PL EN


2016 | 7 | 272-279
Article title

Моделювання впливу технологічних нововведень на зростання ефективності виробництва

Authors
Content
Title variants
EN
Modeling the impact of technological innovations on the growth in production efficiency
RU
Моделирование влияния технологических нововведений на рост эффективности производства
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Невід’ємний інструмент підвищення ефективності промислового виробництва – активізація інноваційної діяльності, яка заснована на застосуванні досягнень науково-технічного прогресу (НТП). Саме це обумовлює необхідність розробки науково обґрунтованих підходів до управління інноваційною діяльністю, спрямованою на підвищення ефективності використання ресурсів і результатів діяльності промислових підприємств, а також визначення напрямів її організації. Підвищення ефективності діяльності підприємства пов’язане із його умінням пристосовуватися до особливостей сучасної конкуренції і швидких змін ринкового середовища, своєчасно реагувати на ці зміни, визначати стратегічні напрями діяльності, зокрема такі, як застосування нових технологій і створення ефективних механізмів упровадження інновацій. Мета роботи – моделювання впливу технологічних нововведень на підвищення ефективності виробництва шляхом математичного опису закономірностей взаємодії інноваційної і виробничої діяльності промислового підприємства та визначення кількісного впливу впроваджених нових технологій на зниження ресурсомісткості продукції і поліпшення результатів роботи суб’єктів господарювання промислового сектора економіки. Досліджено вплив технологічних нововведень на показники витрат ресурсів виробництва на основі економіко-математичного моделювання взаємодії виробничого та інноваційного процесів. Розроблено моделі кореляційної залежності ресурсомісткості виробництва від упровадження нових технологій на промисловому підприємстві Дніпропетровської області (Україна), за допомогою яких встановлено та математично описано закономірність впливу технологічних нововведень на величину економічних показників виробничої діяльності промислового підприємства. Створені економіко-математичні моделі дозволили розрахувати кількісне співвідношення витратомісткості продукції та інвестиційних витрат на прогресивне технологічне оновлення виробництва, а встановлені інтервальні межі – прогнозувати можливі зміни показників виробництва в результаті впровадження нових технологій і планувати результати діяльності підприємства залежно від його інвестиційно-інноваційної активності. У ході аналізу розраховано параметри, які характеризують якість розроблених моделей і свідчать про їх адекватність і можливість застосування на практиці. Наукова новизна дослідження – встановлено й надано математичне пояснення закономірностей взаємодії показників інноваційної та виробничої діяльності, оцінний кількісний вплив нових технологій на зростання ефективності роботи промислових підприємств. Практичне значення дослідження – розроблені моделі дозволяють обчислювати величину показників ресурсомісткості та ефективності виробництва, які відповідають певній сумі інвестицій у нові технології, та визначати зміну величини показників виробничої діяльності в результаті впливу зміни обсягу інвестицій у технологічні нововведення, а отже, прогнозувати і планувати результати і ступінь зростання ефективності виробництва на основі наявних інвестиційних ресурсів. Їх кількісне співвідношення дозволяє оцінити якісний і кількісний вплив упроваджених нових технологій на підвищення ефективності роботи підприємства. Перспективним напрямом подальших досліджень за темою даної роботи можна вважати створення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю і ефективністю виробництва на основі техніко-технологічного оновлення матеріально-технічної бази підприємства.
RU
Неотъемлемый инструмент повышения эффективности промышленного производства – активизация инновационной деятельности, которая базируется на использовании достижений научно-технического прогресса (НТП). Именно это вызывает необходимость разработки научно обоснованных подходов к управлению инновационной деятельностью, направленной на повышение эффективности использования ресурсов и результатов деятельности промышленных предприятий, а также на определение направлений ее организации. Повышение эффективности деятельности предприятия базируется на его умении приспосабливаться к особенностям современной конкуренции и быстрым изменениям рыночной среды, своевременно реагировать на эти изменения, определять стратегические направления деятельности, в том числе и такие, как применение новых технологий и создание эффективных механизмов внедрения инноваций. Цель работы – моделирование влияния технологических нововведений на повышение эффективности производства путем математического описания закономерностей взаимодействия инновационной и производственной деятельности промышленного предприятия и определения количественного влияния внедренных новых технологий на снижение ресурсоемкости продукции и улучшение результатов работы субъектов хозяйствования промышленного сектора экономики. Исследовано влияние технологических нововведений на показатели затрат ресурсов производства на основе экономико-математического моделирования взаимодействия производственного и инновационного процессов. Разработаны модели корреляционной зависимости ресурсоемкости производства от внедрения новых технологий на промышленном предприятии Днепропетровской области, с помощью которых установлена и математически описана закономерность влияния технологических нововведений на величину экономических показателей производственной деятельности промышленного предприятия. Созданные экономико-математические модели позволили рассчитать количественное соотношение затратоемкости продукции и инвестиционных затрат на прогрессивное технологическое обновление производства, а установленные интервальные границы – прогнозировать