначення ролі брендингу міст для туристичної галузі, виявлення проблем у цій діяльності, характеристика етапів стратегічного підходу до брендингу міст для підвищення їх привабливості для туристів. Дослідження виконано за допомогою методів наукового пізнання: аналізу та синтезу, групування, систематизації, узагальнення. У роботі бренд міста розглянуто як сукупність усталених цінностей, що відображають неповторні оригінальні споживчі характеристики даного міста і спільноти, які широко відомі, отримали суспільне визнання і користуються стабільним попитом споживачів. Охарактеризовано роль брендингу в підвищенні привабливості міста для туризму й визначено, що брендинг є найважливішим фактором конкурентних переваг і доходів міста. За його допомогою позиціонують регіон, підвищують його конкурентоспроможність у різних сферах діяльності. Формування бренда території – один зі способів створення іміджу й підвищення рівня «впізнавання» міста цільовими групами, зокрема туристами. Певним чином брендинг виконує «освітню» функцію. За його допомогою розповідають усім про унікальні міста і зрештою формують їх інвестиційну і туристичну привабливість. Проаналізовано діяльність із брендингу в окремих містах. Виявлено основні проблеми діяльності із формування та просування брендів для залучення туристів. Охарактеризовано етапи стратегічного підходу щодо формування ефективного бренда міста: діагностика ситуації та формування цілей брендингу; формулювання сутності бренда; стратегічний план із просування бренда; реалізація стратегічного плану, оцінка ефективності сформованого бренда. Наукова новизна роботи полягає в розробці послідовності етапів формування  і реалізації стратегії брендингу міста, яка на відміну від інших підходів до стратегічного брендингу враховує специфіку формування бренда міста для підвищення його привабливості для туристів. Практичне значення роботи полягає в можливості застосування запропонованої послідовності етапів розробки та реалізації стратегії брендингу окремими містами, територіями при формуванні власної стратегії брендингу, створенні і просуванні бренда для залучення туристів до регіону. Подальші дослідження можна проводити в напрямку пошуку інших шляхів територіального розвитку міста, які допоможуть залучати туристів до регіону.
EN
Now the image of Ukraine and its regions in the world is formed sporadically and chaotically. As a result, the attractiveness of individual cities and regions of Ukraine for tourists is very low. Increase in the level of global competition of regions and individual cities created the need for a positive image of a city on the tourist market. Promotion of local unique differences of such cities by building up a brand based on them is the most efficient tool to enhance tourism appeal of the region. Since building up brands for various objects and purposes has its specificity, with the growing importance of tourism for the regions of Ukraine we have to expand, explore the features of creation of a brand for individual cities to increase the attractiveness of the area for tourism. The goal of writing this article is to define the role of branding for tourist industry, to identify problems in this activity, to characterize the stages in a strategic approach to branding the cities to enhance their attractiveness for tourists. The study was performed by using the methods of scientific knowledge: analysis and synthesis, grouping, systematization, generalization. In the paper, a brand of a city is considered as a set of fixed values that reflect unique original consumer characteristics of this city and community, which are widely known, have gained public recognition and enjoy stable demand from consumers. The role of branding is highlighted in increasing the attractiveness of a city for tourism and it was established that branding is the most important factor of competitive advantage and the source of revenue to the city. It helps to the positioning of the region, to increase its competitiveness in different activities. Building up a brand of the territory is one of the ways to create the image and increase the level of awareness by the target groups, including tourists. In a certain context branding performs "educational" function. It will tell about unique city places and eventually form investment and tourist appeal. We analyzed branding activities in some cities. The main problems were detected in the activity at developing and promotion of brands to attract tourists. The stages of a strategic approach to building up efficient city brand were characterized: diagnosis of the situation and development of the objectives of branding; formulation of the essence of the brand; strategic plan of branding; implementation of the strategic plan, evaluation of the effectiveness of the created brand. The scientific novelty of this work consists in the development of the sequence of the phases of building up and implementation of the branding strategy of a city, which unlike other approaches to strategic branding takes into account the specifics of forming a city brand to enhance its attractiveness to tourists.  The practical value of the work lies in the possibility of applying the proposed sequence of stages of development and implementation of the branding strategy by separate cities, territories in forming their own branding strategy, creation and promotion of the brand to attract tourists to the region.  Further research might be conducted in the direction of the search for other ways of territorial development of the city, which will help attract tourists to the region.
RU
Исследована роль брендинга в повышении привлекательности города для туризма. Проанализирована деятельность по брендингу в отдельных городах. Выявлены основные проблемы деятельности по формированию и продвижению брендов для привлечения туристов в регион. Исследованы этапы стратегического подхода по формированию эффективного бренда города
Year
Issue
5
Pages
93-100
Physical description
Dates
published
2015-12-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191526
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.