возможные изменения показателей производства под воздействием внедряемых новых технологий, а также планировать результаты деятельности предприятия в зависимости от его инвестиционно-инновационной активности. В ходе анализа рассчитаны параметры, которые характеризуют качество разработанных моделей и свидетельствуют об их адекватности и возможности применения на практике. Научная новизна исследования – установлены и математически объяснены закономерности взаимодействия рассматриваемых показателей инновационной и производственной деятельности, расчитано количественное влияния новых технологий на рост эффективности работы промышленных предприятий. Практическое значение исследования – разработанные модели позволяют рассчитывать величину показателей ресурсоемкости и эффективности производства, которые соответствуют определенной сумме инвестиций в новые технологии, и определить изменение величины показателей производственной деятельности под влиянием изменения объема инвестиций в технологические нововведения, а следовательно, прогнозировать и планировать результаты и степень роста эффективности производства на основе имеющихся инвестиционных ресурсов. Их количественное соотношение дает возможность оценить качественное и количественное влияние внедренных новых технологий на повышение эффективности работы предприятия. Перспективным направлением последующих исследований по теме данной работы можно считать создание механизма управления инвестиционно-инновационной деятельностью и эффективностью производства на основе технико-технологического обновления материально-технической базы предприятия.
EN
An essential tool for improving efficiency of industrial production is the activation of innovation activities, which is based on the application of achievements in scientific and technical progress (STP) and contributes to both the economic development of enterprises and economic complex of the country as a whole. This is what predetermines the need for development of scientifically substantiated approaches to the management of innovative activity aimed at improving the efficiency of resource use and results of activity of industrial enterprises, as well as identifying the areas of its organization. An increase in efficiency of enterprise activity is related to its capacity to adapt to the peculiarities of modern competition and fast changing market environment, to respond in a timely manner to these changes, to define strategic directions of activity, such as the application of new technologies and creation of effective mechanisms for the implementation of innovations. The aim of present work is modeling the impact of technological innovations on the improvement of production efficiency by way of mathematical description of the patterns of interaction between innovation and production activities of industrial enterprise and determining quantitative effect from the implementation of new technologies on the decrease in production resource intensity and improvement in the operational results of the industrial sector of economy. We examined influence of technological innovations on the indicators of resource consumption in the production, based on economic-mathematical modeling of the interaction between production and innovation processes. Models for correlation dependence were devised of the resource-intensive production on the introduction of new technologies at an industrial enterprise in Dnipropetrovsk Oblast (Ukraine), using which we established and mathematically described a regularity of the impact of technological innovations on the magnitude of economic indicators of production activity at an industrial enterprise. Created economic-mathematical models allowed us to calculate a quantitative ratio of consumption-intensity of production and investments for progressive technological renewal of production, while the established interval limits – to predict possible changes in the indicators of production as a result of implementation of new technologies and to plan the results of enterprise activity depending on its investment and innovation activity. In the course of analysis, we calculated parameters that characterize quality of the developed models and indicate their adequacy and capability of application in practice. The scientific novelty of present research is in establishing and mathematical explanation of regularities of interaction between examined indicators of innovation and production activities by means of the developed economic-mathematical models, as well as in calculating quantitative effect of new technologies on the increase in performance efficiency of industrial enterprises. A practical value of the study is that mathematical formulas, developed by economic-mathematical modeling, allow us you to calculate the magnitude of indicators of resource intensity and production efficiency, which correspond to a certain volume of investments in new technologies. Created models of correlation dependence make it possible to determine the change in the magnitude of indicators of industrial activity as a result of effect from changes in the volume of investments in technological innovation and, consequently, to predict and plan results and the degree of increasing production efficiency based on available investment resources. Their quantitative ratio allows to assess qualitative and quantitative effect of the implemented new technologies for the improvement in industrial enterprise efficiency. A promising direction for further research is the creation of mechanism for managing investment-innovative activity and production efficiency based on technical and technological renewal of enterprises material–technical base.
Year
Issue
7
Pages
272-279
Physical description
Dates
published
2016-12-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15421_191630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.